Sodobna arhitektura (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo in management nepremičnin  1 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

doc. dr. Sonja Miculinić, univ.dipl.ing.arh

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

-opredelitev kriterijev vrednotenja sodobne arhitekture
-opredelitev dejavnikov ki vplivajo na sodobno arhitekturo

Temeljna literatura in viri:

• Bernik, Stane (2004), Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja. Ljubljana: Založba Rokus.
• Curtis, William (1996 (1987)), Modern architecture since 1900. London: Phaidon Press.
• Frampton, Kenneth (1980), Modern architecture: A Critical History. London, New York: Thames and Hudson.
• Frampton, Kenneth (1995), Studies of Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Cambridge- Massachusetts, London: The MIT press.

Cilji in kompetence:

-Sposobnost celostnega vrednotenja sodobne arhitekture
-Sposobnost prepoznavanja uspešnih arhitekturnih realizacij
-Sposobnost vodenje dialoga s strokovnimi sodelavci

Predvideni študijski rezultati:

-Znanje in razumevanje sodobne arhitekture
-Prepoznavanje različnih pristopov pri gradnji sodobne arhitekture
-Poznavanje in prepoznavanje dejavnikov, ki vplivajo na sodobno arhitekturo

Metode poučevanja in učenja:

-Posredovanje napotkov študentom za izdelavo raziskovalne ali seminarske naloge (tematika naloge po dogovoru).
-Posredovanje odgovorov študentom (po elektronski pošti) na morebitna njihova vprašanja s področja vsebine predmeta.
-Izdelava raziskovalne ali seminarske naloge s področja vsebine predmeta.

Načini ocenjevanja:

Seminarska naloga

Reference nosilca:

Reference so dostopne na www.sonjamiculinic.si

Priznanja in nagrade:
– 2005 nagrada zlati svinčnik ZAPS, stanovanjska hiša Papež v Novem Mestu
– 2004 1. nagrada, javni natečaj za Osnovno šolo Bonifika, Koper, avtorji: Š. Šček, S. Miculinić, I.
Abram, G. Đuričič, Z. Đuričič
– 1998 1. nagrada, javni natečaj za prenovo Velike dvorane državnega zbora RS, avtorji: S. Miculinić, D. Valič, A. Kindelhofer

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/sodob