Upravno pravo in upravni postopek

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin    1  2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40            8

Nosilec predmeta

doc. dr. Boštjan Ferk

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

1. DEL: UPRAVNO PRAVO
Uvodni pojmi, zgodovinski razvoj upravnega prava, umestitev upravnega prava v pravni red.
Ustavna izhodišča upravnega prava.
Temeljna načela upravnega delovanja.
Delitev oblasti.
Razmejitev in vloge: državna uprava, javna uprava, javni sektor.
Državna uprava.
Lokalna samouprava.
Pravne osebe javnega prava (j. zavodi, j. agencije, j. skladi, j. podjetja).
Javne službe (gospodarske in negospodarske, javne stvari, javno dobro, javna infrastruktura).
Javno pooblastilo.
Vrste in hierarhija upravnopravnih norm in aktov.
Vezanost uprave na zakon.
Diskrecija, pravna vezanost, nedoločeni pravni pojmi.
Posledice neskladnosti upravnopravnih norm.
Postopek odločanja o upravnih zadevah.
Pravna sredstva zoper odločitve o upravnih zadevah.
Javne pogodbe (javna pogodba/upravna pogodba, javna naročila, koncesija).
Odškodninska odgovornost javnih oblasti.
Izbrana področja (transparentnost poslovanja, dostop do informacij javnega značaja).

 

2. DEL: SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK
Splošni upravni postopek in posebni upravni postopek, načelo subsidiarnosti.
Značilnosti upravnopravnega razmerja.
Upravna zadeva.
Kateri organi in kdaj postopajo po ZUP.
Javno pooblastilo.
Temeljna načela ZUP.
Krajevna in stvarna pristojnost.
Udeleženci v upravnem postopku.
Komunikacija. Roki. Stroški.
Postopek na prvi stopnji.
Postopek na drugi stopnji.
Postopek z izrednimi pravnimi sredstvi.
Izvršljivost in izvršba v upravnem postopku.
Sodni nadzor nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov.

Temeljni literatura in viri

ČEBULJ, Janez, STRMECKI, Mik. Upravno pravo : učbenik. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2005.
FERK, Boštjan. Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu. 1. natis. Turjak: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod, 2014 (posamezni deli).
JEROVŠEK, Tone, KOVAČ, Polonca. Upravni postopek in upravni spor. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2016.
ŠTURM Lovro (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije, FDŠ, 2002 (posamezni deli).
ŠTURM Lovro (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev – A, FDŠ, 2011 (posamezni deli).
CRAIG, Paul: Administrative Law, John Wiley & Sons, London, 2012.

Cilji in kompetence:

Splošni cilji predmeta:
– študent poglobljeno spozna institute upravnega prava;
– študent zna reševati vprašanja, povezana z nastankom upravnopravnih norm;
– študent je sposoben zaznati vprašanja, pomembna za zakonito delo upravnih organov;
– študent pozna in razume postopke za reševanje upravnih zadev;
– študent spozna sistem pravnih sredstev zoper odločitve upravnih organov.

Predmetno specifične kompetence:
– študent zna strokovno izražati svoja stališča na področju upravnega prava;
– sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
– študent je sposoben uporabiti svoje znanje za reševanje konkretnih problemov na področju upravnopravnega delovanja uprave;
– študent je sposoben izdelati splošni upravnopravni akt;
– študent je sposoben uporabljati institute upravnega postopka;
– študent je sposoben reševati enostavnejše upravne zadeve in oblikovati upravno odločbo;
– študent je sposoben izdelati pravno sredstvo zoper upravno odločbo.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

– Študent bo usposobljen za prepoznavanje in razumevanje materije upravnega prava ter upravnopravnih norm.  Poznal bo temelje razmerja med posameznikom in državo na področju upravnega prava ter temeljne zahteve, ki izvirajo iz vezanosti uprave na zakon pri izdajanju splošnih in posamičnih norm.
– Študent bo razumel postopke uveljavljanja pravic in odrejanja obveznosti na področju upravnega prava. Usposobljen bo za reševanje lažjih upravnih zadev in za vlaganje pritožb in drugih pravnih sredstev v upravnem postopku.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit

Reference nosilca:

Boštjan Ferk se je rodil leta 1979 na Ptuju, kjer je zaključil osnovno šolo in gimnazijo. Leta 2003 je pod mentorstvom prof. dr. Bojana Bugariča diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z naslovom diplomske naloge “Razvojna regija kot priložnost za Slovenijo” ter nadaljeval s študijem na magistrskem programu Javna uprava z neposrednim prehodom na doktorski študij. Doktorski študij je zaključil leta 2013, ko je pod mentorstvom prof. dr. Rajka Pirnata obranil doktorsko disertacijo z naslovom “Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu”.

Svoje strokovno znanje s področja javno-zasebnih partnerstev izpopolnjuje z udeležbo na konferencah in seminarjih s tega področja doma in v tujini, pa tudi z nekoliko daljšimi študijskimi izpopolnjevanji v tujini: stažiranje na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu, raziskovalno delo v Dublinu na Irskem, raziskovalno delo na Inštitutu Maxa Plancka za mednarodno in primerjalno pravo v Hamburgu.

Njegova bibliografija obsega številne prispevke doma in v tujini. Je soavtor monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva, ter avtor monografije z naslovom Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu. Slednja je nastala na podlagi doktorske disertacije in je dopolnjena z zakonodajnim paketom EU o javnem naročanju in koncesijskih pogodbah iz leta 2014.

Boštjan Ferk je uvrščen na listo domačih arbitrov Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo nastopa kot izvajalec seminarjev in izobraževanj na temo javno-zasebnega partnerstva in javnih naročil.

Trenutno je zaposlen, kot direktor Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, odgovoren  predvsem za področje javno-zasebnega partnerstva, javnih naročil in javnih služb. V okviru svojega dela si prizadeva akademsko in raziskovalno delo nadgraditi z implementacijo projektov v praksi. V zadnjem obdobju je posebno pozornost namenil projektom javno-zasebnih partnerstev, ki se financirajo s pogodbenimi prihranki energije. 

 

Izbrane objave:

FERK, Boštjan, FERK, Petra. Public capital and private capital in the internal market : securing a level playing field for public and private enterprises. V: RODRÍGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos (ur.), ORTIZ BLANCO, Luis (ur.). Public capital and private capital in the internal market: [proceedings of the FIDE XXIV Congress, Madrid, 2010, vol.3]. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho Universidad Complutense. 2010, str. 421-447.
FERK, Boštjan. Public private partnerships : national report for the Republic of Slovenia : sodelovanje na International academy of comparative law (IACL) congress, Washington DC, 25-30 July, 2010. Washington, 2010.
FERK, Petra, FERK, Boštjan. Alternativni viri financiranja javne infrastrukture. Pravna praksa, 2011, leto 30, št. 18, str. II-VIII.
FERK, Petra, FERK, Boštjan. Osebe javnega prava kot ponudniki. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, 2011, 37, [št.] 3/4, str. 481-502.
FERK, Boštjan. Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb. Pravna praksa, 2014, leto 33, št. 20, str. 6-8.
FERK, Boštjan. Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu. 1. natis. Turjak: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod, 2014.
FERK, Petra, FERK, Boštjan. Slovenia. V: NEERGAARD, Ulla Boegh (ur.). Public procurement law : limitations, opportunities and paradoxes. Vol. 3. 1st ed. Copenhagen: DJØF Publishing. 2014, str. 685-705.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/uprav