Uvod v civilno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
40 10 6

Nosilec predmeta

doc. dr. Marko Brus

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik študija.

Vsebina

 • zgodovina zasebnega prava na ozemlju Republike Slovenije,
 • temeljni nauki o izjavi volje,
 • temeljni nauki o pravnem poslu, zlasti o pogodbi,
 • sklenitev pogodbe,
 • zavezovalni in razpolagalni pravni posel,
 • razlaga zakona in razlaga pravnega posla,
 • pravna in poslovna sposobnost,
 • napake volje,
 • zastopanje,
 • pravica,
 • pravni objekti,
 • pravni subjekti,
 • metode dela.

Temeljni literatura in viri:

 • Brus, Marko: Uvod v zasebno pravo, 2011.
Dodatna literatura:
 • Juhart, Možina, Nova, Polajnar-Pavčnik in Žnidaršič Skubic, Uvod v civilno pravo, Ljubljana 2011
 • Štempihar, Uvod v civilno pravo, 1944 ali ponatis,
 • Cigoj, Teorija obligacij, 1981 (ali katerikoli ponatis),
 • Juhart in Plavšak (redaktorja), OZ s komentarjem, 5 zvezkov (vklj. s stv. kazalom), 2004.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati temeljna znanja iz zasebnega materialnega prava.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:

 • poznavanje temeljev civilnega materialnega prava in
 • sposobnost uporabe zakonodaje na praktičnih primerih.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/študentka pridobi:

 • poznavanje temeljnih črt razvoja civilnega materialnega prava,
 • poznavanje temeljev nauka o izjavi volje in pogodbi,
 • poznavanje predpostavk o veljavnosti pogodbe in ostalih pravnih poslov,
 • poznavanje zastopanja,
 • sposobnost razlikovanja med pravnimi subjekti in objekti in
 • sposobnost za razlago zakonskih določb in temeljno znanje glede metod uporabe posameznih določb na preprostih praktičnih primerih.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja, omogočanje dejavne udeležbe študentov (z vprašanji in odgovori, primeri, reševanjem problemov);
 • vaje

Načini ocenjevanja:

 • Ocenjuje se ustni izpit.
 • Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.

Reference nosilca:

Doc. dr. Marko Brus je višji sodnik na višjem sodišču v Ljubljani.

Rodil se je leta 1966 v Ljubljani. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je študiral v letih 1984 do 1989, na Ekonomski fakulteti s prekinitvami med leti 1985 in 1995. Magistrskega in doktorskega študija prava se lotil na Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu (Zvezna republika Nemčija) in je tam oba tudi končal. Doktoriral je leta 1997. Predmet njegove disertacije je bilo koncernsko pravo, in sicer pravnoprimerjalno nemško in slovensko.

V letu 1994 je Marko Brus opravil pravosodni izpit, ki ustreza sedanjemu pravniškemu državnemu izpitu.

Po vrnitvi iz študija v Nemčiji se je zaposlil najprej kot odvetniški kandidat in odvetnik, pri čemer se je vseskozi ukvarjal z gospodarskim pravom V letu 2001 je postal okrajni sodnik. Na delo je bil dodeljen Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije (VS RS), in sicer njegovemu gospodarskemu oddelku. Kasneje je bil predodeljen na delo pri upravnem oddelku VS RS, pri čemer je napredoval na mesto višjega sodnika.

Od jeseni leta 2008 do jeseni 2011 je bil zaposlen kot docent za civilno pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, potem se je vrnil v sodstvo, in sicer na Višje sodišče v Ljubljani, kjer je kot višji sodnik zaposlen še sedaj. Na Evropski pravni fakulteti je poučeval predvsem predmete Uvod v civilno pravo, Obligacijsko pravo, Stvarno pravo in Civilno procesno pravo.

Med dela doc. dr. Marka Brusa spadajo Uvod v civilno pravo iz leta 2011 in Obveznostno pravo : splošni del obligacij brez zakonskih obveznostnih razmerij iz leta 2014.

Doc. dr. Marko Brus je spisal več člankov s področja civilnega in gospodarskega prava, in je sodeloval pri izdaji različnih pravnih strokovnih knjig. Je tudi izključni pisec knjig Uvod v zasebno pravo, Splošni del civilnega prava, Ljubljana 2011 in Obveznostno pravo, Splošni del obligacij brez zakonskih obveznostnih razmerij, Ljubljana 2014.

Kot strokovnjak je sodeloval pri sestavi stvarnega in obveznostnega prava Republike Kosovo.

Doc. Brus se je v času po opravljenem doktoratu večkrat strokovno izpopolnjeval v inozemstvu, in sicer med drugim na inštitutih Maxa Plancka v Münchnu (intelektualna lastnina) in Hamburgu (mednarodno civilno procesno pravo), bil pa  je tudi stagiaire v Luxemburgu na takratnem Sodišču I. Stopnje.

Doc. dr. Marko Brus obvlada poleg slovenščine še angleščino, nemščino, francoščino in hrvaščino (srbščino).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/uvod-