Veščine pogajalcev in mediatorjev

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Alan Uzalac

Predavanja

Prof. dr. Alan Uzelac, Gordana Ristin, Giulio Zanolla

Vaje

Gordana Ristin, Giulio Zanolla, Rudi Tavčar

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v prvi letnik.

Vsebina

 • Kaj so tehnike in kaj veščine mediatorja v mediaciji
 • Emocije v sporu (sovraštvo, jeza, kljubovanje, užaljenost, prezir, ponižanje, zavračanje) in kako mediator obvladuje močna čustva strank
 • Delitev tehnik mediatorja glede na faze mediacije
 • Razlika med facilitativnim, evoluativnim in transformativnim mediiranjem
 • Aktivno poslušanje v mediaciji
 • Uvodni nagovor mediatorja
 • Ločeni sestanek
 • Tehnike za raziskovanje ozadja spora
 • Tehnika »Lupljenje čebule«
 • Kako mediator postavlja vprašanja
 • Reframing v mediaciji
 • Pogajanja v mediaciji
 • Etične dileme mediatorja pri uporabi posameznih tehnik
 • Tehnika piramide vrednosti
 • Tehnike »magic shop«
 • ravnovesje moči v mediaciji
 • tehnike za iskanje premostitve zastoja v mediaciji
 • tehnika transparentnosti in edukacije strank
 • pogajanja v mediaciji
 • kako mediator zaključi neuspešno mediacijo
 • kako in kdaj mediator ponovno odpre že zaključeno mediacijo
 • mediiranje z več strankami
 • tehnike v mirovniški mediaciji
 • tehnike v mediaciji z večnacionalnimi skupinami
 • skupinska dinamika v mediaciji.

Temeljna literatura in viri

 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih sporih s komentarjem, Damjan M., GV Založba, Ljubljana, 2010, str. 111-185)
 • Milivojević, Zoran, Emocije : razumevanje čustev v psihoterapiji. Novi Sad : Psihopolis institut, 2008
 • Ristin G., Hajtnik Z. in soavtorji: (Mediacija v teoriji in praksi, DMS, Ljubljana 2011.
 • Fisher, R., Ury, W. , Patton, B.: Kako doseči dogovor : umetnost pogajanja. Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1998. -(Zbirka Manager)
 • Golann, D.: Mediation Legal Disputes, ABA Section of Dispute Resolution, 2009

Cilji in kompetence

 • Spoznati kako mediator dela v mediaciji
 • kaj so mediatorjeve tehnike
 • Spoznati nekaj osnovnih tehnik in veščin mediatorja
 • Spoznati prednosti reševana sporov v mediaciji.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent (tka) bo razumel, kaj tehnike so in katere tehnike lahko uporablja mediator v mediaciji
 • Razumeli bodo razliko med dialogom in reševanje sporov z nevtralno tretjo osebo
 • Razumeli bodo cilje posameznih tehnik in kako to vpliva na stranke.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • predavanja
 • timsko delo pri reševanju problemov,

Učne metode:

 • analiza primerov,
 • seminarska dela
 • role play, analysis

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Seminarska naloga 25%
Ustni / pisni izpit 75%

Reference nosilca

Born in Zagreb on June 15, 1963

Graduate studies: Zagreb University

(Croatia), Johannes Gutenberg University, Ma

inz (Germany). Graduated from University of Zagreb – Faculty of Philosophy (B.A. degrees in philosophy and comparative literature) and Faculty of Law (dipl. iur. degree in 1988). Postgraduate studies: Zagreb University, University of Vienna, Austria (Visiting Fellow, 1992, 1995), Harvard Law School, USA (Fulbright Visiting Researcher, 1996). Postgraduate degrees received from Zagreb University – Master of Laws, 1992 and Doctor of Laws, 1999. Dr. Uzelac was engaged in drafting of a number of documents in his home country and international bodies. In Croatia he was the principal drafter or engaged in the drafting of the following acts: Law on Courts; Law on State Judicial Council; Arbitration Law; Conciliation Law; Court Rule Book; Legal Aid Act. He is also member of the national Commission for the Administration of the Internet national top-level domain (.hr) and author of the Rules for DNS Arbitral Dispute Resolution regarding .hr domain names.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/vesci