Prostorsko planiranje

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo in management nepremičnin  1  1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40  9

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija

Vsebina

Teoretični okvir prostorskega planiranja in urbanističnega oblikovanja.
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje v Sloveniji.
Evropski kontekst prostorskega planiranja. Metodologija prostorskega planiranja in urbanističnega načrtovanja.
Osnove znanstveno raziskovalnega dela na področju prostorskega planiranja in urbanizma.

Temeljna literatura in viri:

Literatura

 • Allmendiger, Philip (2001) Planning in postmodern times, Routledge, London
 • Cadman, David, Topping, Rosalyn (1978) Property development, E&FN Spon, London
 • EU compendium of spatial planning systems and policies (1997) European Commission, Luxembourg
 • Dimitrovska Andrews, K. (2011) Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije (Zbirka Urbani izziv: publikacije), Ljubljana
 • Dimitrovska Andrews, K., Nikšič, M. (2005) Vloga urbanističnega oblikovanja pri notranjem razvoju naselij, Urbani izziv, let.16, št.1, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana
 • Frey, H. (1999) Designing the city, Towards a more sustainable urban form. E & FN Spon, London
 • Kališnik, M. et al (2003) Uvod v znanstvenoraziskovalno metodologijo na področju arhitekture in urbanizma, Fakulteta za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, Ljubljana
 • Košir, Fedja (1993) Zamisel mesta, Slovenska matica, Ljubljana
 • Pogačnik, A. (2000) Urejanje prostora za tretje tisočletje, Skripta, Ljubljana.
 • Trancik, R. (1986) Finding Lost Space, Theories of Urban Design Van Nostrand Reinhold, New York

Drugi viri

 • Slovenska zakonodaja s področja prostorskega planiranja.
 • Agenda Habitat – Carigrajska deklaracija, ZN, 1996
 • Evropske prostorske razvojne perspektive (ESDP), 1999
 • European spatial planning observatory network (ESPON), 2000-2004
 • Vodilna načela za trajnostni prostorski razvoj evropske celine, 2000 – Hannover
 • Ljubljanska deklaracija o prostorski razsežnosti vzdržnega razvoja, 2003 – Ljubljana
 • Teritorialna kohezija, 2004 Rotterdam, 2005 Luksemburg
 • Bristolska listina o trajnostnih skupnostih v Evropi, 2005 – Bristol

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je med slušatelji razviti občutek o pomembnosti prostorskega  planiranja in urbanističnega načrtovanja za razvoj in urejanje  nepremičnin. Načrtovanje in urejanje prostora je praviloma dolgoročna, kontinuirana in sočasna dejavnost deležnikov in splošne  javnosti, katere namen je, ne glede na vrsto delovanja, tj. ohranjanje, prenovo ali novogradnjo, spreminjanje urbanega prostora v smislu zagotavljanja trajnosti in izboljšanja kakovosti bivalnega okolja.

Predvideni študijski rezultati:

Vsesplošno poznavanje in razumevanje problematike prostorskega planiranja in urbanističnega načrtovanja;
Seznanitev s sodobnimi metodami prostorskega planiranja in urbanističnega načrtovanja;
Sposobnost uporabe teh znanj v praksi pri komuniciranju s strokovnjaki iz različnih nepremičninskih področij in pri usmerjanju in zagotavljanju legitimnosti razvojnih namer.

Metode poučevanja in učenja:

Uporaba sodobnih didaktičnih metod
– Predavanja z aktivno udeležbo študentov
– Individualne konsultacije

Načini ocenjevanja:

– Seminarska naloga 60%
– Pisni izpit 40%
– Ocenjevalna lestvica: uspešno/neuspešno

Reference nosilca:

 • DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, BUTINA-WATSON, Georgia. City urban design in a free market economy – the case of Ljubljana, Slovenia. Urban des. int. (Lond.), 2001, no. 6, str. 143-155. ISSN 1357-5317
 • DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa. Procesi urbanizacije v Sloveniji in posledice na urbana omrežja = Urbanisation processes in Slovenia and their effects on urban networks. Urbani izziv, 2000, let. 11, št. 1, str. 3-15, 117-124, zemljevidi. ISSN 0353-6483.
 • DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa. Mastering the post-socialist city : impacts on planning and the built environment. V: HAMILTON, F. E. Ian (ur.), DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa (ur.), PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša (ur.). Transformation of cities in Central and Eastern Europe : towards globalization. Tokyo: United Nations University Press, cop. 2005, str. 153-186. ISBN 92-808-1105-3
 • SENDI, Richard, DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, ČERNIČ MALI, Barbara. Slovenia. V: KEMPEN, Ronald van (ur.), VERMEULEN, Marcel (ur.), BAAN, Ad (ur.). Urban issues and urban policies in the new EU countries, (EURICUR series). Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate, cop. 2005, str. [109]-130 od skupno IX, 285 str. ISBN 0-7546-4511-8.
 • DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa. Sustainable spatial development in Slovenija : between global trends and local urban problems. V: ALTROCK, Uwe (ur.). Spatial planning and urban development in the new EU member states : from adjustment to reinvention, (Urban and regional planning and development series). Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate, cop. 2006, str. [59]-76 od skupno XII, 292 str. ISBN 0-7546-4684-X
 • DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, MIHELIČ, Breda, STANIČ, Ivan. The post-socialist urban restructuring of Ljubljana : strengthening identity. V: STANILOV, Kiril (ur.). The post-socialist city : urban form and space transformations in Central and Eastern Europe after socialism, (The GeoJournal library, Vol. 29). Dordrecht: Springer, 2007, str. 427-445. ISBN 978-961-235-252-3
 • DIMITROVSKA ANDREWS Kaliopa. Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik, Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije (Zbirka Urbani izziv: publikacije), 2011, str. 102.
 • ISBN 978-961-6390-31-6

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/prost