Uvod v upravno pravo in upravni postopek

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  1  1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 45  35  7

Nosilec predmeta

viš. pred. mag. Marko Starman

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

 • Ustavna izhodišča upravnega prava.
 • Viri upravnega prava.
 • Vrste in hierarhija upravnopravnih norm in aktov.
 • Vezanost uprave na zakon.
 • Diskrecija, pravna vezanost, nedoločeni pravni pojmi.
 • Posledice neskladnosti upravnopravnih norm.
 • Temeljni instituti in postopek odločanja o upravnih zadevah.
 • Pravna sredstva zoper odločitve o upravnih zadevah.

Temeljni literatura in viri:

 • ČEBULJ, Janez, STRMECKI, Mik. Upravno pravo. Ponatis. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006.
 • Čebulj, Janez. Upravno pravo – teme predavanj (študijsko gradivo). Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj, 2009.
 • Jerovšek, Tone,  Kovač, Polonca. Upravni postopek in upravni spor. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2010.

Cilji in kompetence:

Splošni cilji predmeta:

 • študent spozna temeljne institute upravnega prava;
 • študent zna reševati vprašanja, povezana z nastankom upravnopravnih norm;
 • študent je sposoben zaznati vprašanja, pomembna za zakonito delo upravnih organov;
 • študent pozna in razume postopke za reševanje upravnih zadev;
 • študent spozna sistem pravnih sredstev zoper odločitve upravnih organov.

Predmetno specifične kompetence:

 • študent zna strokovno izražati svoja stališča na področju upravnega prava;
 • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
 • študent je sposoben uporabiti svoje znanje za reševanje konkretnih problemov na področju upravnopravnega delovanja uprave;
 • študent je sposoben izdelati splošni upravnopravni akt;
 • študent je sposoben uporabljati institute upravnega postopka;
 • študent je sposoben reševati enostavnejše upravne zadeve in oblikovati upravno odločbo;
 • študent je sposoben izdelati pritožbo ali drugo pravno sredstvo zoper upravno odločbo.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent bo usposobljen za prepoznavanje in razumevanje materije upravnega prava ter upravnopravnih norm.  Poznal bo temelje razmerja med posameznikom in državo na področju upravnega prava ter temeljne zahteve, ki izvirajo iz vezanosti uprave na zakon pri izdajanju splošnih in posamičnih norm.

Študent bo razumel postopke uveljavljanja pravic in odrejanja obveznosti na področju upravnega prava. Usposobljen bo za reševanje lažjih upravnih zadev in za vlaganje pritožb in drugih pravnih sredstev v upravnem postopku.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Vaje in seminarsko delo;
 • E-učenje

Načini ocenjevanja:

Znanje se bo preverjalo na podlagi pisnega izpita, ki bo imel obliko izdelave predloga rešitve določenega problema z uporabo znanja, pridobljenega s študijem predmeta (75%), in na podlagi aktivne udeležbe na seminarju (25%).

Reference nosilca:

Mag. Marko Starman je magistriral na področju upravnega in ustavnega prava na Pravni fakulteti v Združenih državah Amerike – »The Law School – University of Chicago«.

Na svoji poklicni poti je vodil in sodeloval v mnogih projektih na različnih delovnih področjih, ki so zahtevali intenzivno usklajevanje in odzivnost na konkretno javno pravno problematiko. Že v letu 1999 in 2000 je bil član vladnega dela slovensko-avstrijske mešane komisije za uskladitev koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Kot državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje je neposredno vodil projekt uskladitve Zakon o varstvu osebnih podatkov z evropskim pravnim redom (ZVOP-1) in sprejem Zakona o evropskem nalogu za prijetje in predajo (ZENPP). Na Ministrstvu za okolje in prostor je vodil in zaključil projekt sprejema Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPN). Vodil je Komisijo Vlade RS za oblikovanje stališč do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju, ki je poleg koordinacije med ministrstvi in vladni službami. Nadaljeval je z vodenjem Komisije tudi, ko je iz Ministrstva za okolje prešel na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je sooblikoval projekt regionalizacije. Od leta 2009, je vodja Krajinski park Strunjan. V letu 2012, je kot prvi predsedoval Skupnosti parkov Slovenije.

Poleg neposrednih in zahtevnih operativnih dolžnosti v državni upravi je dognanja in izkušnje vezane neposredno ali posredno na njegovo delo objavlja v strokovnih in znanstvenih člankih. Rezultati njegovega raziskovalnega dela so bili objavljeni v različnih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter predstavljeni na seminarjih in konferencah doma in v tujini.

Na Fakulteti za upravo je mag. Starman je od leta 1999  do leta 2010 je sodeloval v pedagoškem procesu in sicer pri predmetih Uvod v javno upravo in Lokalna samouprava.  Od 2009 je višji predavatelj na Evropski pravni fakulteti v Novi gorici, pri predmetih: Uvod v civilno procesno pravo, Uvod v obligacijsko pravo in Pravo prostorskega urejanja

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/uvod-