Reševanje mednarodnih sporov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Oliver Ruppel

Predavanja

Prof. dr. Ernest Petrič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v prvi letnik.

Vsebina

 • Predstaviti bistvo mednarodnih sporov in njihov nastanek ter vzroki zanje; sredstva in načine za njihovo razreševanje – od pogajanj do mednarodne sodne poti.
 • Razreševanje mednarodnih sporov bo konkretizirano na primerih vrste spornih vprašanj Slovenije s sosedi (mejna problematika, manjšinski spori, trgovinski spori idr).
 • in spori, ki so se razrešili bodisi preko mednarodnih sodišč, arbitraž, posredovanja, mediacij.
 • Seznaniti se z vprašanji na področju mednarodne mediacije: od političnih, gospodarskih, tradicionalnih nasprotij, ki izvirajo iz zgodovine itd. Ker so to spori med suverenimi subjekti (državami), nad katerimi ni obvezujoče sodne oblasti, je njihovo razreševanje specifično, različno od razreševanja sporov v državi.

Temeljna literatura in viri

Obvezna literatura:

 • E. Petrič, Zunanja politika – Osnove teorije in praksa, Ljubljana 2010, str. 307-443.
 • D. Türk, Temelji mednarodnega prava, Ljubljana 2008, str. 476 id.
 • J. G. Merrills, International Dispute Settlement, Cambridge Univ. Press, 2011.
 • M. Pogačnik, Diplomatska sredstva mirnega reševanja mednarodnih sporov. V: Pravnik. – ISSN 0032-6976. – Letn. 55, št. 9-10 (2000), str. 663-675.
 • Isti:  Temeljne značilnosti meddržavne arbitraže, oboje v: M. Pogačnik in E. Petrič, Izbrane teme mednarodnega prava, Nova Gorica 2010.

Priporočena literatura:

 • I. Brownly, Principles of Public International Law, 7. izdaja, Oxford 2008, str. 701-729.
 • Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States, New York : UN, 1992.
 • V. Dj. Degan, Medjunarodno pravo, Rijeka 2002, str. 729 id.
 • F. Ikle, How Nations Negotiate, New York 1964.
 • M. Pogačnik, Arbitraža kot sredstvo mirnega reševanja mednarodnih sporov. V: Pravnik. – ISSN 0032-6976. – Letn. 50, št. 4/5 (1995), str. 239-249.

Cilji in kompetence

Študentje se bodo:

 • seznanili z bistvom in specifiko mednarodnih sporov in njihovega razreševanja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje bodo:

 • razumeli problematiko razreševanja mednarodnih sporov in pridobili sposobnost sodelovanja pri njihovem razreševanju
 • kritično ovrednotili pomen mednarodnih konfliktov

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • IKT
 • proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 80%
Zagovor izpita 20%

Reference nosilca

Redni profesor; bivši in sedanji član številnih mednarodnih forumov; veleposlanik na ključnih mestih; profesor in predavatelj v tujini; svetovalec tujih vlad (Kolumbija, Irak, Šri Lanka); predsednik Ustavnega sodišča RS, avtor knjige (v slov., angl., ital., alb.  jeziku) in blizu 300 enot znanstvene in strokovne bibliografije; nagrada sklada B. Kidriča za znanstveno delo (1978).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/resev