Sodno in alternativno reševanje sporov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Alan UZELAC

Predavanja

prof. dr. Alan UZELAC

Vaje

Gordana Ristin, mag. Maja Ovčak Kos

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

 • Posebnosti reševanja sporov po sodni poti in po poti ARS
 • Razlike (poravnalni narok in mediacija), razlike v pogajanjih pred sodnikom in v mediaciji
 • Kateri spori niso za ARS
 • Kako stranke lahko sooblikujejo sodni postopek in kako v mediaciji ali drugih oblikah ARS (arbitraža, med-arb)
 • Temeljna načela pravdnega postopka in temeljna načela v postopku mediacije (načelo dispozitivnosti, zakonitosti, prostovoljnosti, zaupnosti, nevtralnosti, načelo pravičnosti, dobra vera)
 • Sodišču pridružene mediacije in centri zunaj sodišč, obvezna mediacija, obvezna napotitev na mediacijo, sankcije
 • Prekinitev pravdnega postopka zaradi mediacije
 • Poravnava (sodna in v postopku mediacije), izvršljivost in izpodbojnost
 • Posebnosti sodišču pridružene mediacije (na prvi stopnji in v pritožbenem postopku)
 • Kako poslati spor in stranke v mediacijo
 • Dokazi v sodnem postopku in v postopku mediacije (izključenost, uporabnost v pravdi)
 • Merjenje uspešnosti mediiranja in ocena dela mediatorjev.

Temeljna literatura in viri

 • Pravila UNCITRAL za modelni zakon o konciliaciji
 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih sporih s komentarjem, Damjan M., GV Založba, Ljubljana 2010, od strani 111 dalje)
 • Direktiva o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah 2008/52/ES
 • ZARSS (Zakon o aletrnativnem načinu reševanja sodnih sporov) s komentarjem, Zalar A., GV Založba, Ljubljana 2010, strani od 17-110
 • Ristin G., Hajtnik Z. in soavtorji: (Mediacija v teoriji in praksi, DMS, Ljubljana 2011.
 • Fisher, R., Ury, W.: Kako doseči dogovor : umetnost pogajanja. Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1998. – (Zbirka Manager)
 • Golann, D.: Mediation Legal Disputes, ABA Section of Dispute Resolution, 2009
 • Ude, L.: Civilno procesno pravo, Uradni list RS, Ljubljana, 2002.

Cilji in kompetence

 • Spoznati komparativni prikaz obeh vrst reševanja sporov,
 • ARS med sodnim postopkom, kdaj koliko časa in posebnosti
 • Spoznati posebnosti poravnalnega naroka in razlike v mediaciji
 • Spoznati razliko med pogajanji v mediaciji in pred sodnikom

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent (tka) bo razumel temeljne razlike med sodnim odločanjem in postopki ARS. Tako bo znan svetovati, kateri spori so za mediacijo, kdaj in kako stranke usmeriti v ARS, kdaj pa to ni dobro.

Razumel bo, kateri spori so gospodarski spori, posebnosti, razlike, vrste glede na stranke spora, ločil bo cross boarder spore in pravila za reševanje sporov.

Znal bo napisati dobre klavzule, da med strankami ne pride do spora o pogodbi o mediaciji in o pristojnostih za reševanje teh sporov, če mediacija ni uspešna.

Razumeli bodo, kdaj in kako svetovati strankam, ki so v sodnem sporu, o mediaciji.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • predavanja

Metode:

 • razlaga
 • proučevanje primera
 • diskusija v malih skupinah
 • igre vlog

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Ustni izpit 50%
Seminarska naloga 25%
Zagovor seminarske naloge 25%

Reference nosilca

Born in Zagreb on June 15, 1963

Graduate studies: Zagreb University

(Croatia), Johannes Gutenberg University, Ma

inz (Germany). Graduated from University of Zagreb – Faculty of Philosophy (B.A. degrees in philosophy and comparative literature) and Faculty of Law (dipl. iur. degree in 1988). Postgraduate studies: Zagreb University, University of Vienna, Austria (Visiting Fellow, 1992, 1995), Harvard Law School, USA (Fulbright Visiting Researcher, 1996). Postgraduate degrees received from Zagreb University – Master of Laws, 1992 and Doctor of Laws, 1999. Dr. Uzelac was engaged in drafting of a number of documents in his home country and international bodies. In Croatia he was the principal drafter or engaged in the drafting of the following acts: Law on Courts; Law on State Judicial Council; Arbitration Law; Conciliation Law; Court Rule Book; Legal Aid Act. He is also member of the national Commission for the Administration of the Internet national top-level domain (.hr) and author of the Rules for DNS Arbitral Dispute Resolution regarding .hr domain names.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/sodno