Podiplomski študijski program:

Podiplomski magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin

O študiju

pmn2Temeljni namen podiplomskega magistrskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin je oblikovanje poklicnih profilov za najzahtevnejša dela na vseh področjih, ki so povezana z nepremičninsko problematiko na področju Republike Slovenije, kakor tudi na evropskem in mednarodnem področju. Magistrski študijski program združuje teoretske, metodološke in aplikativne discipline ter zagotavlja postopnost razvijanja interdisciplinarnih znanj in hkrati kontinuiteto v izobraževanju.

Diplomant z nazivom magister/magistrica prava in managementa nepremičnin pridobi sposobnosti in znanja za učinkovito, strokovno opravljanje, upravljanje ter vodenje nepremičninskih pravnih zadev, investicij, investicijskih naložb, nepremičninskih projektov ter strateških in strokovnih odločitev v zvezi z nepremičninsko stroko z uporabo sodobnih kvalitativnih in kvantitativnih tehnik in sodobnih informacijskih sistemov. Ustrezna splošna pravna izobrazba usposablja za pravniške in ostale poklice v povezavi z nepremičninami in hkrati omogoča nadaljevanje akademskega oz. znanstveno-raziskovalnega dela.

Program vsebinsko odraža edinstvenost organizacijskega, zgodovinskega in kulturnega okolja, ki je primerljivo v svoji splošnosti ter specifično v smislu družbenih in gospodarskih zahtev. Mednarodno je primerljiv z ostalimi nepremičninskimi programi, predvsem z vidikov: celovitega razumevanja nepremičninske problematike, poglobljenega poučevanja pravnih znanj na nepremičninskem področju ter njegove praktične uporabe, usposabljanja za analitično in raziskovalno delo, mednarodno usmerjenost v razumevanje in ravnanje profiliranih absolventov podiplomskih študijev.

Diplomanti podiplomskega magistrskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin lahko nadaljujejo akademsko izobraževanje na vseh doktorskih programih, ki zahtevajo temeljito teoretsko in praktično znanje s temeljnih področij družboslovnih ali tehničnih znanosti.

Oglejte si našo digitalno brošuro > >

Strokovni naslov

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin pridobi študent strokovni naslov magister prava in managementa nepremičnin / magistrica prava in managementa nepremičnin.

Okrajšava naslova: mag. prav. in manag. neprem. (za imenom in priimkom)

Način študija

Podiplomski magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin se izvaja kot redni in kot izredni študij.

Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim načrtom in z načrtom pedagoškega dela.

Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti in morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki so zahtevane v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu.

Glede na okoliščino, da so izredni študenti praviloma že zaposleni, fakulteta temu dejstvu prilagaja izvajanje pedagoškega dela. Predavanja potekajo predvidoma v popoldanskem času.

Študentje

Kliknite na spodnjo povezavo in izpolnite elektronsko prijavnico.

Dostop do elektronske prijavnice

Občani

Prenesite prijavnico in izpolnite po priloženih navodilih.

Prijavnica občana - PMN 2. stopnje (.doc, 89KB)

Pomembne povezave

Podiplomski magistrski študijski program Prava in managementa nepremičnin

Pogoj za vpis na podiplomski magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin


V začetni letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše:

  • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij z najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu). Kot ustrezna strokovna področja (po ISCED kvalifikaciji) se pojmujejo vsi akreditirani dodiplomski programi s področij Pravo (38), Družbene vede (31), Arhitektura in gradbeništvo (58), Varstvo okolja (85) ter Tehnične vede (52) po in pred bolonjskim sistemom v Republiki Sloveniji;
  • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, sprejet med 1.1.1994 in 11.6.2004;
  • študijski program prve stopnje ali študijski program za pridobitev visoke izobrazbe, sprejet med 1.1.1994 in 11.6.2004 z drugih strokovnih področij, vendar pa morajo pred vpisom opraviti diferencialne izpite v obsegu 16 do 24 kreditnih točk, ki jih glede na strokovno področje predhodnega študija določi Študijska komisija. Predvideni diferencialni izpiti so Stvarno pravo (8 ECTS), Koncept nepremičnin (8 ECTS) in Načrtovanje stanovanjske gradnje (8 ECTS).

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Omejitev vpisa

V primeru, da število prijav za vpis v magistrski študijski program bistveno presega število razpisanih mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opreme in druge) bo fakulteta v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, vpis omejila. Pri tem se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:

1. Povprečna ocena na dodiplomskem študiju – do 60 % točk (vsaka desetinka povprečne ocene kandidata/ke nad oceno 5,0 daje eno točko);

2. Ocena diplomskega dela – do 40% točk (vsaka ocena nad 5,0 daje eno točko).

O tem odloča Študijska komisija.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje. O možnosti prehoda kandidata na podiplomski magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin odloča Senat fakultete, ki mora ugotoviti, ali kandidat izpolnjuje pogoje za prehod. Na podlagi predloga Študijske komisije, kandidatu prizna že opravljene obveznosti in mu predpiše diferencialne izpite v obsegu od 10 do največ 60 kreditnih točk, ki jih mora opraviti, da si pridobi predvideni strokovni naslov. Predvideni nabor diferencialnih izpitov glede meril za prehode: Koncept nepremičnin, Stvarno pravo in Načrtovanje in stanovanjska gradnja.

Podiplomski magistrski študijski program Pravo in managementa nepremičnin


Predmetnik 1. letnik


Predmet P V SUM ECTS
Sistem prostorskega planiranja 40 0 40 8
Koncept nepremičnin 40 0 40 8
Upravno pravo in upravni postopek 40 0 40 8
Izbirni predmet 1 30 0 30 6
Stvarno pravo 40 0 40 8
Evidentiranje in upravljanje nepremičnin z osnovami prava zemljiške knjige 40 0 40 8
Načrtovanje stanovanjske gradnje 40 0 40 8
Izbirni predmet 2 30 0 30 6
Skupaj 300 0 300 60

Predmetnik 2. letnikPredmet P V SUM ECTS
Obligacijsko pravo 40 0 40 8
Vrednotenje nepremičnin 40 0 40 8
Projektni management 40 0 40 8
Izbirni predmet 3 30 0 30 6
Izdelava in zagovor magistrskega dela 150 0 150 30
Skupaj 300 0 300 60

Izbirni predmeti


Predmet P v SUM ECTS
Akademski forum (PMN2, izbirni) 30 0 30 6
Davčno pravo (izbirni) 30 0 30 6
Dedno pravo (izbirni) 30 0 30 6
Alternativne oblike bivanja za starejše ljudi (izbirni) 30 0 30 6
Osnove arhitekture 20. in 21. stoletja (izbirni) 30 0 30 6
Uslužbensko pravo (izbirni) 30 0 30 6
Trženje nepremičnin (izbirni) 30 0 30 6
Mediacija in arbitraža alternativno reševanje sporov (izbirni) 30 0 30 6
Prekrškovno pravo 30 0 30 6
Insolvenčno pravo 30 0 30 6
Psihologija za pravnike 2 30 0 30 6


Oznake v predmetniku pomenijo:


P - predavanja

V - vaje

ECTS - kreditne točke po evropskem sistemu kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta