Vzdrževanje objektov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin    3  1

Vrsta predmeta

Redni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 25   20        4

Nosilec predmeta

pred. dr. Andrej Baričič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 3. letnik

Vsebina

Pri tem predmetu bo obravnavan koncept vzdrževanja objektov skozi perspektivo investiranja in vzdrževanja že zgrajenih objektov. V prvem delu so predavanja zasnovana z vidika s strateškega managementa: povezovanje poslovnega, strateškega in vzdrževanja objektov – strateško managerski procesi, strateški vidiki grajenega okolja, okoljske in organizacijske analize, strateške opcije, strateške implementacije, strateški nadzor. V drugem delu pa so predavanja praktično naravnana na obravnavo primerov iz slovenske in mednarodne prakse.
– Osnove razvoja področja managementa objektov
– Poslovni razvoj področja vzdrževanja nepremičnin (FM) in njegove specifike,
– Načrtovanje notranjosti poslovnih prostorov v skladu z gospodarskim razvojem
– Vzdrževanje in obratovanje
– Povezava med teorijo in prakso,
– Priprava FM strateškega plana.

Temeljni literatura in viri:

 • Brian Atkin, Adrian Brooks, Total Facilities Management, Blackwell Publishing, 2014.
 • Alexander Redlein, Facility Management, Business Process Integration, Diplomica Verlag, 2004.
 • Keith Alexander, Brian Atkin, Jan Brochner, Tore Haugen, Facility management, Innovation and performance, 2007.
 • Alenka Temeljotov Salaj, Dušan Zupančič, Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja, Slovenski Inštitut za revizijo, 2006.

Cilji in kompetence:

 • poznavanje slovenske zakonodaje s področja vzdrževanja objektov (FM),
 • poznavanje poslovnih praks iz držav EU na področju vzdrževanja objektov,
 • sposobnost načrtovanja prostorskega managementa,
 • sposobnost analiziranja upravičenosti vlaganj v vzdrževanje in obnovo,
 • sposobnost priprave projektnega plana na področju vzdrževanja nepremičnin,
 • sposobnost prenosa znanj v prakso.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Študent/študentka:

 • pozna temeljna načela v povezavi z vzdrževanjem nepremičnin,
 • razume procese vzdrževanja in obratovanja,
 • pozna sodobne tehnologije, ki vplivajo na spremembe grajenega okolja,
 • pozna EU direktive in zakonodajo področja,
 • pozna praktične primere načrtovanja prenove in vzdrževanja.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Vaje;
 • Individualne in/ali skupinske konsultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

Ocenjuje se pisni in ustni izpit ter seminarsko delo.

Pisni 60%

Ustni 20%

Seminar 20%

Reference nosilca:

Docent dr. Andrej Baričič je strokovnjak s področja nepremičnin in ekonomike poslovnih subjektov. Napisala je več znanstvenih in strokovnih člankov s teh področij. Aktivno sodeluje tudi pri mednarodnih aplikativnih raziskovalnih projektih.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/vzdrz