Reševanje ekoloških sporov na lokalni, nacionalni in globalni ravni

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 2 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Oliver Ruppel

Predavanja

prof. dr. Oliver Ruppel

Jezik

Angleščina / Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

 • Narava ekoloških sporov – javni interes v primerjavi s pravicami posameznika. Vodna, oceanska in atmosferska zakonodaja.
 • Vpliv podnebnih sprememb na ekologijo in v povezavi s tem nastalimi konflikti. Podnebne spremembe in globalna etika.
 • Nastanek okoljskih sporov zaradi omejenih naravnih virov: vode, zemlje, zraka, energije.
 • Zakonodaja, ki ureja okoljske spore: mednarodno okoljsko pravo, mednarodno humanitarno pravo.
 • Podnebne spremembe: (so)odgovornost na internacionalni ravni, ukrepi vlade.
 • Povezanost okolja in človekovih pravic s socialnega in ekonomskega vidika.
 • Okoljsko pravo in tretja generacija človekovih pravic.
 • Varstvo biološke raznovrstnosti in trajnostni gospodarskega razvoja.

Temeljna literatura in viri

 • OC Ruppel / C Roschmann /

K Ruppel-Schlichting (2013)   Climate Change: International Law and Global Governance: Legal Responses and Global Responsibility. Volume I. Baden-Baden: NOMOS Law Publishers Germany.

 • OC Ruppel / C Roschmann /

K Ruppel-Schlichting (2013)   Climate Change: International Law and Global Governance: Policy, Diplomacy and Governance in a Changing Environment. Volume II. Baden-Baden: NOMOS Law Publishers Germany.

 • Kahn, Peter H.: Resolving environmental disputes: litigation, mediation, and the courtingof ethical community.http://faculty.washington.edu/pkahn/articles/Resolving_Environmental_Disputes.pdf

Predvideni študijski rezultati

Študent bo:

 • spoznal zakonodajo, ki ureja okoljske spore
 • razumel naravo reševanja okoljskih sporov
 • bo seznanjen s teoretičnim okvirom okoljskega reševanja sporov

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • IKT
 • proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Reference nosilca

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/resev