Uvod v gospodarsko pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  2  1

Vrsta predmeta

Temeljni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 35  30  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Krešimir Puharič

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni osebnih pogojev

Vsebina

1. UVOD V KORPORACIJSKO PRAVO

 • Razvrstitev gospodarskih družb
 • Osebne družbe
 • Organi vodenja in nadzora
 • Podjetnik posameznik
 • Nadnacionalne oblike: SE in EGIZ
 • Povezane družbe
 • Statusno preoblikovanje gospodarskih družb

2. UVOD V PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

 • Razvrstitev pravic industrijske lastnine in avtorske pravice,
 • Pravno varstvo integriranih vezij,
 • Domenska imena

3. REŠEVANJE GOSPODARSKIH SPOROV

Oblike alternativnega reševanja sporov: mediacija, arbitraža, kombinirani postopek

4. OSNOVE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V PODJETNIŠTVU

Temeljni literatura in viri:

 • Ivanjko, Š., et. al.: Korporacijsko pravo, GV Založba in UM PF, Ljubljana  2009, str. 119-129; 167-203; 488-541; 577-644, 1033-1068.
 • Jovanović, D., Strojin Štampar, A.: Enotirni sistem upravljanja gospodarskih družb. Zakonodajne novosti in vzorci najpomembnejših aktov. Ljubljana: Planet GV, 2007; str. 7-31.
 • Puharič, K.: Pravo družb in poslovno pravo (1. Izdaja). Ljubljana: Uradni list RS, 2006; str. 65-198, 291-366.
 • Puharič, K.: Gospodarsko pravo (Elektronski učbenik izide marca 2017).
 • Redaktor. M. Cocbek : Komentar ZGD-1, GV Ljubljana, 2014, dogovorjene strani.

Cilji in kompetence:

Splošne kompetence:

 • Sposobnost praktične uporabe pridobljenega znanja v praksi;
 • Sposobnost oblikovati temeljne podlage za odločanje o izbiri pravnoorganizacijske oblike in varstvu njenih pravic

Predmetno specifične kompetence:

 • Sposobnost praktične uporabe vedenja o osnovnih problemskih vprašanjih gospodarskega prava;
 • Vedenje o reševanju morebitnih sporov iz zadevne pogodbe z izbrano različico alternativnega reševanja sporov;

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo:

 • Spoznal temeljne pravne vire urejanja poslovnih pravnih razmerij ter reševanje sporov iz sklenjenih pravnih razmerij,
 • Znal opredeliti prednosti različnih gospodarskih družb v njegovem poslovnem okolju,
 • Pokazal primerno odzivnost ob iskanju rešitev z uporabo relevantnih virov gospodarskega prava.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, razprava o primerih, delo v skupinah.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit (case study + esejska vprašanja) 70%
Korektno pripravljena seminarska naloga z uspešno javno obrambo le-te 30%

Reference nosilca:

Zaslužni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za Gospodarsko pravo, Mednarodno gospodarsko pravo, Pogodbeno pravo in Pravo industrijske lastnine. Bil je redaktor n soavtor pri komentarjih: Zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja (1982) ter Zakona o industrijski lastnini (1992), soavtor Komentarja Zakona o gospodarskih družbah (1993, 2002 in 2007) ter avtor Komentarja zakona o industrijski lastnini (2003; 1189 strani).

Na Gospodarski zbornici Slovenije je bil predsednik Stalne arbitraže od leta 1992 do leta 2009. Od leta 201o je Častni predsedniuk Ljubljanskega arbitražnega centra ( prej SA pri GZS).  Kot arbiter je uvrščen na liste številnih tujih institucionalnih arbitraž, npr. Avstrije, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Črne gore, Latvije, Kazahstana, Slovaške, itn.; je tudi član Avstrijskega in Švicarskega arbitražnega združenja. Je tudi predsednik razsodišča za domenske spore pri ARNES-u od leta 2007. Bil je tudi predsednik, podpredsednik in član v več nadzornih svetih slovenskih delniških družb. V več kot 370 strokovnih člankih in razpravah objavljenih doma in zunaj naših meja je obravnaval predvsem problematiko industrijske lastnine, prava gospodarskih družb, vrednostnih papirjev in arbitražnega prava. Od leta 2003 naprej je imel več vabljenih predavanj v tujini (npr. Bukarešta, Dunaj, Istanbul, London, Sofija, Temišvar in Zagreb, itn.). Je avtor osmih izdaj knjige Gospodarsko pravo (od 1987 do 2003), Pravo družb in poslovno pravo »2006, reprint 2007), učbenika Pogodbeno pravo ter soavtor knjige Pravo mednarodne trgovine (1999) in soavtor dela: Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe (JurisNet LLC, Huntigton, New York, 2006, 2006 in 2011).

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/uvod-