Vodenje infrastrukturnih projektov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin    2  1

Vrsta predmeta

Redni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 35    30        6

Nosilec predmeta

pred. Aleš Hojs

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 2. letnik študija.

Vsebina

 • infrastrukturni projekti in projektni management velikih projektov;
 • organizacija izvajanja projektov – različne oblike projektne organizacije, stalna in nestalna projektna organiziranost, pooblastila in odgovornosti managerja projekta in članov projektnih timov, vključevanje zunanjih izvajalcev;
 • planiranje projekta – strategija in taktika izvedbe projekta, tehnike planiranja, vmesni cilji in aktivnosti, mrežni in terminski plan, kadrovanje in planiranje ostalih virov;
 • obvladovanje tveganj projektov – vrste tveganj in koristi obvladovanja tveganj, identifikacija in vrednotenje tveganj, ukrepi za odpravo tveganja ali znižanje, priprava in izvajanje nadzora tveganj, sistematično obvladovanje tveganj v podjetju;
 • izvedba in zaključek projekta – tehnike spremljanja in kontroliranja, ukrepanje ob odstopanjih, redni sestanki, vsebina zapisnikov in priprava poročil, obvladovanje sprememb projekta in korekcije plana projekta, zaključek projekta in zaključno poročilo;
 • vodenje projektnega tima – vodenje ljudi, motiviranje, komuniciranje, pogajanja in reševanje konfliktov, priporočljive lastnosti managerja projekta;
 • obvladovanje projektov v multi-projektnem okolju – določanje prioritet projektov, spremljanje in nadzor projektov – roki; stroški, projektni informacijski sistem, vloga projektne pisarne.

Osnovno pridobivanje znanj iz načrtovanja, vodenja in izvedbe projektov:

 • teoretične osnove;
 • organizacija podjetij,
 • simulacijske analize (študija izvršljivosti, …);
 • \’just in time\’ planiranje;
 • zagotavljanje kakovosti;
 • plan pogajanj;
 • linearno programiranje;
 • analiza rizika;
 • načrtovanje;
 • vodenje, izvedba, organizacija in zaključek projektov;
 • faznost izvajanja projektov;
 • določevanje ciljev;
 • določitev cene;
 • strateško poslovno odločanje;
 • plan odnosa z javnostmi;
 • birokratske ovire;
 • motivacija.

Temeljni literatura in viri:

 • A guide to the project management body of knowledge: (PMBOK guide), Newtown Square: Project Management Institute, 2004.
 • Andersen, E. S.: Goal directed project management: effective techniques and strategies, London, Sterling (VA), K. Page, 2004.
 • Cleland, D. I.: Project management: strategic design and implementation, New York, McGraw-Hill, 1999.
 • Hauc, A.: Projektni management, Ljubljana: GV založba, 2002.
 • Kerzner, H.: Strategic Planning for Project Management: Using a Project Maturity Model. New York: Wiley, 2001. XIV, 255 str.
 • Turner, J. R.: Gower handbook of project management, Aldershot, Vermont: Gower, cop. 2000.
 • Wysocki K. Robert, Beck Robert Jr. in Crane B. David: Effective Project Management, 2. izdaja, John Wiley & Sons, Inc., 2000.
 • Škarabot, A. Stare: Projektni management, skripta v pripravi, predvidoma 2007.
 • Krajewski L.J., Ritzman L. P., 1996, Operations Management, Addison-Wesley Publishing Comp.
 • Lužnik Pregl R., Križaj Bonač G., 1991, Priročnik za izdelavo investicijskega programa, Inštitut za ekonomiko investicij, Ljubljana.
 • Strukturni skladi EU v Sloveniji, 2004, Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov, Ljubljana, strani: 1 – 40.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je z uporabo analiz projektnega vodenja, načrtovanja projektov doseči razumevanje principov procesa nastajanja projektov na teoretični ravni, posamezne faze in celote. Razumevanje osnovnih principov študenta vpne v proces vodenja infrastrukturnih projektov, konkretizacija abstraktnih konceptov pa oblikuje povezavo s prakso, ko se projekt preseli na nivo izvedbe. Poleg omenjenega je namen predmeta seznaniti študente s projektnim pristopom za uspešno doseganje ciljev ter z dejavniki uspešne izvedbe projekta, kot so kakovostna priprava, dober projektni team s sposobnim in izkušenim managerjem projekta na čelu ter učinkovita projektna organizacija, podprta z ustrezno projektno kulturo. V praktičnem delu bodo študentje osvojili metode in tehnike priprave in kontroliranja projekta ter vodenja projektnega tima. Projektni način dela in projektni management postajata stalnica in nepogrešljivo orodje v procesih vodenja, doseganja strateških ciljev in dvigovanja konkurenčnosti organizacij.

Splošne kompetence:

 • poznavanje projektnega pristopa za doseganje ciljev;
 • sposobnost razumevanja procesov priprave, orodij in metod za uspešno izvedbo projekta;
 • sposobnost analiziranja, sintetiziranja pridobljenih znanj, predvidevanja rešitev in njihovih posledic;
 • obvlada osnovne principe inženirskega oblikovanja;
 • sposoben je kritične presoje na različnih stopnjah postopka, interpretiranja podatkov, identifikacije problemov;
 • sposobnost uporabiti iz metodologije izpeljani iterakcijski postopek od abstraktnega k konkretnemu in obratno;
 • razume kakovosti grajenega bivalnega in delovnega okolja, kot tudi infrastrukture, v smislu profesionalne etike;
 • ima pregled nad stroko;
 • ima pregled nad zakonodajo;
 • sposobnost dela v skupini;
 • zna uporabljati domačo in tujo literaturo ter druge vire podatkov;
 • obvlada javno predstavitev svojega dela.

Predmetnospecifične kompetence:

 • sposobnost fleksibilnega prenosa znanj v prakso;
 • sposobnost doseganja strateških in operativnih ciljev;
 • spretnosti za organiziranje teamskega dela;
 • komuniciranje s strokovnjaki iz različnih področij ter z različnimi interesnimi skupinami;
 • pozna specifike načrtovanja, vodenja in izvedbe projekta in s specifike načrtovanja, vodenja in izvedbe;
 • razume kompleksnost in multidisciplinarnost obravnavnega področja in uporablja osvojene tehnike za njegovo obvladovanje;
 • obvlada kritično ovrednotenje posameznih vplivnih faktorjev;
 • delno je sposoben samostojnega odločanja.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje

Študent/študentka:

 • pozna pojme projektnega pristopa;
 • razume temeljna načela projektnega managementa;
 • pozna metode in tehnike priprave in kontroliranja projekta ter vodenja projektnega tima;
 • pozna procese vodenja, doseganja strateških ciljev in dvigovanja konkurenčnosti organizacij;
 • razvije sposobnosti uspešno doseganje strateških in operativnih ciljev.

Študent pridobi znanja in veščine, ki mu omogočajo načrtovanje, vodenje in izvedbo projektov. Ob tem v vseh fazah uporablja kritično ovrednoteje posameznih vplivnih faktorjev v razmerju do celote. Razume kompleksnost in multidisciplinarnost obravnavnega področja in uporablja osvojene tehnike za njegovo obvladovanje. S pomočjo pridobljenih znanj bo kot aktiven subjekt sodeloval pri pridobivanju znanja iz načrtovanja in izvedbe projektov.

Uporaba

Uporaba predstavljenih orodij in modelov za načrtovanje, izvedbo in zaključek projekta na teoretični ravni. Kritična ocena izdelanih projektov, tako posameznih faz, kot tudi celote.

Refleksija

Vplivi sodobnega sveta, posebno z vidika finančne učinkovitosti in skladnosti z okoljem, terjajo prenos teh znanj v proces izobraževanja. Pri tem se uporabljajo metode simulacij realnih situacij in njihovo vrednotenje. Ravno tako teoretični modeli in znanja, ki jih razvijamo s pomočjo inovativnih pristopov, vplivajo na vodenje projektov v praksi.

Spretnosti

Pridobi znanja iterakcijskega procesa inženirskega načrtovanja in vodenja projektov kot virtualne izvedbe v naravi na poti od abstraktnega k konkretnemu. Spretnost uporabe domače in tuje literature in drugih virov, zbiranja in interpretiranja podatkov, sinteza, delo v skupini, javno nastopanje, kritična analiza in razprava.

Metode poučevanja in učenja

 • predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • vaje;
 • individualne in/ali skupinske konsultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja

 • ocenjuje se pisni in ustni izpit;
 • ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.

Reference nosilca

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/voden