Aktualni vidiki prava in politike Evropske unije

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo   3 2

Vrsta predmeta*

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
20          110 6

Nosilec predmeta

doc. dr. Katarina Vatovec

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 3. letnik.

Vsebina

Predmet pomeni nadgradnjo osvojenega znanja s proučevanjem aktualnih vidikov in vprašanj s področja prava in politike Evropske unije. Osredotoča se na raziskovanje, analizo, predloge rešitev, razumevanje posledic ter osmislitev aktualnih vprašanj, ki se dotikajo pravnega in političnega ustroja Evropske unije. Ker predmet sledi aktualnim dogodkom, je njegova vsebina dokončno  določena pred dejanskim izvajanjem predmeta. Teme, ki bodo sicer prilagojene aktualnim dogajanjem, vključujejo vsaj naslednje:
1. Razvoj Evropske unije prek pogodb (postopek revizije) ter razprava in osmislitev prihodnje ureditve.
2. Krize kot motor razvoja Evropske unije ter razprava o skupnem evropskem azilnem sistemu.
3. Pravna in politična sredstva v okviru Evropske unije ter razprava o uporabi sankcij proti
državam članicam.
4. Individualizacija prava in politike Evropske unije ter razprava o politiki omejevalnih ukrepov Evropske unije.
5. Ureditev zunanjega delovanja Evropske unije in njena zunanjepolitična vloga ter razprava o sodelovanju na obrambnem področju.
6. Mehanizem okrepljenega sodelovanja in razprava o vzpostavitvi urada evropskega javnega tožilstva.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Temeljna literatura:

Zaradi dialektičnega pristopa in proučevanja aktualnih dogodkov se literatura posreduje sprotno
glede na obravnavano tematiko.
LITERATURA:
ACCETTO, Matej; et. al. Lizbonska pogodba: z uvodnimi pojasnili. GV Založba, Ljubljana 2010
(izbrana poglavja).
Evropska komisija. Bela knjiga o prihodnosti Evrope. COM (2017) 2025, 1. 3. 2017.
JAMBREK, Peter. The New Draft Treaty for the Constitution of the European Union. Institute of
Human Rights, Bled, Ljubljana 2016.
MACRON, Emmanuel. Initiative for Europe: A Sovereign, United, Democratic Europe. Pariz. 26. 9.
2017.
TRSTENJAK, Verica; BRKAN, Maja. Pravo EU: ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU. GV
Založba, Ljubljana 2012 (izbrana poglavja).
VATOVEC, Katarina. Sankcije OZN: na poti k oblikovanju globalne sankcijske politike. Teorija in
praksa, Let. 53, št. 3, 2016, str. 694–711.

VATOVEC, Katarina. Izzivi sodobne uporabe mednarodnih sankcij. V: Zbornik prispevkov, Doktorska
znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica 2016,
str. 11–25.

Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije (izbrane določbe).
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (izbrane določbe).

 

Cilji in kompetence:

1. Poglobiti znanje s področja Evropske unije s
proučevanjem aktualnih vidikov in vprašanj
prava in politike Evropske unije.
2. Krepiti razumevanje pravnega in političnega
delovanja Evropske unije ter širšega evropskega
pravnega in političnega prostora.
3. Interdisciplinarno pristopiti k razumevanju
Evropske unije kot pravne in politične tvorbe.
6. Razviti sposobnost analitične obravnave
aktualnih tem in vprašanj, s katerimi se sooča
Evropska unija (in v njenem okviru Slovenija),
ter njihovo kritično ovrednotenje.
7. Sposobnost uporabe pridobljenega znanja v
praksi, upoštevajoč posebnosti (in prednosti)
slovenskega prostora.

Predvideni študijski rezultati:

Študent razume pravno in politično delovanje
Evropske unije. Poglobi znanje o aktualnih
vidikih prava in politike Evropske unije.
Obravnavana področja razume in pozna ter jih
je sposoben analizirati in kritično ovrednotiti.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, vaje. Pričakuje se aktivno 
sodelovanje študentov in njihova vnaprejšnja
pripravljenost.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

Katarina Vatovec je docentka za pravo EU na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Diplomirala
je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistrirala je iz mednarodnega prava na London School
of Economics and Political Science Univerze v Londonu ter se izobraževala na področju sodobnih
evropskih študij na Evropskem raziskovalnem inštitutu (European Research Institute) Univerze v
Birminghamu. Doktorirala je iz mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v
Ljubljani. Ima opravljen pravniški državni izpit. Zaposlena je na Ustavnem sodišču Republike
Slovenije. V svojem raziskovalnem delu se posveča zlasti pravu EU, pravu in politiki mednarodnih
organizacij, ustavnemu pravu, mednarodnim sankcijam ter (nacionalnemu, regionalnemu in
mednarodnemu) pravu človekovih pravic.
Bibliografija: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20180702134041-39554.html

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/aktua