Upravljanje različnosti in varstvo manjšin

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

red. prof. dr. Mitja Žagar

Predavanja

red. prof. dr. Mitja Žagar

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

Pluralnost, vključno z etnično pluralnostjo, je ena temeljnih značilnosti vseh sodobnih družb in kompleksnih družbenih organizacij. Realnost je različna od tradicionalnih modelov in konceptov, ki so družbe, družbene sisteme in organizacije pojmovali kot notranje homogene in enotne ter simetrične, pogosto tudi kot ne-konfliktne. Različnosti in konflikti so v pluralnih družbah normalni pojavi in stanje; so posledica obstoja notranjega pluralizma, ki se izraža v obstoju različnih posameznikov in kolektivnih entitet, ki v posameznem okolju sobivajo, zlasti pa so izraz različnih in včasih konfliktnih interesov. Zato morajo pluralne družbe, sistemi in organizacije razviti sisteme in modele organiziranja in upravljanja, ki omogočajo izražanje, sožitje, usklajevanje, preobražanje in približevanje, pa tudi sočasno uresničevanje različnih interesov. Ker so družbe, večji sistemi in organizacije notranje raznoliki, pogosto nehomogeni in praviloma asimetrični, enostavne in simetrične rešitve in modeli pogosto ne morejo razrešiti problemov, ampak so – nasprotno – včasih celo vzrok za konflikte in njihovo zaostrovanje. Upravljanje različnosti vključuje preprečevanje, zgodnje zaznavanje, upravljanje in razreševanje obstoječih in potencialnih konfliktov ter poskuša z razvojem človeških in institucionalnih potencialov in virov, ustvariti odnose in okolja, v katerih se bosta zmanjševala možnost in verjetnost zaostrovanja konfliktov. Ključni cilj urejanja in upravljanja različnosti je zagotavljanje dolgoročne stabilnosti in varnosti – zlasti s spodbujanjem sodelovanja in ustvarjalnosti posameznikov in različnih skupnosti (skupin).

Predmet bo posebno pozornost posvetil analizi odnosov med  družbenimi skupinami, katerih pripadniki se od pripadnikov sorodnih družbenih skupin razlikujejo po jeziku, kulturi, zgodovinskem spominu, zavesti/prepričanju o pripadanju prav določeni družbeni skupini. Kadar je vsaj ena izmed teh družbenih skupin številčno manjša od preostalega prebivalstva določene države in je v ne-dominantnem položaju, govorimo o večinsko-manjšinskih odnosih, manjšo in/ali družbeno ne-dominantno skupino pa opredelimo kot (družbeno) manjšino. Manjšine, zlasti narodne manjšine in njihovo zaščito proučujemo simultano v dveh smereh: v mednarodnih odnosih in upoštevaje mednarodne standarde manjšinskega varstva v širšem pomenu besede in raziskovanje etničnih skupin (nastajanje in njihovo »izginevanje«) ter v slovenski državi in prostoru, ki ga slovenska humanistična in družboslovna inteligenca prepoznava kot skupni slovenski kulturni prostor v najbolj ekstenzivni obliki.

Temeljna literatura in viri

 • Capotorti, Francesco (1979/1990), Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, New York: United Nations, 1979/1990.
 • Komac, Miran, ur. (2007), Priseljenci. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007.
 • Kymlicka, Will (1995), Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Oxford: Clarendon Press, 1995.
 • Lantschner, Emma & Marko, Joseph & Petričušić, Antonija, eds. (2008), European integration and its effects on minority protection in South Eastern Europe. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, 2008.
 • Parekh, Bhikhu C. (2006), Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory. Second edition. Houndmills [etc.]: Macmillan, 2006
 • Pentassuglia, Gaetano (2002), Minorities in international law: An introductory study. Minority Issues Handbook. European Centre for Minority Issues. Council of Europe Publishing, 2002.
 • Roter, Petra (2009), Narodne manjšine v mednarodnih odnosih. Ljuvljana: FDV, 2009.
 • Sandole, Dennis J. D. & Byrne, Sean & Sandole-Staroste, Ingrid & Senehi, Jessica, eds. (2009), Handbook of conflict analysis and resolution. London; New York: Routledge, 2009.
 • Stavenhagen, Rudolfo (1991), The Ethnic Question: Minorities, Conflict and Human Rights, Tokyo: The United Nations University Press, 1991.
 • Thornberry, Patrick & Estébanez, Maria Amor Martín (2004), Minority rights in Europe:A review of the work and standards of theCouncil of Europe. Council of Europe Publishing, 2004.
 • Žagar, Mitja (2002), “Some newer trends in the protection and (special) rights of ethnic minorities: European context.” – In Polzer, Miroslav & Kalčina, Liana & Žagar, Mitja, eds., Slovenija & evropski standardi varstva narodnih manjšin, (Zbirka Slovenija in Svet Evrope, št. 21). Ljubljana: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, Inštitut za narodnostna vprašanja, Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo, 2002, 77-104.
 • Žagar, Mitja (2006/7; published 2008), “Diversity management and integration: From ideas to concepts.” – In: European yearbook of minority issues, (European yearbook of minority issues, Vol. 6, 2006/7). Leiden; Boston: Brill, 307-327.

Dodatna gradiva po dogovoru s študenti.

Cilji in kompetence

Vse sodobne družbe so pluralne, etnična dimenzija pa je ena od pomembnih dimenzij pluralnosti. Predmet predstavlja različnost v sodobnih družbah ter usposablja študente/študentke za analizo situacije in procesov v posameznih okoljih ter za upravljanje različnosti v njih na podlagi politike multikulturnosti, vključno s kratkoročnim in dolgoročnim, strateškim usmerjanjem in planiranjem. Ključni dejavnik tega je omejevanje negativnega učinka izključevanja, nacionalizmov in ksenofobije ter krepitev tolerance, sodelovanja in miroljubnega upravljanja in reševanja konfliktov. Poleg tega na podlagi več- in interdisciplinarnih pristopov predmet predstavlja temeljne teoretične koncepte s področja etničnih študij. Študent pridobi vedenja o  nastanku, evoluciji in zgodovinskem razvoju varstva nacionalnih, etničnih in jezikovnih  manjšin. Poleg tradicionalnih narodnih manjšin  predmet obravnava tudi migracije in nastajanje “novih” etničnih manjšinskih skupnosti. Izhaja iz politološkega, pravnega in sociološkega proučevanja urejanja in upravljanja različnosti in (med)etničnih odnosov v pluralnih družbah ter prikazuje pomen in uporabnost raziskovanja in strokovnih znanj za oblikovanje in uresničevanje etnične, migracijske in integracijske politike in zakonodaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Splošno: raziskovalne metode in pristopi, analitičnost, strokovnost, komunikativnost, znanje jezikov, skupinsko delo, uporaba informacijske tehnologije, strateška usmerjenost, planiranje, prožnost, upravljanje različnosti in sprememb, preprečevanje, upravljanje in razreševanje konfliktov, kreativnost, vodstvene sposobnosti.
 • Predmetno specifično: upravljanje družbeno relevantnih različnosti in zlasti upravljanje etničnih odnosov v etnično pluralnih družbah; organiziranje, upravljanje in delo v pluralnih okoljih, delovanje države in državnih institucij, demokratični procesi v družbi in institucijah; izraba virov; strateško planiranje ter načrtovanje ukrepov in reform; analiza in interpretiranje zgodovinskih procesov in sočasnih trendov (zlasti z gledišča etničnih odnosov); krepitev strpnosti in sodelovanje v pluralnih okoljih; stimuliranje sodelovanja in kreativnosti posameznikov in specifičnih skupnosti. Temeljna znanja za  opravljanje raziskovalnega dela na področju (med)etničnih odnosov; tistim, ki so usmerjeni k aplikativnemu delu, pridobljeno znanje služi za oblikovanje in suvereno sodelovanje v politikah upravljanja z etnično različnostjo.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • IKT
 • proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Ustni izpit 50%
Seminarska naloga 50%

Reference nosilca

Najpomembnejša dela nosilca iz COBISS-a za predmetno področje

 • ŽAGAR, Mitja. Diversity management – evolution of concepts. V: BREZIGAR, Sara (ur.), LAVSKIS, Peter (ur.), SOLEM, Knut Erik (ur.), ŽAGAR, Mitja (ur.). International, constitutional, legal and political regulation and management of ethnic pluralism and relations, including prevention, management and/or resolution of crises and conflicts as components of diversity management : tematic issue, (Razprave in gradivo, št. 52, 2007). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007, str. 6-37. http://www.inv.si. [COBISS.SI-ID 10931533]
 • ŽAGAR, Mitja. Diversity management and integration : from ideas to concepts. V: BLOED, Arie (ur.), HOFMANN, Rainer (ur.), MARKO, Joseph (ur.), MAYALL, James (ur.), WELLER, Marc (ur.), KERMARK, Spiliopoulou (ur.), PACKER, John (ur.). European yearbook of minority issues, (European yearbook of minority issues, Vol. 6, 2006/7). Leiden; Boston: Brill, 2008, str. 307-327, ilustr. [COBISS.SI-ID 11217485]
 • ŽAGAR, Mitja. Citizenship and integration : general considerations and some possible impacts of the EU citizenship on (re)integration of immigrants. Razpr. gradivo – Inšt. nar. vpraš. (1990), 2008, št. 56/57, str. 70-118. http://www.inv.si. [COBISS.SI-ID 11206221]
 • ŽAGAR, Mitja. Human and minority rights, reconstruction and reconciliation in the process of state- and nation-building in the Western Balkans. European yearbook of minority issues, str. 353-406. [COBISS.SI-ID 11562317]
 • ŽAGAR, Mitja. Rethinking reconciliation: The lessons from the Balkans and South Africa. Peace confl. stud., Spring 2010, letn. 17, no. 1, str. 144-175. [COBISS.SI-ID 11742285]

Znanstvenoraziskovalno, pedagoško in strokovno delo nosilca ter drugi poudarki

Raziskovanje – v okviru raziskovalnega programa, temeljnih in ciljnih, evropskih in mednarodnih raziskovalnih projektov – problematike upravljanja različnosti, posebej urejanja in upravljanja etnične različnosti in (med)etničnih odnosov. Sodelovanje v strokovnih in svetovalnih telesih Vlade RS, Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za kulturo zlasti na področju upravljanja različnosti, multi in interkulturnosti, človekovih pravic in svoboščin, pravic in varstva manjšin, kulturne dejavnosti manjšinskih in drugih specifičnih skupnosti. Ekspertno delo in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kot so Svet Evrope, OVSE in zlasti Visoki komisar za narodne manjšine, UNESCO, Pakt stabilnosti za JV Evropo, IMO, itd. Poleg pedagoškega dela na FDV ter razvoja, koordiniranja in izvajanja podiplomskega magistrskega programa etničnih študij (oz. prej politologije – etničnih študij) kaže omeniti še naslednje za področje relevantne pedagoške angažmaje v tujini:

 • Gostujoči predavatelj (Associate Member of the Graduate Faculty – Associate Professor) na Univerzi Wayne State (Wayne State University, Detroit, Michigan, ZDA) na Oddelku za politične vede (Department of Political Science) in Centru za mirovne študije in proučevanje konfliktov (Center for Peace and Conflict Studies) v študijskem letu 1995/1996, kjer sem v poletnem semestru (junij – avgust 1996) predaval predmet “International Community and International Law” na dodiplomskem (An Introduction) in podiplomskem študiju.
 • Ko-direktor programa oz. podiplomskega tečaja o razdeljenih družbah in predavatelj (course “On Divided Societies”) na Interuniverzitetnem centru (Inter-University Center) v Dubrovniku (1997-).
 • Sokoordinator in predavatelj (so-izvajalec) tečaja/predmeta “The management of diversities in society” (s prof. dr. Antoniom M. Chiesiem) ter sokoordinator in soizvajalec tečaja/predmeta “Principles and problems of local development: legal aspects” v okviru podpilomskega magistrskega programa Joint European Master in Comparative Local Development for the Balkans and other Areas in Transformation Univerze v Trentu, Italija v študijskem letu 2004-2005 in 2005-2006; od leta 2006 Erasmus Mundus Program Univerze v Trentu, Univerze v Ljubljani, Univerze v Regensburgu in Korvinove universe iz Budimpešte. (2004- ; v obsegu 16-30 ur letno); predavatelj iz pravnih predmetov ter iz upravljanja različnosti in preprečevanja, upravljanja in razreševanja kriz in konfliktov v okviru mednarodnega skupnega evropskega doktorskega programa iz lokalnega razvoja;
 • Predavatelj in sokoordinator področja upravljanje različnosti in predavatelj na pravnem področju v skupnem doktorskem programu v okviru Mednarodne doktorske šole o Lokalnem razvoju in globalnih dinamikah (International Doctoral School in Local Development and Global Dynamics) Univerze v Trentu ter Bolonjske universe (University of Bologna), Korvinove universe iz Budimpešte (University Corvinus of Budapest), Univerze v Ljubljani, Zhejiang Univerze (University of Zhejiang), Univerze Albert-Ludwig iz Freiburga (University of Freiburg), Univerze v Manchestru  (University of Manchester), Državne univerze – Visoke ekonomske šole iz Moskve (State University-Higher School of Economics, Moscow), Univerze iz Monterreya (University of Monterrey), Univerze iz Severne Karoline (University of North Carolina) in Univerze iz Regensburga (University of Regensburg) (2008-);
 • Predavatelj predmeta “Protection of National Minorities” v okviru skupnega mednarodnega magistrskega podiplomskega programa European Regional Master’s Degree in Democracy and Human Rights in South East Europe Centra za interdisciplinarne študije Univerze v Sarajevu in Univerze Bolonja (2006 – ; letni obseg cca.16 ur).
 • Koordinator, nosilec in predavatelj predmeta “Legal Approaches to Local Development” v okviru skupnega afriškega magistrskega programa iz primerjalnega lokalnega razvoja (“Joint African Masters in Comparative Local Development” – JAMP), ki ga skupaj izvajajo Univerza v Trentu (Universita degli Studi di Trento), Tshwane tehnološka univerza iz Pretorije (Tshwane University of Technology), Namibijska politehnika (Polytechnic of Namibia), Univerza iz Botswane (University of Botswana) in Mozambiška univerza St. Thomas (St. Thomas University of Mozambique) (2010-; letni obseg cca. 30-40 ur).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/uprav