Slovenija v sistemih mirnega reševanja mednarodnih sporov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 2 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Ernest Petrič

Predavanja

prof. dr. Ernest Petrič

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

V okviru predmeta bodo z aktivno udeležbo študentov obravnavani naslednji spori Slovenije z drugimi državami:

 1. T. i. Tržaški spor (1947-1954) – mejni spor z Italijo; dokončna rešitev spora z Osimsko pogodbo.
 2. Spor z Italijo o odškodnini za premoženje optantov rešen s t.i. Španskim kompromisom.
 3. Spor z Italijo o uresničitvi določil Osimske pogodbe o pravicah slovenske manjšine v Italiji.
 4. Spor z Italijo o plinskem terminalu v Tržaškem zalivu.
 5. Spor z Avstrijo o vrnitvi premoženja avstrijskim državljanom in denacionalizacije.
 6. Spor o uresničevanju določil Avstrijske državne pogodbe (čl. 7 in čl. 6).
 7. Spor o dvojezičnih topografskih napisih na J. Koroškem.
 8. Ureditev nasledstvenih vprašanj med naslednicami SFRJ:
  • Dunajska pogodba iz l. 2000
  • ureditev vprašanj še pred sklenitvijo Dunajske pogodbe.
 9. Reševanje mejnega vprašanja s Hrvaško
  • bilateralna pogajanja
  • Sporazum Drnovšek-Račan
  • Mednarodna arbitraža.
 10. Spor s Hrvaško in BiH o jamstvih za dolgove varčevalcev Ljubljanske banke.
 11. Reševanje sporov s Hrvaško v zvezi s solastništvom NEK.
 12. Proučitev enega spora pred ICJ, npr. BiH proti Srbiji o genocidu.

Temeljna literatura in viri

 • E. Petrič, Zunanja politika – osnove teorije in praksa, N. Gorica 2010 (ustrezna poglavja).
 • Ustava RS.
 • Zakon o zunanjih zadevah RS.
 • Pariška mirovna pogodba iz l. 1947.
 • Memorandum o soglasju iz l. 1954.
 • Sporazum Drnovšek-Račan.
 • Arbitražni sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
 • Dunajska pogodba o nasledstvu.
 • Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o kulturnem sodelovanju.
 • Bela knjiga Republike Slovenije o mejnem sporu s Hrvaško.
 • Sodba ICJ v zadevi BiH proti Srbiji o genocidu v BiH.

Cilji in kompetence

Študentje se bodo:

seznanili s položajem Slovenije v sistemih mirnega reševanja mednarodnih sporov s poudarkom na konkretnih sporih Slovenije z drugimi državami.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo:

Seznanjeni s položajem Slovenije v sistemih mirnega reševanja mednarodnih sporov s poudarkom na konkretnih sporih Slovenije z drugimi državami.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • IKT
 • proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 80%
Zagovor izpita 20%

Reference nosilca

Redni profesor; bivši in sedanji član številnih mednarodnih forumov; veleposlanik na ključnih mestih; profesor in predavatelj v tujini; svetovalec tujih vlad (Kolumbija, Irak, Šri Lanka); predsednik Ustavnega sodišča RS, avtor knjige (v slov., angl., ital., alb.  jeziku) in blizu 300 enot znanstvene in strokovne bibliografije; nagrada sklada B. Kidriča za znanstveno delo (1978).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/slove