Trženje nepremičnin (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski doktorski Pravo in management nepremičnin  1  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

doc. dr. Boštjan Aver

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev. Izpit je v obliki izdelave raziskovalnega dela oz. seminarske naloge (tema naloge po predhodnem dogovoru).

Vsebina

Strategija trženja predstavlja plan, kako zasledovati cilje podjetja v posameznem tržnem segmentu in je pomembna pri naslednjih odločitvah:
• kako segmentirati trg (nepremičnin),
• na katere segmente kupcev ciljati,
• katere izdelke ali storitve ponuditi kateremu izmed segmentov,
• kakšno obliko promocije izbrati in v katerih medijih oglaševati nepremičnine,
• kakšne cene nepremičnin zaračunavati kupcem itd.

Orodja:
• produkt,
• prodajna cena nepremičnine,
• promocija in tržna komunikacija,
• prodajne poti pri prodaji nepremičnin,
• procesi in postopki,
• udeleženci trga nepremičnin,
• fizično okolje itd.

Ključni kupci nepremičnin:
• zavedanje in ustrezno ravnanje, posvečanje itd.

Sodelovanje z zunanjo agencijo (prednosti in slabosti, kako sodelovati?):
• Bomo tržno strategijo sposobni zastaviti in nato izpeljati sami, ali pri tem potrebujemo pomoč agencije?
• Kako se lotiti sodelovanja, priprava izhodišč?

Priprava izhodišč za izdelavo oglasnih sporočil:
• cilji, ki jih s sporočili želimo doseči (povečanje zavedanja, prodajni učinki ali krepitev blagovne znamke).

Ciljno vodenje in spremljanje prodaje:
• doseganje prodajnih ciljev z aktivnostmi, ki vodijo k uresničitvi ciljev.

Temeljni literatura in viri:

  • Walker Orville C., Jr., Boyd Harper W., Jr., Larreche Jean-Claude: Marketing Strategy, Planing and Implementation, Boston [etc.] : Irwin/McGraw-Hill, cop. 1999.
  • Kaplan Robert S., Norton David P.: Uravnoteženi sistem kazalnikov. The Balanced Scorecard. Ljubljana: GV založniška skupina, d.d., 2000.
  • Kotler Phillip: Trženjsko upravljanje analiza, načrtovanje, izvajanje in nadzor.
  • Prosojnice s predavanj izbirnega predmeta “Trženje nepremičnin”.

Cilji in kompetence:

Cilji predmeta so predvsem:
• spoznati pomen trženja, prodaje in oglaševanja (na primeru nepremičnin),
• seznaniti se s pripravo tržne strategije,
• pomen ključnih kupcev nepremičnin,
• sodelovanje z zunanjo agencijo – prednosti in slabosti,
• priprava izhodišč za izdelavo oglasnih sporočil,
• soočiti se z izzivi sodobnih promocijskih in prodajnih kanalov,
• ciljno vodenje in spremljanje prodaje nepremičnin itd.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• pomena trženja nepremičnin ter njihovega oglaševanja in prodaje;
• problemov pri pripravi primernega trženjskega koncepta nepremičnin;
• prednosti in slabosti sodelovanja z zunanjo nepremičninsko agencijo;
• pomena tržne strategije pri prodaji nepremičnin (na katere segmente kupcev nepremičnin ciljati; katere izdelke ali storitve ponuditi kateremu izmed segmentov; kakšno obliko promocije nepremičnin izbrati; v katerih medijih oglaševati nepremičnine; kakšne cene nepremičnin zaračunavati potencialnim kupcem itd.).

Metode poučevanja in učenja:

• Posredovanje napotkov študentom za izdelavo raziskovalne ali seminarske naloge (tematika naloge po dogovoru).
• Posredovanje odgovorov študentom (po elektronski pošti) na morebitna njihova vprašanja s področja vsebine predmeta.
• Izdelava raziskovalne ali seminarske naloge s področja vsebine predmeta.

Načini ocenjevanja:

Način: pozitivno ocenjena raziskovalna ali seminarska naloga (teorija in praktični primeri).

Reference nosilca:

Doc. dr. Boštjan Aver je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil aprila 2004 naziv doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije ter ima tudi docenturo s področja poslovna ekonomija (od 24.11.2014 do 23.11.2019) in je imel docenturo s področja financ in računovodstva (od 7.7.2009 do 6.7.2014). Od 15. februarja 2014 dalje opravlja funkcijo direktorja JP Komunalno podjetje Logatec, od 13. julija 2013 do 15. februarja 2014 pa je opravljal funkcijo v.d. direktorja JP Komunalno podjetje Logatec. Od septembra 2007 do oktobra 2009 je bil predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., in pred tem več let od 2004-2007 direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling v Vzajemni d.v.z.. Od leta 2000 do začetka leta 2004 je bil zaposlen v Banki Koper d.d., nazadnje kot vodja enote za Planiranje in nadzor in pred tem vodja kontrolinga. Od decembra leta 2008 do januarja 2011 je bil predsednik nadzornega sveta KAD-a (Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.) in je bil od decembra 2009 do oktobra 2012 tudi član nadzornega sveta in revizijske komisije Juteks d.d.. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega managementa. S svojimi prispevki je sodeloval tudi na določenih konferencah na slovenski in mednarodni ravni. Je bil tudi član uredniškega odbora revije Bančni vestnik. Aktivno je sodeloval s Slovenskim združenjem za projektni management. Bil je predavatelj pri predmetu »Poslovne finance« na Fakulteti za Management Koper, od septembra 2007 dalje je nosilec predmeta »Trženje nepremičnin« na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici (ter nosilec treh predmetov na programu PMIN) ter je več let sodeloval kot gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pri predavanju predmeta »Zdravstveno zavarovanje«. Je tudi gostujoči profesor na »European School of Law and Governance«, European University in Kosovo. Na Gea College – Fakulteti za podjetništvo je nosilec predmeta »Učinkovitost, uspešnost in plačilna sposobnost podjetja« in »Upravljalska ekonomija« ter v preteklosti na programu Premoženjski svetovalec nosilec predmetov »Uvod v osebne finance« in »Življenjska in zdravstvena zavarovanja«. Boštjan Aver ima tudi številna priznanja, potrdila in certifikate, med drugim tudi Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije, Potrdilo za državne nadzornike in številna druga potrdila s področja projektnega managementa itd.. Ravno tako sodeluje oz. je sodeloval na pomembnih projektih, kot so npr.: a) CRP projekt »Zagotovimo si hrano za jutri« – »Razvoj celovitega sistema za obvladovanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj v slovenskem kmetijstvu in ribištvu«; b) projekt »Accessibility improved at border CROSSINGS for the integration of South East Europe« (vodja projekta: Central European Initiative – Executive Secretariat) itd.. Boštjan Aver opravlja od leta 2012 dalje do 31.12.2015 tudi finančni nadzor zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (razpis za tehnični in finančni nadzor zapiranja RTH za obdobje 2012-2015), tj. za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS. Boštjan Aver ima tudi druge izkušnje s področja finančnega nadzora oz. finančnega svetovanja (npr.: finančno svetovanje zavodu Splošna Bolnišnica Izola v letih 2010-2013; finančno in drugo svetovanje določenim podjetjem v Sloveniji, itd.).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/trzen