Socialni dialog in spori med socialnimi partnerji

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij  Pravo, Družbene vede 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30   10     110 6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Valentina Franca

 Vaje

izr. prof dr. Valentina Franca

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v prvi letnik.

Vsebina

 • Socialni dialog, nesoglasja med socialnimi partnerji ter preprečevanje in razreševanje sporov med socialnimi partnerji,
 • dejavniki pojavljanja nesoglasij med socialnimi partnerji,
 • načini preprečevanja in odpravljanja kolektivnih delovnih sporov,
 • spori na področju kolektivnih pogajanj,
 • spori na področju delavske participacije pri odločanju v delovnih enotah,
 • stavka in izprtje

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

 • VODOVNIK, Zvone, Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij, GV 2014 (e. knjiga je na razpolago v knjižnici)
 • BLANPAIN, Roger, European Labour Law, Kluwer 2012

Priporočena:

 • VODOVNIK, Zvone, Labour Law in Slovenia, 2012,
 • VODOVNIK, Zvone, Regional aspects of the prevention and resolution of labour disputes in the public sector – national view and comparative remarks,  Decentralisation and regionalisation : the Slovenian experience in an international perspective. London: Greenwich University Press; Ljubljana: Faculty of Administration, 2008, str. 253
 • VODOVNIK, Zvone, Instituti zunajsodnega preprečevanja in razreševanja delovnih sporov. Pravosodni bilten, Ljubljana, 2002, ISSN: 1318-1459.- Letn. 23, [št. ]1 (2002), str. 189-199
 • VODOVNIK, Zvone, VODOVNIK, Zvone. Arbitraža v delovnem pravu – izbrana razvojna vprašanja, Delavci in delodajalci, Letn. 3, št. 2, 2003, Ljubljana, str. 487-500. (na voljo v knjižnici)

Cilji in kompetence

Glavni cilj študija je pridobivanje znanj študentov o vprašanjih ekonomskih in socialnih razmerij med delodajalci, državo in zaposlenimi. Glavna pozornost pri tem je usmerjena v preučevanje pojava  nesoglasij med njimi in o možnostih preprečevanja in razreševanja sporov med njimi. Študentje pri študiju pridobijo  temeljita znanja o ustavnih in mednarodnih vidikih te tematike, o nekaterih primerjalno pravnih vidikih ter o načelih pravnega urejanja mehanizmov odpravljanja sporov.  Usposobijo se za takšno oblikovanje pravnih aktov in takšno uporabo prava, ki ne povzroča ali ne zaostruje razmerij med zaposlenimi in delodajalci. Seznanijo  se tudi za uporabo družbenih vrednot in pravnih načel v procesih preprečevanja in odpravljanja sporov na tem področju.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje bodo pridobili znanja:

 • o pojmu socialnega dialoga in o vrednotah, na katerih temelji,
 • o pravnih vidikih družbenih nesoglasij v razmerjih med »delom in kapitalom«,
 • o vsebini aktov OZN, Mednarodne organizacije dela, Sveta Evrope in Evropske unije  o tej tematiki,
 • o vprašanjih ustavne ureditve in zakonodaje, ki je pomembna z vidika preprečevanja in odpravljanja kolektivnih sporov med delodajalci in zaposlenimi.

Študentje ob študiju navedenih vprašanj oziroma tem pridobijo sposobnost razumeti zlasti:

 • pomen razvijanja dobrih odnosov med delodajalci in zaposlenimi za uspešnost podjetij in za kakovost življenja zaposlenih,
 • hierarhijo in strukturo pravnih aktov, ki urejajo naslovno tematiko,
 • razlike med različnimi procesi  in  oblikami socialnega dialoga

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • predavanja
 • timsko delo pri reševanju problemov,

Učne metode:

 • analiza primerov,
 • seminarska dela

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Seminarska dela 30%
Test 20%
Pisni izpit 50%

Reference nosilca

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/socia