Vrednotenje nepremičnin

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
30 25 5

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Bojan Grum

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

 • Razvoj zakonodaje s poudarkom na trenutno veljavnih zakonskih osnovah in podlagah za ocenjevanje vrednosti nepremičnin, pri nas in v svetu (zakonodaja, standardi, normativi).
 • Načela ocenjevanja vrednosti nepremičnin; kodeks vedenja.
 • Osnovi pojmi, ki se neposredno nanašajo na ocenjevanje nepremičninskih pravic (nepremičninske in premoženjske pravice, najgospodarnejša uporaba, tržna vrednost, ..)
 • Prepoznavanje in analiziranje ključnih vplivnih dejavnikov na vrednost nepremičnin.
 • Načini vrednotenja nepremičnin (način primerljivih prodaj, način kapitalizacije donosa, nabavnovrednosti način).
 • Metode vrednotenja (najgospodarnejša uporaba, kvantitativne metode).
 • Praktični primeri s poudarkom na vrednotenju infrastrukture ter stanovanjskih in drugih nepremičnin.
 • Poročanje o ocenjevanju vrednosti.

Temeljni literatura in viri:

 • I.Pšunder, M. Torkar (2007): Vrednost nepremičninskih pravic. Ljubljana, Slovenski inštitut za revizijo.
 • M. Stritof Brus (2009): Stanovanjska zakonodaja v praksi. Ljubljana, Planet GV.
 • R. Sendi, S. Mandič, M. Filipovič, A. Cirman (2007): Stanovanjska reforma, pričakovanja, potrebe, realizacija. Ljubljana, Urbani izziv publikacije.
 • M. Tratnik, R. Vrenčur (2009): Nepremičninsko pravo. Ljubljana, GV založba.
 • Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV), 8. izdaja (slovenski prevod) 2007, International Valuation Standards Comitee. Ljubljana, Slovenski inštitut za revizijo. Dostopno: http://www.si-revizija.si/
 • Richard M. Betts, Silas J. Ely: Basic Real Estate Appraisal, 5th Edition, South-Western Educational Publishing, 2000
 • Appraisal Institute, USA: Appraisal of Real Estate, 12th Edition

Cilji in kompetence:

Slušatelji bodo spoznali zakonske osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin s poudarkom na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV). Spoznali bodo zasnove, ki temeljijo na splošno sprejetih načelih ocenjevanja vrednosti, kodeks vedenja, vrste premoženja, podlage ocenjevanja vrednosti, moderne načine (način primerljivih prodaj, način kapitalizacije donosa, nabavnovrednosti način) in metode (najgospodarnejša uporaba, kvantitativne metode) vrednotenja, kar predstavlja bistvo tržnega vrednotenja nepremičnin. Poseben poudarek bo podan na vrednotenje infrastrukture (individualne in komunalne) ter stanovanjskih in drugih nepremičnin. Slušatelji se bodo seznanili s končnim korakom v procesu ocenjevanja vrednosti in sicer z načini sporočanja sklepov ocenjevanja vrednosti, vključno s prezentacijo uporabljenih analitičnih postopkov in empiričnih podatkov, predpostavk ali omejitvenih pogojev.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:

 • poznavanje zakonskih osnov za ocenjevanje vrednosti nepremičnin;
 • poznavanje zasnov, ki temeljijo na splošno sprejetih načelih ocenjevanje vrednosti;
 • poznavanje kodeksa vedenja;
 • sposobnost umeščanja vrednosti glede na vrsto premoženja in glede na podlago ocenjevanja;
 • poznavanje modernih način in metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin;
 • sposobnost poročanja (in analiziranja poročil) o ocenjevanju vrednosti;
 • sposobnost prepoznavanja in analiziranja ključnih dejavnikov, ki bistveno vplivajo na vrednost nepremičnin;
 • prenos teoretičnega znanja v prakso;
 • sposobnost razumevanja in kompetentnega komuniciranje s strokovnjaki iz različnih nepremičninskih področij ter z različnimi interesnimi skupinami.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/študentka pridobi temeljna znanja o bistvu prava, njegovih značilnostih in zakonitostih, najpomembnejših prvinah ter povezanosti z drugimi družbenimi pojavi; pridobi znanja, ki so nujno potrebna za preučevanje in razumevanje sodobnega prava in njegovih institucij; osvoji znanje o temeljnih pravnih institutih, pravnih panogah in pravni terminologiji, ki je nujna podlaga za nadaljnje preučevanje posameznih pravnih predmetov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja z aktivno udeležbo študentov; utrjevanje snovi na vajah s preučevanjem praktičnih primerov.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/vredn