Teorija in praksa socialne države

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo  1  2

Vrsta predmeta

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40  8

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Andraž Teršek

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

•    Koncept socialne ustavne demokracije;
•    Opredelitev pojma socialne države – kot ustavnopravnega koncepta in vrednote;
•    Pravna opredelitev pojma socialne države. Ustavna ureditev in mednarodno pravna ureditev;
•    Teoretska in filozofska opredelitev pojma, načela in koncepta socialne države;
•    Ustavne socialne in ekonomske pravice;
•    Socialna država v komentarju slovenskega ustavnega reda in v odločitvah Ustavnega sodišča Republike Slovenije;
•    Uveljavljanje socialne države v političnih, pravnih in drugih družbenih praksah.

Temeljna literatura in viri:

Obvezna:
–    Andraž Teršek: Socialna ustavna demokracija. Iz teorije in filozofije v prakso. Univerzitetna založba Univerze na Primorskem in Pedagoška fakulteta, Koper, pomlad 2017.
–    Lovro Šturm (Ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije. FPDEŠ; Ljubljana, 2002.
–    Izbrane odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Priporočena literatura.
–    Andraž Teršek: Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo. Univerzitetna založba Annales, Koper, 2014.
–    Tony Judt: Deželi se slabo godi. Razprava o sedanjem nezadovoljstvu. Mladinska knjiga, Ljubljana, 2011.
–    Andraž Teršek: Pravna ignoranca škodi. Kritika pravne prakse 2. Univerzitetna založba Annales, Koper, 2016.
–    Thomas Humphrey Marshall: Državljanstvo, razred in socialna država. Založba Sophia, Ljubljana, 2012.

Cilji in kompetence:

•    Razpravno učenje o teoriji, filozofiji in praksi socialne države je vključeno v študijski program z namenom prestavitve vsebine in različnih razsežnosti ene ključnih vrednot in ustavnih načel, določenih v Ustavi Republike Slovenije. Namen poučevanja je, da se študentom zagotovijo znanja o  povezovanju  vrednot o socialni državi z drugimi družbenimi in ustavnimi vrednotami, ter da spoznajo,  kako ta vrednota vpliva na zakonodajne procese, politike države in na izvajanje zakonskih predpisov v praksi.
•    Osredotočeno ritično in analitično učenje o ustavnih socialnih in ekonomskih pravicah.
•    S poučevanjem tematike o pravni ureditvi socialne države  se študentom zagotavlja znanje o tem, kaj je socialna država in kakšen je pomen te ustavne kategorije v pravnem sistemu. Spoznali bodo povezanost pravnih vidikov in drugih družboslovnih vidikov socialne države. Študentje se bodo usposobili kritično razmišljati o oblikovanju modelov zakonskega urejanja socialnih in gospodarskih razmerij na tak način, da jim bo omogočeno vrednoto socialne države upoštevati kot politično zavezo, ustavno vrednoto neposredni pravni vir.
•    Deliberativni študij socialne države in socialno-ekonomskih pravic v kontekstu ustavne demokracije.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
•    S študijem tematike socialne države in ustavnih socialno-ekonomskih pravic bodo študentje pridobili poglobljena znanja o ustavnih razsežnostih socialne države, zakonodajni politiki in praksi. Znali bodo povezovati pravno tematiko socialne države s spoznanji filozofije in ekonomije.

•    Po osvojitvi znanj o socialni državi bodo študentje razumeli in bodo usposobljeni za aktivno uporabo ustavnega prava, teorije, pravne filozofije in tehnike za urejanje socialnih razmerij v sodobni družbi, ob upoštevanju vrednote socialne države.

Metode poučevanja in učenja:

– predavanja
– seminarji

Načini ocenjevanja:

– pisna izpitno-seminarska naloga
– ustne predstavitve in izpraševanje

Reference nosilca:

•    Andraž Teršek: ustavna demokracija in vladavina prava. UP FAMNIT, Koper, 2009.
•    Andraž Teršek, Tonči Kuzmanić (Ur.): Možnosti politike danes. Univerzitetna založba Annales, Koper, 2015.
•    Andraž Teršek: Socialna ustavna demokracija. Iz teorije in filozofije v prakso. Univerzitetna založba Univerze na Primorskem in Pedagoška fakulteta, Koper, pomlad 2017.
•    Andraž Teršek: Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo. Univerzitetna založba Annales, Koper, 2014.
•    Andraž Teršek: Pravna ignoranca škodi. Kritika pravne prakse 2. Univerzitetna založba Annales, Koper, 2016.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/teori