Stvarno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin  1  2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40  8

Nosilec predmeta

doc. dr. Aljoša Dežman

Jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

– Pojem stvarnega prava in stvarnih pravic
-Absolutni ucinek stvarnih pravic
– Posest.
– Lastninska pravica, služnost, zastavna pravica, zemljiški dolg, stavbna pravica.
– obligacijske omejitve lastninske pravice.
– Omejitve pri prometu z nepremičninami.
– Etažna lastnina.
– Lastninske pravice tujcev.
– Davki v zvezi z nepremičninami.

Razumevanje pravno-lastniškega odnosa in način in vrste obdavčevanj v zvezi z nepremičninami: davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost, davek od dobička iz kapitala in dohodnina, davek na dediščine in darila.

Temeljni literatura in viri / Readings:

– Stvarno pravo, M. Juhart et al., GV zalozba, Ljubljana 2007
– Stvarnopravni zakonik z uvodnimi pojasnili Matjaža Tratnika in stvarnim kazalom, Uradni list RS, Ljubljana 2002.
– veljavni Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)
– veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin

Cilji in kompetence:

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc:

  • poznavanje pojma stvarno pravo;
  • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
  • razumevanje temeljnih izhodišč stvarnega prava;
  • sposobnost razumevanja razmerij stvarnega prava do drugih pravnih vej;
  • sposobnost oblikovanja upravnega postopka znotraj nepremičninskega področja.

Predvideni študijski rezultati:

Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja nepremičninskega stvarnega prava in povezanih institutov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja »ex cathedra«

Načini ocenjevanja:

Ocenjuje se pisni izpit.

Reference nosilca:

–    Univ. docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani
–    Državni pravniški izpit
–    Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih

Izbrane objave / Selected bibliografical units:
–    DEŽMAN, Aljoša. The short overview of contractual liability for assistants and substitutes in Roman law and in German BGB. Prav. život (Serbia), 2008, year 57, nr. 11, p. 485-505.
–    DEŽMAN, Aljoša. The Roman law origins of contractual liability for performance assistants and substitutes in German law of obligations. Slov. law rev. (Slovenia), 2010, vol. 7, no. 1/2, p. 131-147.
–    DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor. Nachlassinsolvenz in Slowenien. Zeitschrift für Europarecht Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung. (Austria), 2011, year 52, nr. 1, p. 40-45.
–    DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor, Privatinsolvenz nach slowenischem Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas (Germany), year 20, nr. 11 (2011), p. 328-331.
–    DEŽMAN, Aljoša. Normative regulation of bankruptcy of legacy in Slovenian law. Slov. law rev. (Slovenia), Dec. 2008, vol. 5, no. 1/2, p. 161-169.
–    DEŽMAN, Aljoša. Legislation regarding contractual liability to reparation on Slovenian soil in the 20th century. In: Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Faculty of law, University of Vienna (Austria) 2008, p. 35-36.
–    DEŽMAN, Aljoša/BABUDER HUMMEL, Kristina. Schutz der Minderheitsaktionäre in Slowenien. In: BACHNER, Thomas (red.), DORALT, Peter (red.), WINNER, Martin (ured.). Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien: Nomos; Facultas.WUW (Austria), 2010, str. 683-749.
–    PRELIČ, Saša, KOBAL, Aleš, DEŽMAN, Aljoša. Slovenia. v CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011.
–    DEŽMAN, Aljoša. Die Rechtsnatur der societas publicanorum im Hinblick auf den Schutz der Bürger: Referat on the international  seminar “Vertragsrecht und IUS GENTIUM”, Motovun, 27.5. – 29.5.2006  (Croatia), 2006.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/stvar