Dodiplomski študijski program:

Triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo

O študijupravo1st

Triletni dodiplomski univerzitetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe pravne smeri usposablja študente za vse vrste pravnih poklicev in zagotavlja pridobivanje znanj, ki jih diplomirani pravnik (UN) potrebuje na katerikoli izbrani poklicni poti, bodisi v pravosodju, gospodarstvu, negospodarstvu ali državni upravi. Omogoča pa tudi nadaljevanje študija na dvoletnem podiplomskem magistrskem programu »Pravo« na drugi stopnji in s tem poglabljanje strokovnih znanj za vse te poklice.

Oglejte si našo digitalno brošuro > >

Strokovni naslov

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Pravo pridobi diplomant strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) / diplomirana pravnica (UN).

Okrajšava naslova: dipl. prav. (UN) (za imenom in priimkom)

Način študija

Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo se izvaja kot redni in kot izredni študij.
Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim načrtom in z načrtom pedagoškega dela.

Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti in morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki so zahtevane v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu.

Študentje

Kliknite na spodnjo povezavo in izpolnite elektronsko prijavnico.

Dostop do elektronske prijavnice

Občani

Prenesite prijavnico in izpolnite po priloženih navodilih.

Prijavnica občana - Pravo (.doc, 92KB)

Pomembne povezave

Triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo

Pogoj za vpis

 • uspešno opravljena matura ali
 • uspešno opravljena poklicna matura po kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, s tem da izbrani predmet ni predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • katerikoli štiriletni srednješolski program, zaključen pred 1. 6. 1995.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.


Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na:
 • splošni uspeh pri maturi 35% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20% točk,
 • uspeh pri obveznih predmetih mature (slovenščina, matematika, tuj jezik) 45% točk;

kandidati iz točke b) glede na:
 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk,

kandidati iz točke c) glede na:
 • splošni uspeh na zaključnem izpitu 60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE


Vpis v 2. letnik


Vpisni pogoji po merilih za prehode


V dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpišejo:

 • diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo;
 • diplomanti visokošolskega strokovnega študija, ki niso opravili splošne mature, če so končali visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj 8;
 • študentje dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo in izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;
 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994;
 • diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju, če izpolnjujejo pogoje za vpis v dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo in so višješolski študij končali s povprečno oceno najmanj 8.

Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. letnika univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Pravo. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.

Vpis v 3. letnik


Vpisni pogoji po merilih za prehode


V dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpišejo:

 • diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov s študijskih področij družbenih in poslovnih ved, če izpolnjujejo pogoje za vpis v dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo;
 • diplomanti visokošolskega strokovnega študija s študijskih področij druţbenih in poslovnih ved ter prava, ki niso opravili splošne mature, če so končali visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj 8;
 • študentje dodiplomskih študijskih programov s študijskih področij družbenih in poslovnih ved ter prava, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo in izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;
 • diplomanti višješolskega študijskega programa Pravo, sprejetega pred 1. 1. 1994.

Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz 3. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. in 2. letnika dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Pravo. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.

Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo

Obveščamo vas, da so bile po predhodnem soglasju Študentskega sveta Evropske pravne fakultete Nove univerze, na seji senata Evropske pravne fakultete Nove univerze dne 27.11.2018 ter na seji senata Nove univerze dne 29.11.2018 sprejete v nadaljevanju navedene spremembe sestavin dodiplomskega študijskega programa Pravo 1. stopnje ter dodiplomskega študijskega programa Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje. Spremembe veljajo od vključno študijskega leta 2019/20 dalje.

Predmetnik za generacijo študentov, ki se bodo vpisali od študijskega leta 2019/2020 dalje je dostopen na tej povezavi.


Predmetnik za generacijo študentov od študijskega leta 2015/2016 do 2018/2019


Predmetnik 1. letnik


Predmet P S V SUM ECTS
Pravoznanstvo 70 15 30 115 8
Rimsko pravo 65 20 85 8
Tuja pravna terminologija 30 15 45 5
Pravna zgodovina 40 15 55 5
Mednarodna skupnost in mednarodni odnosi 30 20 50 4
Ustavno pravo 60 20 80 8
Primerjalno ustavno pravo 40 20 60 6
Kazensko pravo 60 20 80 8
Kazensko procesno pravo 60 20 80 8
Skupaj 60


Predmetnik 2. letnik


Predmet P V SUM ECTS
Civilno procesno pravo 60 20 80 8
Obligacijsko pravo 70 20 90 8
Uvod v civilno pravo 40 10 50 6
Pravo socialne varnosti 30 20 50 4
Delovno pravo 30 20 50 4
Finančno pravo 60 20 80 8
Gospodarsko pravo 60 20 80 8
Dedno pravo 30 20 50 4
Družinsko pravo 30 20 50 4
Stvarno pravo 50 15 65 6
Skupaj 60


Predmetnik 3. letnik


Predmet P V SUM ECTS
Mednarodno pravo 60 20 80 8
Pravo Evropske unije 60 20 80 8
Upravni postopek in upravni spor 50 10 60 6
Upravno pravo 30 20 50 4
Javna uprava 30 20 50 4
Mednarodno zasebno pravo 45 10 55 4
Izbirni predmet 1 20 10 30 6
Izbirni predmet 2 20 10 30 6
Izbirni predmet 3 20 10 30 6
Diplomsko delo 20 20 40 8
Skupaj 60


Izbirni predmeti


Predmet P V SUM ECTS
Aktualni vidiki prava in politike Evropske unije 30 0 30 6
Pomorsko mednarodno pravo 20 10 30 6
Pravo mednarodnih organizacij 20 10 30 6
Mirno reševanje sporov 20 10 30 6
Pravo intelektualne lastnine 20 10 30 6
Kriminalistika 20 10 30 6
Policijsko pravo 20 10 30 6
Diplomatsko in konzularno pravo 20 10 30 6
Davčno pravo 20 10 30 6
Pravne veščine 20 10 30 6
Psihologija za pravnike 1 20 10 30 6


Predmetnik za generacijo študentov, ki so se vpisali do vključno študijskega leta 2014/2015


Predmetnik 1. letnik


Predmet P V SUM ECTS
Pravoznanstvo 70 50 120 8
Osnove rimskega in kanonskega prava 45 30 70 8
Tuja pravna terminologija** 40 30 70 6
Pravna zgodovina 40 35 75 6
Seminarska naloga 2
Ustavno pravo 45 40 85 8
Primerjalno ustavno pravo 40 35 75 6
Kazensko pravo 40 35 75 7
Kazensko procesno pravo 40 35 75 7
Seminarska naloga 2
Skupaj 60


Predmetnik 2. letnik


Predmet P V SUM ECTS
Civilno procesno pravo 55 40 95 8
Obligacijsko pravo 55 40 95 8
Stvarno pravo 40 10 50 4
Uvod v civilno pravo 45 15 60 4
Delovno pravo 25 25 50 4
Seminarska naloga 2
Gospodarsko pravo 45 35 80 8
Finančno pravo 45 35 80 8
Družinsko pravo 25 25 50 4
Dedno pravo 25 25 50 4
Pravo socialne varnosti 25 25 50 4
Seminarska naloga 2
Skupaj 60


Predmetnik 3. letnik


Predmet P V SUM ECTS
Mednarodno pravo 60 45 105 8
Mednarodno zasebno pravo 40 30 70 7
Upravni postopek in upravni spor 40 30 70 6
Upravno pravo 20 20 40 4
Javna uprava 20 20 40 4
Seminarska naloga 2
Pravo Evropske unije 60 45 105 8
Mednarodna skupnost in mednarodni odnosi 40 30 70 7
Izbirni predmet 1 20 20 40 3
Izbirni predmet 2 20 20 40 3
Izbirni predmet 3 20 20 40 3
Izbirni predmet 4 20 20 40 3
Seminarska naloga 2
Skupaj 60


Izbirni predmeti


Predmet P S V SUM ECTS
Mednarodno pomorsko pravo 20 / 20 40 3
Pravo mednarodnih organizacij 20 / 20 40 3
Mirno reševanje sporov 20 / 20 40 3
Pravo intelektualne lastnine 20 / 20 40 3
Pravo javnih naročil 20 / 20 40 3
Kriminalistika 20 / 20 40 3
Policijsko pravo 20 / 20 40 3
Diplomatsko in konzularno pravo 20 / 20 40 3
Davčno pravo 20 / 20 40 3
Pravne veščine 20 / 20 40 3
Psihologija za pravnike 1 20 / 20 40 3


Oznake v predmetniku pomenijo:


P - predavanja S - seminar V - vaje ECTS - kreditne točke po evropskem sistemu kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta.