Dodiplomski študijski program:

Triletni dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin

O študiju

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje interdisciplinarnih ved s področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. Znanje lahko študentje nadgradijo na podiplomskem magistrskem in doktorskem študijskem programu Pravo in management nepremičnin 2. in 3. stopnje.
Cilj programa je prispevati k povečanju števila dodiplomskih študentov na področju prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin.

 

 


Oglejte si našo digitalno brošuro > >

Strokovni naslov

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in managementa infrastrukture in nepremičnin pridobi diplomant strokovni naslov diplomant prava in managementa infrastrukture in nepremičnin (VS) / diplomantka prava in managementa infrastrukture in nepremičnin (VS) .

Okrajšava: dipl. prav. in manag. infra. in neprem. (VS). (za imenom in priimkom)

Način študija

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin fakulteta izvaja kot izredni (nekoncesioniran) študij v Ljubljani. Program traja tri leta in je razdeljen v devet trimestrov. Ovrednoten je s 180 KT.

Študentje

Kliknite na spodnjo povezavo in izpolnite elektronsko prijavnico.

Dostop do elektronske prijavnice

Občani

Prenesite prijavnico in izpolnite po priloženih navodilih.

Prijavnica občana - Pravo in management infrastrukture in nepremičnin (.doc, 40KB)

Pomembne povezave

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin

Pogoj za vpis na dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin

V dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin se lahko vpiše:
 • kdor je opravil splošno maturo;
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu;
 • kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Vpis v 2. letnik


Vpisni pogoji po merilih za prehode


V dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management nepremičnin se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, sorodnih študijskih področij (34-Poslovne in upravne vede, 38-Pravo, 46-Matematika in statistika, 58-Arhitektura in gradbeništvo), ki morajo do zaključka študija opraviti 2 diferencialna predmeta: Stvarno pravo (8KT) in Osnove prostorskega planiranja (6KT);

 • diplomanti višješolskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, nesorodnih študijskih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti 3 diferencialne predmete: Stvarno pravo (8KT), Osnove prostorskega planiranja (6KT) in Osnove managementa (6KT);
 • diplomanti visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov nesorodnih študijskih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti 2 diferencialna predmeta: Stvarno pravo (8KT) in Osnove prostorskega planiranja (6KT).
Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. letnika dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in management infrastrukture in nepremičnin. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.

Vpis v 3. letnik


Vpisni pogoji po merilih za prehode


V dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management nepremičnin se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, sorodnih študijskih področij (34-Poslovne in upravne vede, 38-Pravo, 46-Matematika in statistika, 58-Arhitektura in gradbeništvo), ki morajo do zaključka študija opraviti 3 diferencialne predmete: Stvarno pravo (8KT), Osnove prostorskega planiranja (6KT) in Osnove managementa (6KT);
 • diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, nesorodnih študijskih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti 4 diferencialne predmete: Stvarno pravo (8KT), Osnove prostorskega planiranja (6KT), Osnove managementa (6KT) in Gospodarsko pravo (6KT);
 • diplomanti visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov sorodnih študijskih področij (34-Poslovne in upravne vede, 38-Pravo, 46-Matematika in statistika, 58-Arhitektura in gradbeništvo), ki morajo do zaključka študija opraviti 2 diferencialna predmeta: Stvarno pravo (8KT) in Osnove prostorskega planiranja (6KT).

Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz 3. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. in 2. letnika dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in management infrastrukture in nepremičnin.

Če študent želi prenehati s svojim izobraževanjem v dodiplomskem študijskem programu druge fakultete v katerega se je vpisal, ter nadaljevati z izobraževanjem na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, mu fakulteta prizna vse ali del obveznosti, ki jih je že opravil v prejšnjem študijskem programu. Pri tem se upošteva realne možnosti za nadaljevanje in zaključek študija, zbrane kreditne točke in mednarodne sporazume. Pri prehodu se upošteva zlasti ali študent izpolnjuje pogoje za vpis v dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, obseg razpoložljivih študijskih mest, letnike oz. semestre v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti in ki se mu lahko priznajo, minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v programu Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, izpite in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo ter diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki jih mora študent dodatno opraviti, če želi diplomirati v novem programu. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin

Predmetnik, za generacijo študentov, ki se bodo vpisali od študijskega leta 2015/2016 dalje


Predmetnik 1. letnik


Predmet P V SUM ECTS
Poslovna matematika 30 25 55 5
Osnove managementa 35 30 65 6
Osnove prostorskega planiranja 35 30 65 6
Osnove arhitekture 35 30 65 6
Uvod v upravno pravo in upravni postopek 45 35 80 7
Uvod v stvarno pravo 50 40 90 8
Komunalna infrastruktura 35 30 65 6
Upravljalska ekonomija 35 30 65 6
Evidentiranje nepremičnin 30 25 55 5
Vrednotenje nepremičnin 30 25 55 5
Skupaj 60

Predmetnik 2. letnik


Predmet P V SUM ECTS
Metode trženja nepremičnin 30 25 55 5
Uvod v gospodarsko pravo 35 30 65 6
Energetska infrastruktura 35 30 65 6
Uvod v civilno procesno pravo 45 35 80 7
Vodenje infrastrukturnih projektov 35 30 60 6
Uvod v obligacijsko pravo 50 40 90 8
Telekomunikacijska infrastruktura 35 30 65 6
Osnove kadrovskega managementa 35 30 65 6
Načrtovanje zgradb 30 25 55 5
Prometna infrastruktura 30 25 55 5
Skupaj 60

Predmetnik 3. letnik


Predmet P V SUM ECTS
Procesi investiranja in gradnja objektov 25 20 45 4
Ekonomika poslovanja gospodarskih subjektov 25 20 45 4
Vzdrževanje objektov 25 20 45 4
Izbirni predmet 1 35 30 65 6
Izbirni predmet 2 35 30 65 6
Izbirni predmet 3 35 30 65 6
Obvezna praksa 10
Izdelava diplomske naloge 20
Skupaj 60


Izbirni predmeti


Predmet P V SUM ECTS
Osnove davčnega prava 35 30 65 6
Projektni management 35 30 65 6
Pravo prostorskega urejanja 35 30 65 6
Posebni upravni postopki 35 30 65 6
Javno zasebno partnerstvo 35 30 65 6
Pravo javnih naročil in koncesije 35 30 65 6
Mediacija in arbitraža - alternativno reševanje sporov 35 30 65 6


Oznake v predmetniku pomenijo:

P - predavanja V - vaje ECTS - kreditne točke po evropskem sistemu kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta).Predmetnik za generacijo študentov, ki so se vpisali do vključno študijskega leta 2014/2015

Predmetnik 1. letnik


Predmet P V SUM ECTS
Poslovna matematika 30 25 55 5
Osnove managementa 35 30 65 6
Osnove prostorskega planiranja 35 30 65 6
Osnove arhitekture 35 30 65 6
Uvod v upravno pravo in upravni postopek 45 35 80 7
Uvod v stvarno pravo 50 40 90 8
Komunalna infrastruktura 35 30 65 6
Upravljalska ekonomija 35 30 65 6
Evidentiranje nepremičnin 30 25 55 5
Vrednotenje nepremičnin 30 25 55 5
Skupaj 60


Predmetnik 2. letnik


Predmet P V SUM ECTS
Metode trženja nepremičnin 30 25 55 5
Uvod v gospodarsko pravo 35 30 65 6
Energetska infrastruktura 35 30 65 6
Uvod v civilno procesno pravo 45 35 80 7
Vodenje infrastrukturnih projektov 35 30 60 6
Uvod v obligacijsko pravo 50 40 90 8
Telekomunikacijska infrastruktura 35 30 65 6
Osnove kadrovskega managementa 35 30 65 6
Načrtovanje zgradb 30 25 55 5
Prometna infrastruktura 30 25 55 5
Skupaj 60


Predmetnik 3. letnik


Predmet P V SUM ECTS
Procesi investiranja in gradnja objektov 35 30 65 6
Ekonomika poslovanja gospodarskih subjektov 30 25 55 5
Vzdrževanje objektov 35 30 65 5
Izbirni predmet 1 20 20 40 4
Izbirni predmet 2 20 20 40 4
Izbirni predmet 3 20 20 40 4
Obvezna praksa 12
Izdelava diplomske naloge 20
Skupaj 60


Izbirni predmeti


Predmet P V SUM ECTS
Osnove davčnega prava 20 20 40 4
Projektni management 20 20 40 4
Pravo prostorskega urejanja 20 20 40 4
Posebni upravni postopki 20 20 40 4
Javno zasebno partnerstvo 20 20 40 4
Pravo javnih naročil in koncesije 20 20 40 4
Mediacija in arbitraža - alternativno reševanje sporov 20 20 40 4


Oznake v predmetniku pomenijo:

P - predavanja V - vaje ECTS - kreditne točke po evropskem sistemu kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta).