Ustavnopravni sistem Evropske unije P2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski Pravo 2. stopnje  2  1

Vrsta predmeta

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40  8

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Matej Avbelj

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

1. Teorije Evropske integracije
2. EU kot pravna skupnost
3. EU kot vrednostna skupnost
4. EU kot politična skupnost
5. EU kot ekonomska skupnost
6. EU kot OSVP in strateški izzivi

Temeljni literatura in viri:

Obvezna:
– Trstenjak, V., Brkan, M.: Pravo EU, Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, GV Založba, Ljubljana, 2012.
– Avbelj, M.: Sodno pravo Evropske unije, GV Založba, Ljubljana, 2011.

Vsa literatura je sicer navedena in dostopna v Syllabusu predmeta na VIS-u.

Cilji in kompetence:

Predmet obravnava temeljna izhodišča ustavnopravnega sistema Evropske Unije. Predmet seznanja z razvojem evropske ideje. Obravnava organizacijo in strukturo Evropske Unije. Zajema vire prava Unije ter njegova temeljna načela, kot so načelo primarnosti, načelo neposredne uporabe in načelo neposrednega učinka. Obravnavani so različni postopki pravnega varstva v EU pred Sodiščem EU, pri čemer je poseben poudarek dan  postopku predhodnega odločanja in tožbi zaradi neizpolnitve obveznosti. Predmet seznanja z ureditvijo notranjega trga in temeljnimi svoboščinami. Predstavljena je ureditev temeljnih pravic v EU. Predmet obravnava vprašanja, vezana na državljanstvo Unije, ter predstavi razmerje in položaj EU v mednarodnem pravu.  Dotakne se torej Unije v vseh njenih dimenzijah: pravni, vrednostni, politični, ekonomski in varnostni ter geo-strateški.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Študent se ob študiju in analizi primerov iz sodne prakse, zlasti Sodišča EU, seznani z različnimi področji ustavnopravnega sistema EU, kar mu bo omogočilo razumevanje delovanja EU in njenih ustavnopravnih temeljev.

Metode poučevanja in učenja:

Omiljena sokratska metoda, ki predvideva aktivno sodelovanje študentov v razpravi.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit 60 min.

Reference nosilca:

Matej Avbelj je izredni profesor za evropsko pravo. Doktoriral je na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, magistriral na NYU School of Law in diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot sodniški pripravnik je služboval na Višjem sodišču v Ljubljani, praktične izkušnje pa je nabiral tudi v Evropskem parlamentu kot Robert Schuman stažist v oddelku za ustavne zadeve. Njegovo raziskovanje in akademsko delo je osredotočeno na pravo EU, ustavno pravo in teorijo prava. Aktiven je tudi v stanovskih akademskih in civilnodružbenih iniciativah tako doma kot po svetu. Njegova bibliografija je dostopna na: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=31643&langbib=eng

Matej Avbelj is an Associate Professor of European Law.  He holds a PhD from the EUI and LLM from NYU School of Law. He graduated from Ljubljana Law School. He clerked in the European Parliament and at the Slovenian Court of Appeals. His academic and research work is focused on the law of the European Union, constitutional law and legal theory. He is active in professional associations and NGOs in Slovenia and abroad. His bibliography can be accessed here: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=31643&langbib=eng

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/ustav