Vrednotenje nepremičnin (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo in management nepremičnin  1 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

doc. dr. Bojan Grum

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik.

Vsebina

 • Nepremičnine in vrednotenje
 • Osnove vrednotenja
 • Splošni standardi
 • Lastništvo in nepremičninske pravice
 • Proces vrednotenja
 • Analiza trga nepremičnin
 • Denar in vrednost denarja
 • Vrednotenje zemljišč
 • Analiza najboljše izrabe
 • Način primerljivih prodaj
 • Navabnovrednosti način
 • Na donosih zasnovan način
 • Finančna matematika in statistika
 • Vrednotenje za računovodske potrebe
 • Vrednotenje za zavarovanja
 • Načini uporabe ocenjevanja vrednosti
 • Poročilo o oceni vrednosti
 • Profesionalna praksa in zakonodaja

Temeljna literatura in viri:

 • B. (2012): VREDNOTENJE NEPREMIČNIN, Učbenik, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
 • Grum, B, Temeljotov Salaj, A. (2011): INTERDISCIPLINARNI VIDIKI NEPREMIČNIN, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
 • Pšunder, I, Torkar, M. (2007): VREDNOTENJE NEPREMIČNINSKIH PRAVIC, Slovenski inštitut za revizijo.
 • International Valuation Standards, ninth edition (2011) International Valuation Standards Committee, 12 Great George Street, London, UK, internet: http://www.ivsc.org
 • The Appraisal of Real Estate, thirteenth edition (2008) Appraisal Institute, 550 West Van Buren, Chicago, IL 60607, internet: apraisallinstitute.org
 • Burueggeman, B. W., Fisher, D. J., fourteenth edition (2011) Real estate finance and investments, McGraw-Hill/Irwin, New York, internet: mhhe.com/bf14e
 • Barris, J. (2008) An expert system for appraisal by the method of comparison. PhD Thesis, UPC, Barcelona

 

Cilji in kompetence:

Slušatelji bodo spoznali zakonske osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin s poudarkom na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV). Spoznali bodo zasnove, ki temeljijo na splošno sprejetih načelih ocenjevanja vrednosti, kodeks vedenja, vrste premoženja, podlage ocenjevanja vrednosti, moderne načine (način primerljivih prodaj, način kapitalizacije donosa, nabavnovrednosti način) in metode vrednotenja (najgospodarnejša raba, kvantitativne metode), kar predstavlja bistvo tržnega vrednotenja nepremičnin. Slušatelji se bodo seznanili s končnim korakom v procesu ocenjevanja vrednosti, z načini sporočanja sklepov ocenjevanja vrednosti, vključno s prezentacijo uporabljenih analitičnih postopkov in empiričnih podatkov,  predpostavk ali omejitvenih pogojev.

Predvideni študijski rezultati:

• poznavanje zakonskih osnov za ocenjevanje vrednosti nepremičnin;
• poznavanje zasnov, ki temeljijo na splošno sprejetih načelih ocenjevanje vrednosti;
• poznavanje kodeksa vedenja;
• sposobnost umeščanja vrednosti glede na vrsto premoženja in glede na podlago ocenjevanja;
• poznavanje modernih načinov in metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin;
• sposobnost poročanja (in analiziranja poročil) o ocenjevanju vrednosti;
• sposobnost prepoznavanja in analiziranja ključnih dejavnikov, ki bistveno vplivajo na vrednost nepremičnin;
• prenos teoretičnega znanja v prakso;
• sposobnost razumevanja in kompetentnega komuniciranje s strokovnjaki iz različnih nepremičninskih področij ter z različnimi interesnimi skupinami.

Metode poučevanja in učenja:

• Individualne in/ali skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj);
• Individualna izdelava raziskovalne seminarske naloge na temo vrednotenja nepremičnin kot priprava na samostojen pristop k problematiki ocenjevanja vrednosti nepremičnin (pod vodstvom predavatelja)
• Posredovanje odgovorov študentov na njihova vprašanja s področja vrednotenja nepremičnin (preko elektronske pošte)

Načini ocenjevanja:

Predstavitev seminarja, diskusija, razprava.

Seminar: 100 %

Reference nosilca:

Doc. dr. Bojan Grum, univ. dipl. inž.gradb.

Sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/vredn