Akademski forum (PMN2, izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
II. stopnja Pravo in management nepremičnin 1/2 1/2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge oblike študija Samost. delo   ECTS
30             6

Nosilec predmeta

Izr. prof. dr. Matej Avbelj, doc. dr. Ana Polak Petrič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v katerikoli letnik študija.

Vsebina

Akademski forum bo vseuniverzitetni seminar, namenjen preučevanju najbolj aktualnih družbenih tem na področju delovanja Nove Univerze, ki zajema pravo, upravo, mednarodne in slovenske študije. Delo bo organizirano tako, da bo v 6 letnih srečanjih vselej nastopil nov predavatelj. Na temo njegovega izvajanja bodo študenti, katerih število bo omejeno na največ 25, morali napisati bodisi odzivne eseje ali pa končno seminarsko nalogo v obsegu 30 strani.

Temeljna literatura in viri

Literatura in pripomočki, sporočeni na predavanjih.

Cilji in kompetence

  1. Kritična razprava o najbolj aktualnih družbenih temah.
  2. Zmožnost samostojnega razmišljanja in razvijanja akademskih argumentov.
  3. Pisanje akademskih tekstov.

Predvideni študijski rezultati

  1. Zmožnost samostojnega razmišljanja in razvijanja kritičnih akademskih argumentov.

Metode poučevanja in učenja

Predstavitev s strani gostujočega predavatelja in kritična razprava.

Načini ocenjevanja

Pisanje 6 odzivnih esejev (vsak po 1500 besed) ali zaključna seminarska naloga v obsegu 30 strani.

Reference nosilca

Dr. Matej Avbelj je izredni profesor za evropsko pravo na Fakulteti za državne in evropske študije. Doktoriral je na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, magistriral na NYU School of Law in diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot sodniški pripravnik je služboval na Višjem sodišču v Ljubljani, praktične izkušnje pa je nabiral tudi v Evropskem parlamentu kot Robert Schuman stažist v oddelku za ustavne zadeve. Njegovo raziskovanje in akademsko delo je osredotočeno na pravo EU, ustavno pravo in teorijo prava. Aktiven je tudi v stanovskih akademskih in civilnodružbenih iniciativah tako doma kot po svetu. Njegova bibliografija je dostopna na: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=31643&langbib=eng.

Doc. dr. Ana Polak Petrič je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, magistrirala s področja mednarodnih odnosov na Diplomatski akademiji in Univerzi na Dunaju ter doktorirala iz mednarodnega prava na Evropski pravni fakulteti. Od leta 2015 je habilitirana docentka za področja mednarodnega prava, mednarodnih odnosov in evropskega prava, ima opravljen tudi pravniški državni izpit. Od leta 2003 je zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer se ukvarja v glavnem z vprašanji mednarodnega in evropskega prava ter prava človekovih pravic. Od januarja 2014 je visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo. Je avtorica znanstvenih in strokovnih publikacij ter člankov s področja mednarodnega in evropskega prava ter odgovorna urednica zbirke Mednarodno pravo (osebna bibliografija- COBISS št. 92709).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/akade