Upravljalska ekonomija

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
35 30 6

Nosilec predmeta

doc. dr. Boštjan Aver

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev. Zaželeno je predhodno znanje iz mikroekonomije, računovodstva in financ.

Vsebina

1. Uvod v upravljalsko ekonomijo: opredelitev upravljalske ekonomije, uporaba modelov v upravljalski ekonomiji, analiza sedanje vrednosti, analiza pričakovane vrednosti negotovih dogodkov, kriteriji odločanja v tržnih razmerah, poslovno odločanje – problem principala in agenta itd.

2. Odločanje pri tveganju in negotovosti: drevo odločanja in pričakovana sedanja vrednost, opredelitev tveganja, upoštevanje tveganja pri odločanju, kriteriji odločanja (maximin, koeficient variacije, EPV – ODR kriterij, ekvivalent gotovosti…), odnos do tveganja, stroški zbiranja informacij, ocena odločitev itd.

3. Stroškovni koncepti pri poslovnem odločanju: ekonomski in računovodski stroški, krivulje stroškov, analiza inkrementalnih stroškov in prihodkov, uporaba prispevčne analize pri poslovnih odločitvah (ekonomija obsega in skupne proizvodnje) itd.

4. Ocenjevanje funkcije povpraševanja: opredelitev funkcije povpraševanja, nadzorovane in nenadzorovane spremenljivke funkcije povpraševanja, posredne metode ocenjevanja povpraševanja, neposredne metode ocenjevanja povpraševanja (intervju, anketiranje, simulacije tržnih razmer, eksperimenti), regresijska analiza povpraševanja (funkcija povpraševanja v regresijski analizi, ocena elastičnosti povpraševanja, ocenjevanje enačb) itd.

5. Modeli tržnih struktur in podjetniška ravnotežja: oblike tržnih struktur, popolna konkurenca, monopol in oblike diskriminacije cen, kratkoročno in dolgoročno ravnotežje monopolista, monopolistična konkurenca, oligopolni modeli (prelomljena krivulja povpraševanja, cenovno vodstvo, kartel, preprečevanje vstopa v panogo) itd.

6. Določanje cen v praksi: marginalistične metode v praksi, določanje cen s pribitkom, tržno pozicioniranje, določanje cen skupine, sklepanje o kvaliteti na podlagi cene, določanje cen košarice izdelkov, promocijske cene itd.

Temeljna literatura in viri:

 • Prašnikar, J. (2004). Uvod v mikroekonomijo. Gospodarski vestnik.
 • M. (1997). Ekonomika podjetja. Gospodarski vestnik.
 • Tajnikar, M. et al. (2001). Upravljavska ekonomika. Ekonomska fakulteta.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • poznavanje in uporaba mikroekonomske teorije in ekonomskih orodij pri sprejemanju poslovnih odločitev, kot so npr.: določanje zunanjih povezav podjetja, odločanje med alternativnimi investicijami v razmerah negotovosti, napovedovanje prodaje podjetja, določanje optimalne velikosti obratov in določanje cen izdelkov, ki maksimirajo dobiček podjetja,
 • poznavanje posebnosti poslovnega odločanja podjetij, v katerih prihaja do spleta notranjih in zunanjih dejavnikov,
 • sposobnost razumevanja in uporabe modelov tržnih struktur pri proučevanju različnih oblik tržnih struktur,
 • sposobnost analitičnega in strukturiranega pristopa pri reševanju problemov, s katerimi se srečujejo v praksi podjetja,
 • komunikacijske sposobnosti z vključevanjem ekonomskih orodij pri predstavitvah, analizi ter argumentaciji rešitev, idej, projektov, problemov,
 • sposobnost razumevanja ekonomskih teorij.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • obvladovanje analize sedanje vrednosti in analize pričakovane vrednosti negotovih dogodkov,
 • poznavanje drevesa odločanja in pričakovane sedanje vrednosti,
 • obvladovanje kriterijev odločanja v razmerah negotovosti,
 • razumevanje uporabe modelov v upravljalski ekonomiji,
 • razumevanje različnih vrst stroškov podjetja in krivulj stroškov,
 • obvladovanje funkcije povpraševanja in njenih spremenljivk ter regresijske analize povpraševanja,
 • poznavanje neposrednih in posrednih metod ocenjevanja povpraševanja po izdelkih/storitvah,
 • poznavanje različnih modelov tržnih struktur, kot so popolna konkurenca, monopol, monopolistična konkurenca, oligopol,
 • poznavanje metod določanja cen izdelkov/storitev v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo:

 • utrdil in nadgradil srednješolsko in dodiplomsko znanje osnov računovodstva, financ in mikroekonomije,
 • nadgradil znanja o funkcijah povpraševanja, stroških in prihodkih ter modelih tržnih struktur,
 • osvojil znanja o kriterijih odločanja v razmerah negotovosti ter znanja o določanju cen izdelkov v praksi,
 • znal podrobneje analizirati funkcijo povpraševanja, določiti njene lastnosti, prikazati graf,
 • znal podrobneje analizirati funkcijo stroškov podjetja, določiti njene lastnosti, prikazati graf,
 • spoznal različne modele tržnih struktur in določanje ravnotežja,
 • spoznal metode določanja cen izdelkov in storitev v praksi,
 • razumel uporabo modelov v upravljalski ekonomiji,
 • znal reševati kompleksne realne naloge s področja poslovnega odločanja,
 • znal izračunati neto sedanjo vrednost, pričakovano vrednost negotovih dogodkov,
 • znal izračunati parametre funkcije povpraševanja,
 • znal narisati krivulje različnih vrst stroškov podjetja ter poiskati optimalno količino proizvodov,
 • spoznal najpomembnejše kriterije odločanja v razmerah negotovosti, kot so maximin, koeficient variacije, ekvivalent gotovost,
 • spoznal najpomembnejše posredne in neposredne metode ocenjevanja povpraševanja po proizvodih podjetja,
 • znal izračunati regresijsko funkcijo v povezavi s funkcijo povpraševanja,
 • znal izračunati elastičnost povpraševanja po določenih izdelkih / storitvah,
 • spoznal modele oziroma znal narisati »situacijo« popolne konkurence, monopola, monopolistične konkurence, oligopola, kartela itd.

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • frontalna oblika poučevanja,
 • samostojno delo študentov,
 • e-izobraževanje.

Metode dela:

 • razlaga ,
 • razgovor, diskusija, debata,
 • proučevanje primera,
 • reševanje nalog.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit po koncu predavanj oz. konzultacij.

Reference nosilca:

Doc. dr. Boštjan Aver je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil aprila 2004 naziv doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije ter ima tudi docenturo s področja poslovna ekonomija (od 24.11.2014 do 23.11.2019) in je imel docenturo s področja financ in računovodstva (od 7.7.2009 do 6.7.2014). Od 15. februarja 2014 dalje opravlja funkcijo direktorja JP Komunalno podjetje Logatec, od 13. julija 2013 do 15. februarja 2014 pa je opravljal funkcijo v.d. direktorja JP Komunalno podjetje Logatec. Od septembra 2007 do oktobra 2009 je bil predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., in pred tem več let od 2004-2007 direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling v Vzajemni d.v.z.. Od leta 2000 do začetka leta 2004 je bil zaposlen v Banki Koper d.d., nazadnje kot vodja enote za Planiranje in nadzor in pred tem vodja kontrolinga. Od decembra leta 2008 do januarja 2011 je bil predsednik nadzornega sveta KAD-a (Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.) in je bil od decembra 2009 do oktobra 2012 tudi član nadzornega sveta in revizijske komisije Juteks d.d.. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega managementa. S svojimi prispevki je sodeloval tudi na določenih konferencah na slovenski in mednarodni ravni. Je bil tudi član uredniškega odbora revije Bančni vestnik. Aktivno je sodeloval s Slovenskim združenjem za projektni management. Bil je predavatelj pri predmetu »Poslovne finance« na Fakulteti za Management Koper, od septembra 2007 dalje je nosilec predmeta »Trženje nepremičnin« na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici (ter nosilec treh predmetov na programu PMIN) ter je več let sodeloval kot gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pri predavanju predmeta »Zdravstveno zavarovanje«. Je tudi gostujoči profesor na »European School of Law and Governance«, European University in Kosovo. Na Gea College – Fakulteti za podjetništvo je nosilec predmeta »Učinkovitost, uspešnost in plačilna sposobnost podjetja« in »Upravljalska ekonomija« ter v preteklosti na programu Premoženjski svetovalec nosilec predmetov »Uvod v osebne finance« in »Življenjska in zdravstvena zavarovanja«. Boštjan Aver ima tudi številna priznanja, potrdila in certifikate, med drugim tudi Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije, Potrdilo za državne nadzornike in številna druga potrdila s področja projektnega managementa itd.. Ravno tako sodeluje oz. je sodeloval na pomembnih projektih, kot so npr.: a) CRP projekt »Zagotovimo si hrano za jutri« – »Razvoj celovitega sistema za obvladovanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj v slovenskem kmetijstvu in ribištvu«; b) projekt »Accessibility improved at border CROSSINGS for the integration of South East Europe« (vodja projekta: Central European Initiative – Executive Secretariat) itd.. Boštjan Aver opravlja od leta 2012 dalje do 31.12.2015 tudi finančni nadzor zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (razpis za tehnični in finančni nadzor zapiranja RTH za obdobje 2012-2015), tj. za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS. Boštjan Aver ima tudi druge izkušnje s področja finančnega nadzora oz. finančnega svetovanja (npr.: finančno svetovanje zavodu Splošna Bolnišnica Izola v letih 2010-2013; finančno in drugo svetovanje določenim podjetjem v Sloveniji, itd.).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/uprav