Uvod v stvarno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
50 40 8

Nosilec predmeta

viš. pred. mag. Marko Starman

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

 • Stvar
 • Posest
 • Lastninska pravica
 • Pridobitev lastninske pravice
 • Varstvo lastninske pravice
 • Etažna lastnina
 • Stvarnopravna zavarovanja, zlasti zastavna pravica in zemljiški dolg
 • Služnosti
 • Stvarno breme
 • Stavbna pravica

Temeljni literatura in viri:

 

 • Juhart, Tratnik in Vrenčur: Stvarno pravo, 2007.
 • Juhart, Berden, Keresteš in drugi, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, 2004.
 • Stvarnopravni zakonik s pojasnili Matjaža Tratnika in stvarnim kazalom, 2002.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati temeljna znanja iz področja civilnega procesnega prava vključno z nepravdnimi in izvršilnimi postopki.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:

 • poznavanje stvarnega prava vključno z zemljiškoknjižnim postopkom in
 • sposobnost uporabe zakonodaje na praktičnih primerih.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/študentka:

 • poznavanje temeljev stvarnega prava,
 • poznavanje pomena lastninske pravice,
 • poznavanje pomena stvarnopravnih kreditnih zavarovanj,
 • poznavanje pomena služnosti in podobnih pravic in
 • poznavanje pomena zemljiške knjige in zemljiškoknjižnega postopka.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • prikaz primerov nekaterih najpomembnejših dejanj pri prenosu lastninske pravice,
 • omogočanje dejavne udeležbe študentov (z vprašanji in odgovori, primeri, reševanjem problemov);
 • vaje.

Načini ocenjevanja:

 • Ocenjuje se pisni izpit.
 • Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.

Reference nosilca:

Mag. Marko Starman je magistriral na področju upravnega in ustavnega prava na Pravni fakulteti v Združenih državah Amerike – »The Law School – University of Chicago«.

Na svoji poklicni poti je vodil in sodeloval v mnogih projektih na različnih delovnih področjih, ki so zahtevali intenzivno usklajevanje in odzivnost na konkretno javno pravno problematiko. Že v letu 1999 in 2000 je bil član vladnega dela slovensko-avstrijske mešane komisije za uskladitev koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Kot državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje je neposredno vodil projekt uskladitve Zakon o varstvu osebnih podatkov z evropskim pravnim redom (ZVOP-1) in sprejem Zakona o evropskem nalogu za prijetje in predajo (ZENPP). Na Ministrstvu za okolje in prostor je vodil in zaključil projekt sprejema Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPN). Vodil je Komisijo Vlade RS za oblikovanje stališč do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju, ki je poleg koordinacije med ministrstvi in vladni službami. Nadaljeval je z vodenjem Komisije tudi, ko je iz Ministrstva za okolje prešel na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je sooblikoval projekt regionalizacije. Od leta 2009, je vodja Krajinski park Strunjan. V letu 2012, je kot prvi predsedoval Skupnosti parkov Slovenije.

Poleg neposrednih in zahtevnih operativnih dolžnosti v državni upravi je dognanja in izkušnje vezane neposredno ali posredno na njegovo delo objavlja v strokovnih in znanstvenih člankih. Rezultati njegovega raziskovalnega dela so bili objavljeni v različnih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter predstavljeni na seminarjih in konferencah doma in v tujini.

Na Fakulteti za upravo je mag. Starman je od leta 1999  do leta 2010 je sodeloval v pedagoškem procesu in sicer pri predmetih Uvod v javno upravo in Lokalna samouprava.  Od 2009 je višji predavatelj na Evropski pravni fakulteti v Novi gorici, pri predmetih: Uvod v civilno procesno pravo, Uvod v obligacijsko pravo in Pravo prostorskega urejanja

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/uvod-