Psihologija za pravnike 2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski  1,2  1,2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
30  6

Nosilec predmeta

Izr. prof. dr. Polona SELIČ, univ. dipl. psih

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študent izbere predmet izmed predloženih vsebin predmetnika. Predmet je nadgradnja Osnov psihologije za pravnike.

Vsebina

1.      Koncept in konstrukt komunikacijskega polja

1.1 Dejavniki v komunikacijskem polju:

 • Dejavniki, vezani na osebe – življenjska zgodovina (kulturni in socialni okvir, vrednote, norme, predsodki) in trenutno stanje (bio-psiho-socialno blagostanje) v interaktivnem pojmovanju komunikacijskega prostora
 • Dejavniki interakcije – medosebni stik, osebne strategije spoprijemanja s stresom, vrednote, socialne vloge; samouresničujoča prerokba v komunikacijskem procesu
 • Dejavniki konteksta – namen, čas, prostor, socialne vloge

1.2 Obravnava t.i. težavnih situacij:

 • Učinek pričakovanja
 • Občutek lastne vrednosti
 • Intuicija, potrpežljivost, transfer, dejavno pozorno poslušanje
 • Zaupanje

1.3 Posebnosti komunikacije in komunikacijskih motenj, ki ovirajo (med)osebni stik:

 • Stališča
 • Predsodki in stereotipi
 • Manipulacija/zloraba

2.      Nasilje in percepcija nasilja

 • Nasilje v medosebnih odnosih
 • Nasilje v besedi in dejanjih

3.      Stres in poravnavanje s stresom

 • Interakcijski model stresa, sistemski pristop
 • Stresorji
 • Socialna podpora
 • Razbremenitev in upravljanje s stresnim dogajanjem
 • Izgorevanje in izgorelost

Temeljna literatura in viri

 1. SELIČ, Polona. Načela sporazumevanja v družinski medicini. V: ŠVAB, Igor (ur.), ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.). Družinska medicina : učbenik. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012, str. 157-174. [COBISS.SI-ID 30162137]
 2. SELIČ, Polona. Novi odročnik : nebesedno sporazumevanje za vsakdanjo rabo. Ljubljana: Inštitut za psihofiziološke študije Pares, 2007. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-92179-0-0. [COBISS.SI-ID 234629120]
 3. SELIČ, Polona. Psihologija bolezni našega časa, (Zbirka Sophia, 1999, 1). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1999. [COBISS.SI-ID 80347392]
 4. SELIČ, Polona. Nesramni in žaljivi bolniki v ambulantah družinske medicine : ali gre za nasilneže in kako z njimi ravnati = Dealing with family practice attendees who behave inappropriately: are they violent or just annoying? Medicinski razgledi, 2013, letn. 52, supl. 1, str. 135-142. [COBISS.SI-ID 30534873]
 5. SELIČ, Polona. Veščine v medosebnih odnosih za dobro delovanje tima = Efficient teamwork-related interpersonal skills. Družinska medicina, Supplement, 2012, 10, 2. [COBISS.SI-ID 29951193]
 6. SELIČ, Polona. Stres in izgorelost. Družinska medicina, Supplement, 2011, 9, 3. [COBISS.SI-ID 29086425]
 7. SELIČ, Polona, ŠVAB, Igor, REPOLUSK, Marija, KOPČAVAR GUČEK, Nena. What factors affect patients’ recall of general practitioners’ advice?. BMC family practice, ISSN 1471-2296, 2011, vol. 12, issue 1, str. [1-24], 141, doi: 1186/1471-2296-12-141. [COBISS.SI-ID 29374681]
 8. SELIČ, Polona. Pomen čustev v profesionalni medosebni interakciji : izhodišča za čustveno inteligentno sporazumevanje. Družinska medicina, Supplement, 2011, 9, 4. [COBISS.SI-ID 29298905]
 9. Nasilje na delovnem mestu: opredelitev, razširjenost, odkrivanje, preiskovanje, obravnava in preprečevanje. Družinska medicina, Supplement, 2009, 7, 6. [COBISS.SI-ID 26452953]

Cilji in kompetence

Na osnovi informacij, pridobljenih vedenj in aktivnega opazovanja študent/-ka (v nadaljnjem besedilu študent) odkriva in prepoznava pojave in procese, povezane s socialno konstrukcijo realnosti, veščinami v medosebnih odnosih (zlasti komunikacijo), poravnavanjem s stresom, vezanim na posameznika, referenčne skupine, ki jim pripada, in (med)kulturne dinamike, v katere stopa. Na osnovi preučevanja literature, študija primerov in lastne aktivnosti opušča prakticistične koncepte v komunikaciji, osveži in nadgradi poznavanje dejavnikov, ki sooblikujejo komunikacijski prostor; nauči se kritično vrednotiti teoretične koncepte in raziskovalne podatke, povezane s psihologijo stresa in oblikovanjem stališč in predsodkov. Študent pozna delovanje samouresničujoče prerokbe in zna nadgraditi sodobne raziskovalne podatke s področja socializacije in motivacije s prenosom v uporabne koncepte razgovora s posebnimi skupinami oseb v kriznih situacijah.

V obliki samostojnega študija, ob pripravi seminarske naloge ali projektne naloge (študija primera) spoznava strokovno literaturo področja. Predmet zagotovi pregled, analizo in razpravo o ključnih konceptih psihologije komunikacije in stresa za pravne poklice.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc:

 • občutljivost (osveščenost) za družbeno okolje
 • občutljivost za družbene pojave (stališča, predsodki, stereotipi, nasilje)
 • sintetično, analitično in ustvarjalno mišljenje in problemsko znanje
 • avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost
 • ustvarjanje spodbudnega (učnega) vzdušja, medsebojnih odnosov in učinkovito razreševanje problemov v medosebnih odnosih
 • sodelovanje (s sodelavci in drugimi)
 • sporazumevanje (besedno in nebesedno)
 • poravnavanje s stresom
 • občutljivost za (so)ljudi in socialne situacije
 • razumevanje in uporaba strokovnega znanja
 • raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov.

S študijem literature, primerov in z izvedbo praktičnih vaj študenti razvijejo spretnosti in veščine v medosebnih odnosih ter komunikacijske in analitične veščine.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: (študent)

 • pozna temeljne koncepte psihologije komunikacije, stresa in dejavnike v družbenem okolju
 • razume dinamiko v komunikacijskem procesu
 • razume dinamiko v medosebnih odnosih
 • razume interaktivno delovanje stresorjev
 • razume delovanje stališč, predsodkov in stereotipov v socialni percepciji in komunikaciji
 • razume delovanje nasilja v medosebnih odnosih in komunikaciji

Uporaba: (študent)

 • uporablja pridobljeno znanje in veščine v medosebnih odnosih in komunikaciji
 • uporablja konstruktivne strategije poravnavanja s stresom v medosebnih odnosih

 Refleksija: (študent)

 • pozna proces refleksije in njen pomen v učenju; sposobnost za refleksijo dokazuje ob svojem praktičnem ravnanju

 Prenosljive spretnosti: (študent)

 • uporablja tiskane in elektronske vire in se samoizobražuje
 • pri sebi in v svojem okolju razvija veščine v medosebnih odnosih
 • uporablja nenasilne načine komuniciranja
 • oblikuje odnos do sebe in referenčnih skupin, ki jim pripada
 • razvije zmožnost večkulturnega razumevanja ter razvije kritično razmerje do družbenih pojavov

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, vaje, študije primerov, diskusije, individualni in skupinski projekti; individualne konzultacije s predavateljico – poleg predavanj in interaktivnih oblik (diskusije, paneli ipd.) bodo študentje samostojno pripravili seminar (projektno nalogo, študijo primera), se na virtualni način posvetovali ob pripravi samostojnih del in v interaktivnem učenju utrjevali sposobnost komuniciranja in veščine v medosebnih odnosih. Del obvezne literature bo predmet panel diskusij.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit do 50 točk
Seminarska naloga do 30 točk
Sodelovanje pri vajah, delavnicah do 10 točk
Skupinska naloga/skupinski projekt do 10 točk

Ocenjevalna lestvica:

 • zadostno, 6 (60 – 67),
 • dobro, 7 (68 – 75),
 • prav dobro, 8 (76 – 83),
 • prav dobro, 9 (84 – 89),
 • odlično, 10 (90 – ).

Študentje se delijo v skupine vajah in delavnicah in pri pripravi skupinske naloge (po največ 5).

Reference nosilca

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20170608104810-A3394915.html

Izbrane reference:

SELIČ, Polona, BLAŽEKOVIĆ MILAKOVIĆ, Sanja. Principles of communication in family medicine. V: ŠVAB, Igor (ur.), KATIĆ, Milica. Family medicine. Zagreb: Medicinska naklada, 2017, str. 225-239. [COBISS.SI-ID 33106393]

SELIČ, Polona, KAŠUBA LAZIĆ, Đurđica. Domestic violence. V: ŠVAB, Igor (ur.), KATIĆ, Milica. Family medicine. Zagreb: Medicinska naklada, 2017, str. 446-461. [COBISS.SI-ID 33110489]

SELIČ, Polona. Stališča do profesionalizma pri študentih medicine = Attitudes towards professionalism among medical students. Medicinski razgledi, 2017, str. 117-128. [COBISS.SI-ID 33181401]

IVETIĆ, Vojislav, POPLAS-SUSIČ, Tonka, PAŠIĆ, Klemen, SELIČ, Polona. Beliefs and viewpoints of family medicine physicians on approaches to identify and treat medically unexplained symptoms = Prepričanja in stališča zdravnikov družinske medicine o pristopih k prepoznavanju in zdravljenju medicinsko nepojasnjenih stanj. Acta medico-biotechnica, ISSN 1855-5640, 2016, vol. 9, [no.] 2, str. 47-57, ilustr. http://actamedbio.mf.um.si/05_amb_135_15.pdf. [COBISS.SI-ID 512676152] PETEK ŠTER, Marija, SELIČ, Polona. Assessing empathic attitudes in medical students : the re-validation of the Jefferson Scale of Empathy – student version report = Ocenjevanje empatične naravnanosti pri študentih medicine : poročilo o ponovni validaciji Jeffersonove lestvice empatije – oblika za študente. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2015, letn. 54, št. 4, str. 282-292. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2015.54.issue-4/sjph-2015-0037/sjph-2015-0037.xml?format=INT, doi: 10.1515/sjph-2015-0037. [COBISS.SI-ID 3411685]

SELIČ, Polona, STARE, Ana. Kaj povečuje verjetnost, da bo bolnik nezadovoljen z izbranim zdravnikom?. Družinska medicina, Supplement, 2015, 13, 2. [COBISS.SI-ID 32100569]

SELIČ, Polona, ŠVAB, Igor, KOPČAVAR GUČEK, Nena. A cross-sectional study identifying the pattern of factors related to psychological intimate partner violence exposure in Slovenian family practice attendees : what hurt them the most. BMC public health, ISSN 1471-2458, 2014, vol. 14, no. 223. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/223/abstract, doi: 10.1186/1471-2458-14-223. [COBISS.SI-ID 31186905]

SELIČ, Polona. Sistematičen pregled literature. V: KLEMENC-KETIŠ, Zalika, ŠVAB, Igor. Raziskovanje v družinski medicini : priročnik. Ljubljana: Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete, 2014, str. 23-28. [COBISS.SI-ID 31832025]

SELIČ, Polona. Elementi znanstvenega besedila. V: KLEMENC-KETIŠ, Zalika, ŠVAB, Igor. Raziskovanje v družinski medicini : priročnik. Ljubljana: Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete, 2014, str. 64-69. [COBISS.SI-ID 31837913]

SELIČ, Polona. Izvleček za kongres/poster. V: KLEMENC-KETIŠ, Zalika, ŠVAB, Igor. Raziskovanje v družinski medicini : priročnik. Ljubljana: Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete, 2014, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 31838425]

ČERNE, Anja, ŠVAB, Igor, KERSNIK, Janko, SELIČ, Polona. Did past economic prosperity affect the health related quality of life predictors? A longitudinal study on a representative sample of Slovenian family medicine patients. BMC public health, ISSN 1471-2458, 2013, vol. 13. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/1160, doi: 10.1186/1471-2458-13-1160. [COBISS.SI-ID 31030745]

SELIČ, Polona. Nesramni in žaljivi bolniki v ambulantah družinske medicine : ali gre za nasilneže in kako z njimi ravnati = Dealing with family practice attendees who behave inappropriately : are they violent or just annoying? Medicinski razgledi, 2013, letn. 52, supl. 1, str. 135-142. [COBISS.SI-ID 30534873]

SELIČ, Polona, DZANIC UNGER, Jasna, PESJAK, Katja, KERSNIK, Janko. The factors associated with anxiety and depression Slovenian armed forces members on a peacekeeping mission in the western Balkans = Dejavniki, povezani z depresijo in tesnobnostjo pri slovenskih vojakih na mirovni misiji na zahodnem Balkanu. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2013, letn. 52, št. 3, str. 191-200, tabele, doi: 10.2478/sjph-2013-0020. [COBISS.SI-ID 30646745]

SEREC, Maša, BAJEC, Boštjan, PETEK, Davorina, ŠVAB, Igor, SELIČ, Polona. A structural model of burnout syndrome, coping behavior and personality traits in professional soldiers of the Slovene armed forces = Strukturni model povezanosti med izgorelostjo, strategijami spoprijemanja s stresom in osebnostnimi značilnostmi pri vojakih Slovenske vojske. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 2012, letn. 81, št. 4, str. 326-336. http://www.szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2012/april/326-36.pdf. [COBISS.SI-ID 29871577],

SELIČ, Polona. Načela sporazumevanja v družinski medicini. V: ŠVAB, Igor (ur.), ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.). Družinska medicina : učbenik. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012, str. 157-174. [COBISS.SI-ID 30162137]

SELIČ, Polona. Nasilje v družini. V: ŠVAB, Igor (ur.), ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.). Družinska medicina : učbenik. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012, str. 311-326. [COBISS.SI-ID 30166745]

SELIČ, Polona, ŠVAB, Igor, REPOLUSK, Marija, KOPČAVAR GUČEK, Nena. What factors affect patients’ recall of general practitioners’ advice?. BMC family practice, ISSN 1471-2296, 2011, vol. 12, issue 1, str. [1-24], 141, doi: 10.1186/1471-2296-12-141. [COBISS.SI-ID 29374681]

SELIČ, Polona, PETEK, Davorina, SEREC, Maša, RUS-MAKOVEC, Maja. Sick leave and its determinants in professional soldiers of the Slovenian Armed Forces. Croatian medical journal, ISSN 0353-9504, 2010, vol. 51, iss. 6, str. 543-551. [COBISS.SI-ID 27949529],

SELIČ, Polona. Socialna podpora in psihosocialni vidik zdravja v lokalni skupnosti. Družinska medicina, Supplement, 2006, 4, 4. [COBISS.SI-ID 22303705]

SELIČ, Polona. Psihofiziološka preiskava verodostojnosti izjav s poligrafom – uporabnost in učinkovitost v realnih in eksperimentalnih pogojih. V: ŠUGMAN STUBBS, Katja (ur.), et al. Poligraf v kazenskem postopku. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2005, str. 37-51. [COBISS.SI-ID 1015630]

SELIČ, Polona. Psihofiziološka preiskava verodostojnosti izjav s poligrafom. V: MAVER, Darko. Kriminalistika : uvod, taktika, tehnika. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2004, str. 353-374. [COBISS.SI-ID 19858905]