Zgodovina in socialna psihologija mediacije

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 2 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

dr. Darko Darovec

Predavanja

dr. Darko Darovec

Vaje

Angelika Ergaver

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

I. Historični vidik:

1. Po sledeh izvorov mediacije

 • Mediacija v antični Grčiji
 • Mediacija v religioznih spisih
 • Mediacija med plemenskimi družbami
 • Mediacija kot posredništvo med živečimi in umrlimi
 • Primer reševanja spora kralja Salomona
 • Mediacija na Kitajskem
 • Diplomatska mediacija in arbitraža v starih civilizacijah
 • Feničanska trgovska pogajanja

2. Mediacija v srednjem veku

 • Srednjeveške prakse mediacije
 • Papeško posredovanje
 • Krvno maščevanje in postopek mediacije
 • Vladar kot mediator med bogom in ljudstvom
 • Reševanje sporov v Britaniji 9. stoletja
 • Diplomatska ali družinska mediacija (primer damskega miru 1529)

3. Mediacija v novem veku

 • Pomorsko trgovanje in mediacija
 • Kratek pregled ameriške diplomacije
 • Mediacija in kolonializem – odnosi med staroselci in kolonisti

4. Mediacija 18. in 19. stoletja

 • Mediacija in delavske pravice
 • Vprašanja suženjstva v Ameriki in mediacija
 • Zgodovina razvoja arbitrarnih sodišč

5. Zgodovina mediacije 20. stoletja

 • Društvo narodov
 • Razvoj arbitrarnega združenja
 • Reševanje sporov s pogajanji v času obeh svetovnih vojn
 • Vprašanje gospodarske krize med obema vojnama in mediacija
 • Razvoj mednarodne mediacijske mreže
 • Izobraževanje mediatorjev
 • Razvoj mediacije v Republiki Sloveniji

II. Socialno- psihološki vidik

1. Antične percepcije konflikta in reševanja sporov

 • Platonove percepcije reševanja sporov in konfliktov
 • Percepcije v verskih tekstih (Egipčani, Tora, Biblija, Vede, Avesta)
 • Vprašanje reševanja teritorialnih sporov in diplomacije v antičnem Sredozemlju (širjenje vplivov in ozemlja)

(teritorialne širitve – konflikt ali dogovor, mediacija in sožitje kultur)

(vprašanje socalno-psihološke percepcije mediatorstva med običajnim in državnim pravom v zgodnjih civilizacijah)

2. percepcije reševanja sporov in vloga mediacije v srednjem veku

 • Moralni pristopi k reševanju sporov ali moralna upravičenost konflikta (psihosocialne teorije izvora nasilja)
 • fevdalni odnos – odnos med konsenzom in konfliktom
 • sociološki vidiki reševanja sporov, vprašanje družbene hierarhije v srednjem veku
 • čustvena vpletenost in skrb posrednika iz družine v družinskem sporu
 • psihološki vplivi in socialni pritisk bese pri krvnem maščevanju

3. Novoveška percepcija reševanj3. a sporov

 • Socialna neenakost vpletenih v konflikt
 • Sociološki, psihološki in verski argumenti za superiornost bele rase

4. Vidiki mediacije v 18. In 19. Stoletju

 • Vpliv razvoja družboslovnih ved in znanosti na kvaliteto socialnega dialoga
 • Psihološki, verski in socialni pristop pri vprašanju suženjstva v kolonijah
 • Psihologija priseljencev v Ameriki in socialni konflikti ter njihovo reševanje

5. Razvoj sodobnih mediacijskih praks

 • Upoštevanje psiholoških aspektov nastanka konfliktov
 • Principi in faze uspešne mediacije na podlagi zakonodaj, ob upoštevanju psiholoških in socialnih razlik sprtih strani

Temeljna literatura in viri

 • Jerome T. Barrett, Joseph Barrett: A History of Alternative Dispute Resolution, The Story of a Political, Social and Cultural Movement. 2004.
 • The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe. Ed. Wendy Davies, Paul Fouracre. Cambridge University Press. 1992.
 • Safa, Omid: In Search of Harmony: The Alternative dispute Resolution, Traditions of Talmudic, Islamic and Chinese Law. 2008.
 • Harris, T.: Jaz sem v redu, ti si v redu. Karantanija, Ljubljana, 2007.
 • Ristin G., Hajtnik Z. in soavtorji: Mediacija v teoriji in praksi. Veliki priročnik o mediaciji. DMS, Ljubljana, 2011.

Cilji in kompetence

Študentje se bodo

 • Seznanili z zgodovino koncepta mediacije, pogajanj ter alternativnega načina reševanja sporov skozi zgodovino,
 • na podlagi kronološkega in problemskega pristopa bodo podali nekaj diskutabilnih primerov mediacije oziroma alternativne oblike reševanja sporov
 • podali širšo sliko umestitve mediacije v svetovni zgodovinski okvir
 • Na podlagi študije primerov bodo ob uporabi relevantne literature razdelali vidike zgodovinske percepcije mediacije, upoštevajoč socio-psihološki aspekt

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje bodo

 • razumeli in obnovili ključne točke v zgodovinskem razvoju mediacije
 • razumeli širšo zgodovinsko sliko reševanja sporov, ob upoštevanju socio-psiholoških prvin nastanka in reševanja spora
 • kritično ovrednotili pomen mediacije v zgodovini, s socio-psihološkim prisotpom
 • razlikovali med mediacijo in arbitražo in drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov v posameznih zgodovinskih dogodkih
 • izdelali avtentični pisni sestavek o percepciji mediacije v določenem zgodovinskem obdobju na izbranem primeru, upoštevajoč socio-psihološke vidike nastanka in reševanja sporov

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah
 • Samostojno delo študentov

Učne metode:

 • Razlaga
 • Razgovor, diskusija, debata
 • Delo z besedilom in viri
 • IKT
 • Proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Ustni izpit 30%
Esej na izbrano temo 15%
Kratka skupinska naloga 15%
Seminarska naloga 20%
Zagovor seminarske naloge 20%

Reference nosilca

 • DAROVEC, Darko. Vpliv rimskega prava na razvoj srednjeveškega notariata v Istri in Dalmaciji. Prav. fak. Sveuč. Rij. (1991), 2000, leto 21, št. 2, str. 981-1000.
 • DAROVEC, Darko. Contrabbando e banditismo nell’Istria del cinque-seicento. V: MANCONI, Francesco (ur.). Banditismi mediterranei : secoli XVI – XVII, (Studi storici Carocci, 46). 1a ed. Roma: Carocci, cop. 2003, str. 171-180.
 • DAROVEC, Darko. The Monte di Pietà in Istria and Dalmatia. V: AVALLONE, Paola (ur.). Prestare ai poveri : il credito su pegno e i Monti di Pietà in area Mediterranea (secoli XV-XIX), (Ricerche di economia e storia, 2). [S.l.]: Consiglio nazionale delle Ricerche, Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, 2007, str. 225-244.
 • DAROVEC, Darko. Napoléon et son Royaume d’Italie (1805-1809) : un aperçu des changements dans le domaine législatif et judiciaire en Istrie. V: ŠUMRADA, Janez (ur.), DAROVEC, Darko (ur.). Napoleon na Jadranu, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; u Zadru: Sveučilište, 2006, str. 59-68.
 • DAROVEC, Darko. Ponižani, razžaljeni in izgnani : tihotapstvo in razbojništvo v beneški Istri v novem veku. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Ad fontes : Otorepčev zbornik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 357-365.
 • DAROVEC, Darko. Sodstvo v Istri do leta 1809. V: ŽONTAR, Jože (ur.). Pravo, zgodovina, arhivi. 1, Prispevki za zgodovino pravosodja. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2000, str. 123-138.
 • DAROVEC, Darko, ŠUMRADA, Janez. [Statut piranskega komuna iz leta 1384]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Pokrajinski arhiv, 2006. [322] str.
 • Predsednik programskega odbora mednarodne znanstvene konference TRETJASTRANKA. Med nasiljem in mirom: posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki (Beneškarepublika in zgornjiJadran v srednjem in novemveku), Koper 14-16. 4. 2011 /
 • Head of the steering committee of the international scientific meeting Third Party. Between violence and peace: mediators, arbitrators, peacemakers, judges (the Republic of Venice and the upper Adriatic in the Middle and Modern Ages), Koper 14th-16th April 2011, University of Primorska.
 • Štipendist 7. OP- Marie Curie (2014-2016) z raziskovalnim projektom FAIDA – Feud and blood feud between customary law and legal process in medieval and early modern Europe. The case of the Upper-Adriatic area, na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah.

Darko DAROVEC je leta 1998 doktoriral z doktorsko disertacijo z naslovom ‘Gospodarstvo severozahodne Istre v obdobju zatona Beneške republike (16.-18. stoletje) v luči delovanja zastavljalnic “Monte di Pietà” v Kopru in Piranu’ in bil promoviran v doktorja znanosti za področje zgodovinskih ved.

Od leta 2000 do 2012 je bil direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, od 21.12. 2000 do 14.03. 2002 pa je bil vršilec dolžnosti dekana Fakultete za humanistične študije Koper (UP FHŠ), pri kateri je – tako z oblikovanjem ustanove kot posameznih študijskih programov – sodeloval že od samega začetka, aktivno pa je sodeloval tudi pri ustanavljanju Univerze na Primorskem. Senat Univerze na Primorskem ga je leta 2003 izvolil v znanstvenega svetnika, leta 2009 pa v rednega profesorja za področje zgodovine. Bil je mentor več magistrandom in doktorandom, med njimi tudi mladim raziskovalcem, ki jih usmerja h kvalitetnemu raziskovalnemu delu (do sedaj jih je pod njegovim mentorstvom že 5 doseglo doktorski naziv). Od 2001 do 2012 je na UP FHŠ izvajal več predmetov na 1., 2. in 3. stopnji študija Fakultete za humanistične študije, obenem pa je tudi nosilec številnih predmetov v okviru posameznih podiplomskih študijskih programov različnih fakultet. Poleg zgoraj navedenih funkcij je opravljal tudi vlogo svetovalca rektorja Univerze na Primorskem za razvoj (2007-2011).

Sodeloval je na številnih mednarodnih znanstvenih sestankih, ki so jih organizirale Univerza v Trstu, Vidmu, Bologni, Padovi, Benetkah, Neaplju, Sassariju, Zagrebu, Reki ter sodeloval z University of Wales, University of Western Australia, Northwestern University (USA) idr., prav tako pa je v sodelovanju z drugimi mednarodnimi znanstveniki in univerzitetnimi ustanovami organiziral že več kot 20 mednarodnih sestankov v Sloveniji.

Darko Darovec je bil tudi koordinator mnogih mednarodnih projektov in iniciativ, kot so Phare CBC, Interreg (SIGMA, Srce Istre-Heart of Istria), Life Nature, Culture (Dediščina Serenissime-The Heritage of Serenissima), SHARED CULTURE – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine/ Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007–2013 in partner pri 6. Okvirnem programu Evropske unije (SS-ERC), obenem pa tudi mnogih nacionalnih raziskovalnih in bilateralnih projektov (z ZDA, Hrvaško, Grčijo, Francijo, Avstrijo,…). Od ustanovitve interdisciplinarne znanstvene revije Annales: Anali za istrske in mediteranske študije leta 1991 je njen glavni urednik, to dolžnost pa opravlja tudi pri znanstveni reviji Acta Histriae (obe reviji sta uvrščeni v ugledne mednarodne citatne baze, med katerimi gre izpostaviti zlasti tiste v okviru Thomson Reuters) ter znanstvenih in strokovnih monografskih izdajah iz zbirke Knjižnica Annales. Obenem je tudi član uredniških odborov številnih domačih in tujih znanstvenih revij.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/zgodo