Uvod v civilno procesno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  2  1

Vrsta predmeta

Redni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 45  35  7

Nosilec predmeta

viš. pred. mag. Marko Starman

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik študija.

Vsebina

 • Splošni pojmi civilnega pravdnega postopka.
 • Temeljna načela.
 • Procesni subjekti.
 • Procesna dejanja.
 • Sosporništvo in intervencija.
 • Stroški pravdnega postopka.
 • Dokazovanje.
 • Potek postopka na prvi stopnji.
 • Pravnomočnost.
 • Pravna sredstva.
 • Posebni postopki.

Temeljni literatura in viri:

 • Ude, L.: Civilni pravdni postopek, Ljubljana, 1995.
 • Zakon o pravdnem postopku.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je razviti občutek za civilne pravdne postopke v kontekstu nepremičninskih pravd. Slušatelji pri tem predmetu teoretično in praktično spoznavajo stvarno pravo na področju nepremičnin.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:

 • poznavanje stvarnega prava;
 • sposobnost razumevanja pravnih procesov na področju stvarnega prava
 • sposobnost analiziranja, sintetiziranja pridobljenih znanj, predvidevanja rešitev in njihovih posledic;
 • sposobnost fleksibilnega prenosa znanj v prakso.

Predvideni študijski rezultati:

Študent/študentka:

 • Pozna splošne pojme stvarnega prava.
 • Razume temeljna načela stvarnega prava.
 • Pozna pomen procesnih dejanj.
 • Pozna večstopenjskost civilnega pravdnega postopka.
 • Pozna pravna sredstva.
 • Pozna posebne postopke.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Vaje;
 • Individualne in/ali skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

 • Ocenjuje se pisni izpit.
 • Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.

Reference nosilca:

Mag. Marko Starman je magistriral na področju upravnega in ustavnega prava na Pravni fakulteti v Združenih državah Amerike – »The Law School – University of Chicago«.

Na svoji poklicni poti je vodil in sodeloval v mnogih projektih na različnih delovnih področjih, ki so zahtevali intenzivno usklajevanje in odzivnost na konkretno javno pravno problematiko. Že v letu 1999 in 2000 je bil član vladnega dela slovensko-avstrijske mešane komisije za uskladitev koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Kot državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje je neposredno vodil projekt uskladitve Zakon o varstvu osebnih podatkov z evropskim pravnim redom (ZVOP-1) in sprejem Zakona o evropskem nalogu za prijetje in predajo (ZENPP). Na Ministrstvu za okolje in prostor je vodil in zaključil projekt sprejema Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPN). Vodil je Komisijo Vlade RS za oblikovanje stališč do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju, ki je poleg koordinacije med ministrstvi in vladni službami. Nadaljeval je z vodenjem Komisije tudi, ko je iz Ministrstva za okolje prešel na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je sooblikoval projekt regionalizacije. Od leta 2009, je vodja Krajinski park Strunjan. V letu 2012, je kot prvi predsedoval Skupnosti parkov Slovenije.

Poleg neposrednih in zahtevnih operativnih dolžnosti v državni upravi je dognanja in izkušnje vezane neposredno ali posredno na njegovo delo objavlja v strokovnih in znanstvenih člankih. Rezultati njegovega raziskovalnega dela so bili objavljeni v različnih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter predstavljeni na seminarjih in konferencah doma in v tujini.

Na Fakulteti za upravo je mag. Starman je od leta 1999  do leta 2010 je sodeloval v pedagoškem procesu in sicer pri predmetih Uvod v javno upravo in Lokalna samouprava.  Od 2009 je višji predavatelj na Evropski pravni fakulteti v Novi gorici, pri predmetih: Uvod v civilno procesno pravo, Uvod v obligacijsko pravo in Pravo prostorskega urejanja

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/uvod-