Upravno pravo in upravni postopek (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo in management nepremičnin    1  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30            6

Nosilec predmeta

doc. dr. Boštjan Ferk

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

1. DEL: UPRAVNO PRAVO
Uvodni pojmi, zgodovinski razvoj upravnega prava, umestitev upravnega prava v pravni red.
Ustavna izhodišča upravnega prava.
Temeljna načela upravnega delovanja.
Delitev oblasti.
Razmejitev in vloge: državna uprava, javna uprava, javni sektor.
Državna uprava.
Lokalna samouprava.
Pravne osebe javnega prava (j. zavodi, j. agencije, j. skladi, j. podjetja).
Javne službe (gospodarske in negospodarske, javne stvari, javno dobro, javna infrastruktura).
Javno pooblastilo.
Vrste in hierarhija upravnopravnih norm in aktov.
Vezanost uprave na zakon.
Diskrecija, pravna vezanost, nedoločeni pravni pojmi.
Posledice neskladnosti upravnopravnih norm.
Postopek odločanja o upravnih zadevah.
Pravna sredstva zoper odločitve o upravnih zadevah.
Javne pogodbe (javna pogodba/upravna pogodba, javna naročila, koncesija).
Odškodninska odgovornost javnih oblasti.
Izbrana področja (transparentnost poslovanja, dostop do informacij javnega značaja).

 

2. DEL: SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK
Splošni upravni postopek in posebni upravni postopki, načelo subsidiarnosti.
Značilnosti upravnopravnega razmerja.
Upravna zadeva.
Kateri organi in kdaj postopajo po ZUP.
Javno pooblastilo.
Temeljna načela ZUP.
Krajevna in stvarna pristojnost.
Udeleženci v upravnem postopku.
Komunikacija. Roki. Stroški.
Postopek na prvi stopnji.
Postopek na drugi stopnji.
Postopek z izrednimi pravnimi sredstvi.
Izvršljivost in izvršba v upravnem postopku.
Sodni nadzor nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov.

 

Temeljni literatura in viri

•Godec Rupko, Horvat Mitja, Pirnat Rajko, Šturm Lovro, Trpin Gorazd. Upravni zbornik, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Ljubljana 1993.
•Čebulj, Janez, Strmecki, Mik. Upravno pravo : učbenik. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2005.
•Šturm Lovro (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije, FPDEŠ, 2002 (posamezni deli),
•Šturm Lovro (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev – A, FDEŠ, 2011 (posamezni deli),
•Androjna V., Kerševan. E.: Upravno procesno pravo, GV Založba, Ljubljana 2006.
•Ferk, Boštjan. Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu. 1. natis. Turjak: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod, 2014 (posamezni deli).
•Čebulj Janez. Ustavno delovanje uprave. V: IX. dnevi javnega prava, Portorož, 18.-20. junij 2003, (Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, 2003, 2). Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2003, str. 117-122.
•Čebulj Janez. Ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2009 od 15. do 17. oktobra, Portorož, Podjetje in delo, Letn. 35, št. 6/7. Ljubljana: GV Založba, 2009, str. 1293-1301.
•Čebulj Janez. Vezanost uprave na odločbe Ustavnega sodišča. V: XVI. dnevi javnega prava in javnega managementa, Portorož, 2. in 3. junij 2010 : simpozij. Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2010, str. 67-78.
•Jerovšek, Tone, Kovač, Polonca. Upravni postopek in upravni spor. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2016.
•Jerovšek, Tone (ur.). Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, Ljubljana : Nebra, 2004.
•Kovač Polonca, Remic Matjaž, Sever Tina. Upravno-procesne dileme o rabi ZUP : 113 vprašanj iz prakse z odgovori, (PPP). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2010.
•Kovač, Polonca in drugi. Upravno-procesne dileme o rabi ZUP – 2. del: 120 vprašanj iz prakse z odgovori in sodno prakso ter z uvodno študijo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012.
•Craig, Paul: Administrative Law, John Wiley & Sons, London, 1993.

Cilji in kompetence:

Splošni cilji predmeta:

• študent poglobljeno spozna institute upravnega prava;
• študent zna reševati najzahtevnejša vprašanja, povezana z nastankom upravnopravnih norm;
• študent je sposoben zaznati in rešiti najzahtevnejša vprašanja, pomembna za zakonito delo upravnih organov;
• študent pozna in razume postopke za reševanje upravnih zadev;
• študent pozna in zna oceniti zahtevne procesne situacije, ki nastajajo pri odločanju v upravnih stvareh na različnih upravnih področjih, in zna reševati analogne probleme,
• študent je sposoben analizirati prakso primerov, ki so jih obravnavali Upravno sodišče ali Vrhovno sodišče ali Ustavno sodišče Republike Slovenije, v nekaterih primerih tudi Evropsko sodišče za človekove pravice.

Predmetno specifične kompetence:

• študent zna strokovno izražati svoja stališča na področju upravnega prava;
• sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
• študent je sposoben uporabiti svoje znanje za reševanje konkretnih problemov na področju upravnopravnega delovanja uprave;
• študent je sposoben reševati najzahtevnejše probleme upravne teorije in prakse;
• študent ima sposobnost vodenja ljudi in projektov;
• študent ima sposobnost refleksije in kritične analize;
• študent ima sposobnost primerjalnopravne analize (v EU in drugod) ter samostojnega raziskovalnega dela z uporabo znanstvenih metod.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo usposobljen za prepoznavanje in razumevanje materije upravnega prava ter upravnopravnih norm. Poznal borazmerja med posameznikom in državo na področju upravnega prava ter zahteve, ki izvirajo iz vezanosti uprave na zakon pri izdajanju splošnih in posamičnih norm.

Študent bo pridobil poglobljeno znanje o postopkih uveljavljanja pravic in odrejanja obveznosti na področju upravnega prava. Usposobljen bo za reševanje težjih upravnih zadev in za vlaganje pritožb in drugih pravnih sredstev v upravnem postopku.

Pridobljeno znanje študentu omogoča opravljati svetovalno in operativno delo pri vseh subjektih, ki uveljavljajo pravice na področju upravnega prava. Prav tako pridobi metodološko znanje raziskovanja v stroki in znanosti. Študent je usposobljen razvijati regulacijo in izvajanje upravnega procesnega prava kot dela izvajanja javnih politik.

Metode poučevanja in učenja:

• Izdelava seminarske raziskovalne naloge s področja vsebine predmeta.
• Posredovanje odgovorov študentom (po elektronski pošti) na morebitna njihova vprašanja s področja vsebine predmeta

Načini ocenjevanja:

Individualna raziskovalna seminarska naloga z zagovorom.

Reference nosilca:

Boštjan Ferk se je rodil leta 1979 na Ptuju, kjer je zaključil osnovno šolo in gimnazijo. Leta 2003 je pod mentorstvom prof. dr. Bojana Bugariča diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z naslovom diplomske naloge “Razvojna regija kot priložnost za Slovenijo” ter nadaljeval s študijem na magistrskem programu Javna uprava z neposrednim prehodom na doktorski študij. Doktorski študij je zaključil leta 2013, ko je pod mentorstvom prof. dr. Rajka Pirnata obranil doktorsko disertacijo z naslovom “Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu”.

Svoje strokovno znanje s področja javno-zasebnih partnerstev izpopolnjuje z udeležbo na konferencah in seminarjih s tega področja doma in v tujini, pa tudi z nekoliko daljšimi študijskimi izpopolnjevanji v tujini: stažiranje na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu, raziskovalno delo v Dublinu na Irskem, raziskovalno delo na Inštitutu Maxa Plancka za mednarodno in primerjalno pravo v Hamburgu.

Njegova bibliografija obsega številne prispevke doma in v tujini. Je soavtor monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva, ter avtor monografije z naslovom Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu. Slednja je nastala na podlagi doktorske disertacije in je dopolnjena z zakonodajnim paketom EU o javnem naročanju in koncesijskih pogodbah iz leta 2014.

Boštjan Ferk je uvrščen na listo domačih arbitrov Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo nastopa kot izvajalec seminarjev in izobraževanj na temo javno-zasebnega partnerstva in javnih naročil.

Trenutno je zaposlen, kot direktor Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, odgovoren  predvsem za področje javno-zasebnega partnerstva, javnih naročil in javnih služb. V okviru svojega dela si prizadeva akademsko in raziskovalno delo nadgraditi z implementacijo projektov v praksi. V zadnjem obdobju je posebno pozornost namenil projektom javno-zasebnih partnerstev, ki se financirajo s pogodbenimi prihranki energije. 

Izbrane objave

FERK, Boštjan, FERK, Petra. Public capital and private capital in the internal market : securing a level playing field for public and private enterprises. V: RODRÍGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos (ur.), ORTIZ BLANCO, Luis (ur.). Public capital and private capital in the internal market: [proceedings of the FIDE XXIV Congress, Madrid, 2010, vol.3]. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho Universidad Complutense. 2010, str. 421-447.
FERK, Boštjan. Public private partnerships : national report for the Republic of Slovenia : sodelovanje na International academy of comparative law (IACL) congress, Washington DC, 25-30 July, 2010. Washington, 2010.
FERK, Petra, FERK, Boštjan. Alternativni viri financiranja javne infrastrukture. Pravna praksa, 2011, leto 30, št. 18, str. II-VIII.
FERK, Petra, FERK, Boštjan. Osebe javnega prava kot ponudniki. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, 2011, 37, [št.] 3/4, str. 481-502.
FERK, Boštjan. Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb. Pravna praksa, 2014, leto 33, št. 20, str. 6-8.
FERK, Boštjan. Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu. 1. natis. Turjak: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod, 2014.
FERK, Petra, FERK, Boštjan. Slovenia. V: NEERGAARD, Ulla Boegh (ur.). Public procurement law : limitations, opportunities and paradoxes. Vol. 3. 1st ed. Copenhagen: DJØF Publishing. 2014, str. 685-705.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/uprav