Ustavno sodno varstvo v upravnih zadevah P2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski Pravo 2. stopnje  1/2  1/2

Vrsta predmeta*

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Janez Čebulj

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjene obveznosti predhodnega letnika.

Vsebina

1. Opredelitev načel pravne države
2. Pomen načel pravne države za izvrševanje normativne funkcije  uprave
3. Vezanost uprave na zakon pri izdajanju podzakonskih aktov
4. Vezanost uprave na zakon pri izdajanju posamičnih upravnih aktov
5. Vloga uprave pri normativnem urejanju načina uresničevanja človekovih pravic
6.  Vloga uprave pri normativnem urejanju  omejevanja človekovih pravic
7. Položaj in pristojnosti Ustavnega sodišča
8. Postopek ustavnosodne presoje in vezanost uprave na odločbe ustavnega sodišča
9. Vrste ustavnosodne presoje aktov uprave
10. Tehnike abstraktne ustavnosodne presoje in njihovo pravno učinkovanje
11. Konkretna ustavnosodna presoja in pravno učinkovanje na področju upravnih zadev
12. Omejitve ustavnosodne presoje z vidika prava EU

Temeljni literatura in viri / Readings:

1. Čebulj Janez: Ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah (študijsko gradivo), Ljubljana 2011,
2. Pavčnik M., Mavčič A. (ur.): Ustavno sodstvo, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2000,
3. Ribičič Ciril: Človekove pravice in ustavna demokracija (ustavni sodnik med negativnim in pozitivnim aktivizmom), Študentska založba, Ljubljana, 2010
4. Šturm Lovro (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije, FPDEŠ, 2002 (posamezni deli),
5. Šturm Lovro (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev – A, FDEŠ, 2011 (posamezni deli),
6. Knez Rajko e tal.: Odločitve sodišča evropskih skupnosti s pojasnili, Nebra, Ljubljana 2004 (I. Razmerje med pravom skupnosti in nacionalnim pravom),
7. Theory and Practice of the European Court of Human Rights Author(s): Pieter Van Dijk (ed.), Fried Van Hoof (ed.), Arjen Van Rijn (ed.), Leo Zwaak (ed.) book | published | 1st print October, 2006 | ISBN 978-90-5095-546-1 | xvi + 1190 pp. | hardback

Cilji in kompetence:

 

Cilji:

– poznavanje in razumevanje načel pravne države,
– poznavanje in razumevanje pomena načel pravne države za normativno delo uprave,
– poznavanje razmerja med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti pri normativnem delovanju uprave,
– poznavanje in razumevanje vloge uprave pri uresničevanju in omejevanju človekovih pravic zaradi javne koristi,
– poznavanje in razumevanje postopka ustavnosodne presoje,
– poznavanje tehnik ustavnosodne presoje predpisov in posamičnih upravnih aktov,
– poznavanje pravil vezanosti na odločbe ustavnega sodišča,
– poznavanje in razumevanje omejitev ustavnosodne presoje na področju prava EU.

Kompetence:

– poznavanje in razumevanje utemeljitve in  razvoja načel pravne države,
– razumevanje vloge uprave pri uresničevanju in omejevanju človekovih pravic,
– razumevanje postopkov ustavnosodne presoje, tehnik ustavnosodne presoje in njihovega pomena za delo uprave,
– sposobnost reševanja ustavnih procesnih vprašanj in položajev z uporabo raziskovanja in znanstvenih metod in sposobnost aplikacije pravil ustavnega procesnega prava,
– razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba,
– sposobnost komuniciranja v strokovnem jeziku.

Predvideni študijski rezultati:

 

Znanje in razumevanje:

Študenti bodo pridobili poglobljena znanja na področju ustavnosodnega varstva pred upravnimi akti. Poznali bodo vlogo uprave pri uresničevanju človekovih pravic in omejitve normativnega delovanja uprave na obravnavanem področju.

Uporaba pridobljenega znanja bodo študenti zmožni raziskovalnega in interdisciplinarnega pristopa k reševanju problemov. Sposobni bodo povezovati znanje, obvladovati kompleksnost problematike in iskati rešitve v novih okoliščinah ob omejenih informacijah, upoštevajoč kolizijo interesov in vrednot.

Študenti bodo sposobni objektivnega in argumentiranega sporočanja svojega znanja in rešitev problemov tako specialistom kot tudi nepoznavalcem.

Pridobljena znanja jim bodo omogočila visoko stopnjo samostojnosti in originalnosti pri oblikovanju rešitev ter nadgradnjo obstoječega stanja znanj in rešitev s strokovnim izpopolnjevanjem in  nadaljevanjem  študija na 3. stopnji.

Metode poučevanja in učenja:

1. Predavanja,
2. Seminar
3. e-učenje.

Načini ocenjevanja:

Znanje se bo preverjalo v obliki pisnega izpita, ki bo imel obliko izdelave predloga rešitve določenega problema z uporabo znanja, pridobljenega s študijem predmeta.

Reference nosilca / Lecturer’s references:

ČEBULJ, Janez. Zahteva in pobuda za začetek ustavnosodne presoje (kako naprej?). V: Dnevi slovenskih pravnikov 2008 od 16. do 18. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, Letn. 34, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2008, str. 1478-1483. [COBISS.SI-ID 513527416]

ČEBULJ, Janez. Ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2009 od 15. do 17. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, Letn. 35, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2009, str. 1293-1301. [COBISS.SI-ID 513571704]

ČEBULJ, Janez. Vezanost uprave na odločbe Ustavnega sodišča. V: XVI. dnevi javnega prava in javnega managementa, Portorož, 2. in 3. junij 2010 : simpozij. Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2010, str. 67-78. [COBISS.SI-ID 513586296]

ČEBULJ, Janez. Zahteva poslancev za ustavnosodno presojo predpisov. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2010 od 14. do 16. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, Letn. 36, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2010, str. 1326-1333. [COBISS.SI-ID 11107153]

ČEBULJ, Janez. Ustavnopravni vidiki sodelovanja oseb v upravnih postopkih. V: [XVII. dnevi javnega prava in javnega managementa : Portorož, 8. – 9. junij 2011], (Javna uprava, Letn. 47, št. 1/2). Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2011, str. 89-98. [COBISS.SI-ID 12010321]

KAUČIČ, Igor, GRAD, Franc, SOVDAT, Jadranka, PAVLIN, Peter, BARDUTZKY, Samo, KERŠEVAN, Erik, ČEBULJ, Janez, NERAD, Sebastian, HREN, Marjetka, PREŠEREN, Tina, UMEK, Urška, VATOVEC, Katarina, KAUČIČ, Igor (ur.), PAVLIN, Peter (ur.), BARDUTZKY, Samo (ur.). Ustavna reforma ustavnega sodstva : zbornik gradiv : 2008-2011. Ljubljana: Pravna fakulteta: Ministrstvo za pravosodje, 2011. 490 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-93175-1-8. [COBISS.SI-ID 258931456]

AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, BELE, Ivan, BLAHA, Miran, CERAR, Miro, ČEBULJ, Janez, DEISINGER, Mitja, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IVANC, Blaž, JAKLIČ, Klemen, JAKULIN, Vid, JAMBREK, Peter, JEROVŠEK, Tone, KAUČIČ, Igor, KONČINA PETERNEL, Mateja, KOVAČ, Polonca, KLEMENČIČ, Goran, KRESAL, Barbara, LETNAR ČERNIČ, Jernej, MAVČIČ, Arne, NERAD, Sebastian, OREHAR IVANC, Metoda, PAVLIN, Peter, PIRNAT, Rajko, POGORELEC, Janez, PREPELUH, Urška, PRIMOŽIČ, Polona, SOVDAT, Jadranka, ŠORLI, Marko, TESTEN, Franc, UMEK, Urška, VLAJ, Stane, ZAGRADIŠNIK, Renata, ZOBEC, Jan, ZUPANČIČ, Karel, ŠTURM, Lovro. Komentar Ustave Republike Slovenije : dopolnitev – A : [znanstvena monografija]. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2011. 1705 str. ISBN 978-961-91541-8-2. [COBISS.SI-ID 257619456]

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/ustav