Sistem prostorskega planiranja

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin  1  1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40  8

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija

Vsebina

– Teoretični okvir prostorskega planiranja.
– Prostorsko planiranje v Sloveniji.
– Evropski kontekst prostorskega planiranja.
– Regionalno planiranje.
– Lokalni kontekst prostorskega planiranja.
– Metodološke osnove prostorskega planiranja.

Temeljni literatura in viri:

Literatura

Obvezna:

 • Dimitrovska Andrews, K. (2011) Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik, Ljubljana: Urbanistični  inštitut Republike Slovenije
 • Frey, H. (1999) Designing the city, Towards a more sustainable urban form E & FN Spon, London
 • Trancik, R. (1986) Finding Lost Space, Theories of Urban Design Van Nostrand Reinhold, New York

Priporočena literatura:

 • Allmendiger, Philip (2001) Planning in postmodern times, Routledge, London
 • Cadman, David, Topping, Rosalyn (1978) Property development, E&FN Spon, London (ni naprodaj)
 • EU compendium of spatial planning systems and policies (1997) European Commission, Luxembourg
 • Košir, Fedja (1993) Zamisel mesta, Slovenska matica, Ljubljana
 • Rogers, R. (1997) Cities for a small planet. Faber and Faber, London

Drugi viri

 • Slovenska zakonodaja s področja prostorskega planiranja.
 • Agenda Habitat – Carigrajska deklaracija, ZN, 1996.
 • Evropske prostorske razvojne perspektive (ESDP), 1999.
 • European spatial planning observatory network (ESPON), 2000-2004.
 • Vodilna načela za trajnostni prostorski razvoj evropske celine, 2000 – Hannover.
 • Ljubljanska deklaracija o prostorski razsežnosti vzdržnega razvoja, 2003 – Ljubljana.
 • Teritorialna kohezija, 2004 Rotterdam, 2005 Luksemburg.
 • Bristolska listina o trajnostnih skupnostih v Evropi, 2005 – Bristol.

 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je med slušatelji razviti občutek o pomembnosti prostorskega planiranja kot vede o družbenem, pravnem, ekonomskem in tehničnem delovanju v okviru svoje vpetosti v družbo. Dejstvo je, da se večina razvojnih namer s prostorsko razsežnostjo prav v prostoru fizično udejanja. Načrtovanje in urejanje prostora je praviloma dolgoročna, kontinuirana in sočasna dejavnost deležnikov in splošne  javnosti, katere namen je, ne glede na vrsto delovanja, tj. ohranjanje, prenovo ali novogradnjo, spreminjanje urbanega prostora v smislu zagotavljanja trajnosti in izboljšanja kakovosti bivalnega okolja.

Predvideni študijski rezultati:

– Poznavanje in razumevanje večplastnosti prostorskega planiranja in procesov urbanizacije;
– Seznanitev s sodobnimi metodami strateškega/dolgoročnega planiranja in prostorske/urbanistične regulacije na različnih nivojih prostorske organiziranosti: EU, državna, regionalna in lokalna raven;
– Sposobnost uporabe teh znanj v praksi pri komuniciranju s strokovnjaki iz različnih nepremičninskih področij in pri usmerjanju in zagotavljanju legitimnosti razvojnih namer.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja.

Načini ocenjevanja:

 • Seminarska naloga    60%
 • Pisni izpit                     40%

Ocenjevalna lestvica: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno

Reference nosilca:

– DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, BUTINA-WATSON, Georgia. City urban design in a free market economy – the case of Ljubljana, Slovenia. Urban des. int. (Lond.), 2001, no. 6, str. 143-155. ISSN 1357-5317.

– DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa. Procesi urbanizacije v Sloveniji in posledice na urbana omrežja = Urbanisation processes in Slovenia and their effects on urban networks. Urbani izziv, 2000, let. 11, št. 1, str. 3-15, 117-124, zemljevidi. ISSN 0353-6483.

– DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa. Mastering the post-socialist city: impacts on planning and the built environment. V: HAMILTON, F. E. Ian (ur.), DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa (ur.), PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša (ur.). Transformation of cities in Central and Eastern Europe: towards globalization. Tokyo: United Nations University Press, cop. 2005, str. 153-186. ISBN 92-808-1105-3.

– SENDI, Richard, DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, ČERNIČ MALI, Barbara. Slovenia. V: KEMPEN, Ronald van (ur.), VERMEULEN, Marcel (ur.), BAAN, Ad (ur.). Urban issues and urban policies in the new EU countries, (EURICUR series). Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate, cop. 2005, str. [109]-130 od skupno IX, 285 str. ISBN 0-7546-4511-8.

– DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa. Sustainable spatial development in Slovenija : between global trends and local urban problems. V: ALTROCK, Uwe (ur.). Spatial planning and urban development in the new EU member states: from adjustment to reinvention, (Urban and regional planning and development series). Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate, cop. 2006, str. [59]-76 od skupno XII, 292 str. ISBN 0-7546-4684-X.

– DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, MIHELIČ, Breda, STANIČ, Ivan. The post-socialist urban restructuring of Ljubljana: strengthening identity. V: STANILOV, Kiril (ur.). The post-socialist city: urban form and space transformations in Central and Eastern Europe after socialism, (The GeoJournal library, Vol. 29). Dordrecht: Springer, 2007, str. 427-445. ISBN 978-961-235-252-3

– DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik (Guideline and Control Frameworks for Urban Structures), Ljubljana: Urbanistični  inštitut Republike Slovenije, 2011, (Zbirka Urbani izziv: publikacije)  str. 102. ISBN 978-961-6390-31-6

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/Siste