Ustavno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo   1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
45   40      115 8

Nosilec predmeta

Izr. prof. dr. Andraž Teršek (skupaj s prof. dr. Arne Marjan Mavčič)

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 1. letnik.

Vsebina

Predmet je namenjen spoznavanju temeljev ustavnega prava Republike Slovenije, nacionalnega ustavnega režima in filozofije ustavništva. Razdeljen  je v dva neločljiva dela: predavanja in vaje. Predavanja so namenjena teoretični osvetlitvi temeljnih konceptov ustavnega prava in ustavništva, vaje pa njihovemu pravilnemu razumevanju in analizi njihovega razvoja v ustavnosodni praksi Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

1. Ustava in ustavnost
2. Zgodovinski razvoj ustavnosti na Slovenskem
3. Ustava RS po vstopu v EU in položaj Slovenije v EU
4. Temeljna ustavna načela
– Načelo pravne države
– Načelo demokratične države
– Načelo delitve oblasti
5. Temeljna ustavna načela
– Načelo socialne države
– Načelo enakosti
– Načelo sorazmernosti
– Načelo varovanja človekovih pravic
6. Človekove pravice in temeljne svoboščine
– Uvodno
7. Človekove pravice in temeljne svoboščine, izbrani primeri
8. Državna ureditev
– Uvodno
9. Državni zbor
10. Državni svet
11. Vlada
12. Sodna veja oblasti in pravosodje
13. Ustavno sodišče
– Zgodovinski razvoj slovenske sodne presoje ustavnosti
– Pristojnosti in postopek
-Izbrana ustavnosodna praksa
14. Lokalna samouprava
15. Volitve in oblike neposredne demokracije
16. Tematsko osredotočena predavanja in ustavnopravno aktualni komentarji.

Temeljni literatura in viri:

– Šturm. L. (ur.), Komentar ustave RS (FPDEŠ, Ljubljana, katerakoli izdaja).
– Teršek, Andraž, Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo (Annales, Univerza na Primorskem, Koper, 2014, str. 247-408)
– Teršek, Andraž, Etika politike. Esejistični komentar ustave, z novo ustavo (UMco, Ljubljana 2018)

Internet:
– Spletne strani Ustavnega sodišča RS: www.us-es.si
– Spletna stran Mavčič: www.concourts.net
– Spletne strain portal Ius Info – Kolumne.
– Spletni portal Evropskega sodišča za človekove pravice (HUDOC)

Cilji in kompetence:

Študent bo sposoben poiskati, razumeti in uporabiti temeljna znanja s področja ustavnega prava Republike Slovenije, nacionalnega ustavnega režima in filozofije novega ustavništva.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

  • Obveznost sodelovanja na predavanjih in vajah. 
  • Predstavitev vnaprej predpisanih primerov, ki pomembno vpliva na končno oceno izpita.
  • Neobvezni kolokvij (z vplivom na končno oceno) pred izpitom, bodisi esejskega tipa ali kot »take home« test, namenjen preverjanju znanja.

Opraviti pisni ali ustni izpit, sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja temeljijo na prikazu materije s sodobnimi računalniško podprtimi vizualnimi sredstvi.
Vaje: struktura Ustave RS (www.concourts.net); vzorčne in aktualne odločitve  Ustavnega sodišča Slovenije (www.us-rs.si)

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

Pisni ali ustni izpit 70%
Naloge 30%

Reference nosilca / Lecturer’s references:

Izr. prof. dr. Andraž Teršek je doktor ustavnega prava (Pravna fakulteta v Ljubljani, 2008), kjer je bil 10 let pedagoški asistent na Katedri za teorijo in sociologijo prava. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, razprav in analiz. Kot predavatelj je sodeloval na številnih konferencah, seminarjih ali posvetih. Je avtor knjig: Svoboda izražanja (2007), Ustavna demokracija in vladavina prava (2009), Preludij demokracije – civilna družba in svoboda javnega komuniciranja (soavtor, 2005), Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo (2014), Pravna ignoranca škodi-Kritika pravne prakse 1 in 2 (2015 in 2016), Odvetniška ustavnost (2016), Socialna ustavna demokracija (2017), Etika politika. Esejistični komentar ustave, z novo ustavo (2018), Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi (2018); sourednik in soavtor znanstvene monografije Možnosti politike danes (2015), urednik zbornikov Pravna vprašanja o začetku in koncu življenja-abortus in evtanazija (Dignitas št. 10), Svoboda izražanja (Dignitas št. 5), Etika-izbrana vprašanja iz medicine, športa in prava (Revus št. 13) in Človekovo dostojanstvo in duševno zdravje (Revus št. 10). Je pobudnik in soustanovitelj revije za ustavnopravno teorijo in filozofijo prava Revus, soustanovitelj Kluba Revus – Centra za raziskovanje evropske ustavnosti in demokracije. Kot raziskovalec je bil zaposlen na Inštitutu Andrej Marušič v Kopru, Univerza na Primorskem, kjer je bil predstojnik Centra za povezano znanost in razvoj. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je predaval Etika in človečnost in Pravo in ekonomija, na Fakulteti za humanistične študije predava Medijsko pravo in svoboda izražanja 1 in 2, na Pedagoški fakulteti Pravo v vzgoji in izobraževanju in Vzgoja za kritično državljansko držo, na Fakulteti za Management pa Pravna in socialna država. Na Evropski Pravni fakulteti je nosilec predmetov Teorij in praksa socialne države in Ustavno pravo.

Bibliografija dostopna na SICRISS in COBISS.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/ustav