Stvarno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Pravo I. stopnje 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
50 15 6

Nosilec predmeta

doc. dr. Aljoša Dežman

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik študija.

Vsebina

1. Uvod v stvarno pravo
2. Temeljna načela
3. Posest
4. Zemljiška knjiga in kataster
5. Lastninska pravica
6. Služnostna pravica
7. Zastavna pravica
8. Zemljiški dolg
9. Stvarna bremena
10. Stavbna pravica
11. Obligacijske pravice z omejenimi absolutnimi učinki

Temeljni literatura in viri:

Temeljna:

– Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007.
– Stvarnopravni zakonik (SPZ) – zadnji veljavni čistopis. 

Priporočljiva neobvezna literatura:

–  K. H. Schwab, H. Prutting, Sachenrecht, C. H. Beck, München 1997 (str. 1-17);
–  M. Tratnik, R. Vrenčur, O sistemu abstrakne ter kavzavne tradicije v stvarnempravu,   Pravnik, 6-8/99;
–   M. Juhart, Pridržek lastninske pravice, Zbornik znanstvenih razprav PF v Ljubljani, Ljubljana 1997;
–  M. Juhart, Prenos lastninske pravice v zavarovanje, Pravnik, 1-3/95;
–  M. Juhart, Pojem nepremičnine in načelo superficies solo cedit, Podjetje in delo, 5-6/1995;
–   T. Frantar, Stvarno pravo – stvarne pravice, posest, nujne poti, meje, kmetijska zemljišča, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993.

 

Cilji in kompetence:

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja, ki jih bodo usposobila za delo v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov ter pravnih oseb pred sodišči.

Predvideni študijski rezultati:

Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja stvarnega prava.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja »ex cathedra«.
Študij predvidene literature.
Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

 

 • docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani
 • Državni pravniški izpit
 • Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih

Izbrane objave:

 • DEŽMAN, Aljoša. The short overview of contractual liability for assistants and substitutes in Roman law and in German BGB. Prav. život (Serbia), 2008, year 57, nr. 11, p. 485-505.
 • DEŽMAN, Aljoša. The Roman law origins of contractual liability for performance assistants and substitutes in German law of obligations. Slov. law rev. (Slovenia), 2010, vol. 7, no. 1/2, p. 131-147.
 • DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor. Nachlassinsolvenz in Slowenien. Zeitschrift für Europarecht Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung. (Austria), 2011, year 52, nr. 1, p. 40-45
 • DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor, Privatinsolvenz nach slowenischem Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas (Germany), year 20, nr. 11 (2011), p. 328-331
 • DEŽMAN, Aljoša. Normative regulation of bankruptcy of legacy in Slovenian law. Slov. law rev. (Slovenia), Dec. 2008, vol. 5, no. 1/2, p. 161-169.
 • DEŽMAN, Aljoša. Legislation regarding contractual liability to reparation on Slovenian soil in the 20th century. In: Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Faculty of law, University of Vienna (Austria) 2008, p. 35-36.
 • DEŽMAN, Aljoša/BABUDER HUMMEL, Kristina. Schutz der Minderheitsaktionäre in Slowenien. In: BACHNER, Thomas (red.), DORALT, Peter (red.), WINNER, Martin (ured.). Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien: Nomos; Facultas.WUW (Austria), 2010, str. 683-749.
 • PRELIČ, Saša, KOBAL, Aleš, DEŽMAN, Aljoša. Slovenia. V: CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011.
 • DEŽMAN, Aljoša. Die Rechtsnatur der societas publicanorum im Hinblick auf den Schutz der Bürger : Referat on the international  seminar “Vertragsrecht und IUS GENTIUM”, Motovun, 27.5. – 29.5.2006  (Croatia), 2006.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/stvar