Teorija prava

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo  Pravo  1  1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 20  15

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Marko Novak

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik.

Vsebina

Predmet zajema naslednje vsebinske sklope:
1. Uvod v teorijo in filozofijo prava
2. Splošni pregled klasičnih in sodobnih teorij prava: naravno pravo, pravni pozitivizem, čista teorija prava, pravni realizem, sintetična teorija prava.
3. Vrste in metode pravnih znanosti
4. Pravna argumentacija v teoriji in praksi
5. Pravna načela, pravna pravila in izjeme, uklonljivost pravnih norm
6. Izbrani problemi teorije prava: sodobna razprava o razmerju med etiko in pravom, pravo in vrednote

Temeljna literatura in viri:

  • Pavčnik, Marijan. 2013. Teorija prava. Ljubljana: GV založba.
  • Novak, Marko. 2010. Pravna argumentacija v praksi, Ljubljana: GV Planet.
  • Alexy, Robert. 2004. Narava pravne filozofije. Pravnik, 59 (7-9), str. 367-377.
  • Kaufmann, Arthur. 2013. Uvod v filozofijo prava. 2. izd. Ljubljana: GV založba.
  • Radbruch, Gustav. 2007. Filozofija prava. Ljubljana: GV založba.
  • Stanford Encyclopaedia of Philosophy (dosegljiva na: http://plato.stanford.edu),
  • gesla:  The Nature of Law, Natural Law Theories, Legal Positivism; The Pure Theory of Law, The Limits of Law.
  • Strahovnik, Vojko. 2012. Defeasibility of moral and legal norms. Dignitas, št. 53/54, str. 101-115.

Priporočena literatura:

  • Mcleod, Ian. 2005. Legal Theory. New York: Palgrave Macmillan.
  • Maritain, Jacques. 2002. Človek in država. Ljubljana: Študentska založba.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študentom predstaviti temelje teorije prava in jih povezati s kompleksnimi vprašanji, odprte problemi in metodologijo teorije prava. Hkrati se študenti seznanijo z najnovejšimi razpravami na tem področju ter poznajo temeljne smeri razprave v pravni teoriji. Ker predmet vključuje tudi pravno argumentacijo, je cilj tudi, da študenti pridobijo poglobljeno poznavanje teoretičnih izhodišč le-te ter uporabo na zapletenih primerih v praksi.  Predmet nadgrajuje znanje pridobljeno pri predmetih Pravoznanstvo in Filozofija in teorija prava. Študentje pridobijo kompetence razumevanja temeljnih izhodišč pravne teorije, njenih problemov in povezanosti s sorodnimi področji, npr. filozofije prava.

Predvideni študijski rezultati:

Študent pri predmetu pridobi vednost in poglobljeno razumevanje izhodišč teorije prava (temeljna vprašanja, metodologija, omejitve) ter posebej izbranih vidikov pogledov na naravo prava (naravno pravne teorije, pravno pozitivizem) in vidikov pravne argumentacije. Hkrati se študent seznani s sodobno razpravo na področju teorije prava in filozofije prava. Študent pridobi veščine kritičnega in teoretskega razmišljanja, ki so pričakujejo in so potrebne za to stopnjo študija, ki terja samostojno raziskovalno delo ter izvirno obravnavo tematik.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja z aktivnim vključevanem študentov v razpravo o posameznih problemih teorije prava; samostojno delo študentov o izbranih temah in branje delov izpitne literature med posameznimi predavanji.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit, kjer lahko študent doseže oceno: uspešno/neuspešno.

Reference nosilca:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/teori