Ustavno pravo P1

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski Pravo I 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
45 40 8

Nosilec predmeta

Prof. Dr. Arne Marjan Mavčič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 1. letnik.

Vsebina

Predmet je namenjen spoznavanju temeljev ustavnega prava Republike Slovenije. Razdeljen je v dva neločljiva dela: predavanja in vaje. Predavanja so namenjena teoretični osvetlitvi temeljnih konceptov ustavnega prava, vaje pa analizi njihovega razvoja v ustavnosodni praksi Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

1. Ustava in ustavnost
2. Zgodovinski razvoj ustavnosti na Slovenskem
3. Ustava RS po vstopu v EU in položaj Slovenije v EU
4. Temeljna ustavna načela

 • Načelo pravne države
 • Načelo demokratične države
 • Načelo delitve oblasti

5. Temeljna ustavna načela

 • Načelo socialne države
 • Načelo enakosti
 • Načelo sorazmernosti
 • Načelo varovanja človekovih pravic

6. Človekove pravice in temeljne svoboščine

 • Uvodno

7. Človekove pravice in temeljne svoboščine, izbrani primeri

8. Državna ureditev

 • Uvodno

9. Državni zbor
10. Državni svet
11. Vlada
12. Sodna veja oblasti in pravosodje lato sensu
13. Ustavno sodišče

 • Zgodovinski razvoj slovenske sodne presoje ustavnosti
 • Pristojnosti in postopek
 • Izbrana ustavnosodna praksa

14. Lokalna samouprava
15. Volitve in oblike neposredne demokracije
16. Sklepno predavanje

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Šturm. L. (ur.), Komentar ustave RS (2009 in 2011)
 • Grad F., Kaučič I., Ribičič C., Kristan I,., Državna ureditev Slovenije (Ur. List, 2008).
 • Mavčič, Arne, Zakon o ustavnem sodišču s pojasnili (Nova revija 2000)
 • Internet: Spletne strani Ustavnega sodišča RS: www.us-es.si, Spletna stran Mavčič: www.concourts.net

Cilji in kompetence:

Študent bo sposoben poiskati, razumeti in uporabiti temeljna znanja s področja ustavnega prava Republike Slovenije.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Obveznost sodelovanja na predavanjih in vajah.
 • Predstavitev v naprej predpisanih primerov, ki vpliva na končno oceno izpita.
 • Neobvezni kolokvij pred izpitom, bodisi esejskega tipa ali take home, namenjen samo-preverjanju znanja Opraviti pisni izpit, sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja temeljijo na prikazu materije s sodobnimi računalniško podprtimi vizualnimi sredstvi.
Vaje: struktura Ustave RS; vzorčne in aktualne odločitve Ustavnega
sodišča Slovenije

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Pisni izpit 70%
Naloge 30%v

Reference nosilca / Lecturer’s references:

Dostopno na: http://www.concourts.net/author.php

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/ustno