Uvod v obligacijsko pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  2  2

Vrsta predmeta

Redni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 50  40  8

Nosilec predmeta

viš. pred. mag. Marko Starman

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik študija.

Vsebina

 • Obligacijsko razmerje, obligacijska pravica, obligacijska obveznost
 • Sestavine, subjekti, vsebina obligacijskega razmerja.
 • Izpolnitveno ravnanje.
 • Pojem in vrste pravnega posla.
 • Pravna in poslovna sposobnost.
 • Sklenitev pogodbe po zastopniku.
 • Volja za sklenitev pogodbe in napake volje.
 • Oblika kot pogoj za veljavno sklenitev pogodbe.
 • Načini sklenitve pogodbe.
 • Pogodba kot pravni temelj nastanka pravic in obveznosti.
 • Pravne posledice kršitve pogodbe ter odškodninska odgovornost.
 • Odgovornost za škodo zaradi stvarne in pravne napake izpolnitve.
 • Pojem prodajne pogodbe, are, sestavine pogodbe.
 • Izročitev posesti in prenos lastninske pravice.
 • Potrošniška prodaja.
 • Najem in zakup nepremičnin.
 • Pogodba o posredovanju.
 • Prenehanje posredniške pogodbe.
 • Ureditev posredovanja po zakonu.

Temeljni literatura in viri:

 • Cigoj: Teorija obligacij, Ljubljana 1981.
 • Strohsack: Obligacijska razmerja, Ljubljana I (1995), II (1990) in III (1993).
 • Cigoj, Institucije obligacij, Uradni list, Ljubljana 1989.
 • Grilc / Juhart, Pravo vrednostnih papirjev, GV, Ljubljana 1998.
 • Ilešič / Ilešič, Dokumentarni akreditiv, Gospodarski vestnik, Ljubljana, str. 11-30, 33-44.
 • Ilešič, Zastopanje tujih podjetij , Univerzum, Ljubljana 1980, str. 9-13, 51-110.
 • Juhart / Grilc / Ilešič / Strnad, Zavarovanje plačil in terjatev, GV, Ljubljana 1998.
 • Zabel,Uvod v gospodarsko pogodbeno pravo, GV, Ljubljana 1987, str. 5-236, 331-410.
 • Juhart / Grilc,Obligacijska razmerja po 7. oktobru 1991, PP 20/91.
 • Ilešič, Internacionalizacija obligacijskega prava, ZZR PF 1990.
 • Zabel, Akreditivni kup, Pravnik 1990, str. 3030-313.
 • Incoterms 1990, GV, priloga Iz prakse za prakso, 20.12.1990, str. 43-48.
 • Več avtorjev, Komentar obligacijskega zakona, GV, 2004.
 • Zakon o obligacijskih razmerjih s komentarjem.
 • Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11.4.1980.
 • Obligacijski zakonik.

Cilji in kompetence:

Predmet je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. V splošnem delu se slušateljem predstavi celovit pregled na to kaj sploh obligacijsko razmerje pomeni, načela obligacijskega prava in vrste obveznosti, s poudarkom na nepremičninskem področju. Slušatelji pridobijo znanje o nastanku obveznosti, kakšne vrste obveznosti pogodb poznamo, pa tudi o odškodninskih obveznostih in odgovornostih. Dalje predmet obravnava učinke posameznih obveznosti ter utrditev, spremembe in prenehanje obveznosti. V posebnem delu pa se slušateljem v celoti predstavi pogodbeno pravo in pravo vrednostnih papirjev.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:

 • poznavanje zakonodaje na področju obligacijskih razmerij;
 • poznavanje načel obligacijskega prava;
 • poznavanje pogodbenega prava;
 • poznavanje prava vrednostnih papirjev;
 • sposobnost analiziranja, sintetiziranja pridobljenih znanj, predvidevanja rešitev in njihovih posledic;
 • sposobnost fleksibilnega prenosa znanj v prakso.

Predvideni študijski rezultati:

Študent/študentka:

 • Pozna pojme: obligacijsko razmerje, obligacijska pravica, obligacijska obveznost, pravni posel, pravne in poslovne sposobnosti, pogodba, pravne posledice;
 • Razume temeljna načela obligacijskega prava;
 • Pozna in razume vlogo vseh akterjev znotraj pravnega sistema na tem področju;
 • Pozna pogodbene vsebine in procese pogodbene realizacije od želje pogodbenih strank do nepremičninskega evidentiranja novih razmerij;
 • Razvije sposobnosti organiziranja procesa.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Vaje;
 • Individualne in/ali skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

 • Ocenjuje se pisni izpit.
 • Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.

Reference nosilca:

Mag. Marko Starman je magistriral na področju upravnega in ustavnega prava na Pravni fakulteti v Združenih državah Amerike – »The Law School – University of Chicago«.

Na svoji poklicni poti je vodil in sodeloval v mnogih projektih na različnih delovnih področjih, ki so zahtevali intenzivno usklajevanje in odzivnost na konkretno javno pravno problematiko. Že v letu 1999 in 2000 je bil član vladnega dela slovensko-avstrijske mešane komisije za uskladitev koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Kot državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje je neposredno vodil projekt uskladitve Zakon o varstvu osebnih podatkov z evropskim pravnim redom (ZVOP-1) in sprejem Zakona o evropskem nalogu za prijetje in predajo (ZENPP). Na Ministrstvu za okolje in prostor je vodil in zaključil projekt sprejema Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPN). Vodil je Komisijo Vlade RS za oblikovanje stališč do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju, ki je poleg koordinacije med ministrstvi in vladni službami. Nadaljeval je z vodenjem Komisije tudi, ko je iz Ministrstva za okolje prešel na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je sooblikoval projekt regionalizacije. Od leta 2009, je vodja Krajinski park Strunjan. V letu 2012, je kot prvi predsedoval Skupnosti parkov Slovenije.

Poleg neposrednih in zahtevnih operativnih dolžnosti v državni upravi je dognanja in izkušnje vezane neposredno ali posredno na njegovo delo objavlja v strokovnih in znanstvenih člankih. Rezultati njegovega raziskovalnega dela so bili objavljeni v različnih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter predstavljeni na seminarjih in konferencah doma in v tujini.

Na Fakulteti za upravo je mag. Starman je od leta 1999  do leta 2010 je sodeloval v pedagoškem procesu in sicer pri predmetih Uvod v javno upravo in Lokalna samouprava.  Od 2009 je višji predavatelj na Evropski pravni fakulteti v Novi gorici, pri predmetih: Uvod v civilno procesno pravo, Uvod v obligacijsko pravo in Pravo prostorskega urejanja

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/uvod-