Prometna infrastruktura

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  2  2

Vrsta predmeta

Redni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  25  5

Nosilec predmeta

višji pred. dr. Peter Verlič

Jezik

Slovenščina ali angleščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 2. letnik

Vsebina

Splošna seznanitev s pojmom prometne infrastrukture. Razumevanje projektiranja in gradnje prometne infrastrukture.
Struktura prometne infrastrukture

 • Funkcionalnost prometne infrastrukture
 • Infrastruktura cestnega prometa
 • Infrastruktura železniškega prometa
 • Infrastruktura zračnega prometa
 • Infrastruktura vodnega prometa
 • Terminali potniškega in tovornega prometa po prometnih panogah

Temeljni literatura in viri:

 • ZGONC, Bogdan. Slovenske železnice v luči razvoja evropskega prometnega sistema = Slovene railways in the aspect of European-traffic-system development. V: Gradbeni vestnik. – ISSN 0017-2774. – Let. 46, št. 9-10 (september, oktober 1997), str. 267-277. (dopiši)
 • GRUEV, Marta, JUVANC, Alojzij. Sodobno načrtovanje cestne infrastrukture. V: Urbani izziv. – ISSN 0353-6483. – Let. 14, št. 1 (2003), str. 60-66.
 • VERLIČ, Peter, SCHUT, Dennis. Spodbujanje razvojno raziskovalnega potenciala v Evropski uniji na področju transporta 2003. V: Harmonizacija prometnih sistemov v Evropski uniji / 12. mednarodni simpozij o elektroniki v prometu, 7. in 8. oktober 2004 = 12th International Symposium on Electronics in Traffic [also] ISEP 2004, October 7 and 8, 2004, Ljubljana. – Ljubljana : Elektrotehniška zveza Slovenije = Electrotechnical Society of Slovenia, 2004. – ISBN 961-6187-32-5. – Str. 1-8.

Priporočena literatura
– A. Rakar, M. Šubic Kovač, Pomen in vloga urejanja prostora pri gradnji objektov, Gradbena fakulteta Ljubljana, 2007.
– Hanz Lorenz, Tarsierung und gestaltung von Strassen und Autobahnen, Gradevinska knjiga, 1980
– Gradnja Slovenskih avtocest 1994-2009, DRC, 2010.
– Nacionalni program izgradnje avtocest , 1995.
– Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture, 1996.
– Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, ISBN 978-961-91352-8-0.
– Zakonodaja RS, IUS –INFO.

Cilji in kompetence:

 • poznavanje projektnega pristopa za doseganje ciljev;
 • sposobnost razumevanja procesov priprave, orodij in metod za uspešno izvedbo projekta;
 • sposobnost analiziranja, sintetiziranja pridobljenih znanj, predvidevanja rešitev in njihovih posledic;
 • sposobnost fleksibilnega prenosa znanj v prakso;
 • sposobnost doseganja strateških in operativnih ciljev;
 • komuniciranje s strokovnjaki z različnimi interesnimi skupinami.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • kategorij prometne infrastrukture,
 • pomena prometne infrastrukture za izvajanje prometnih storitev,
 • značilnosti prometne infrastrukture po posameznih prometnih panogah,
 • infrastrukturnih objektov potniškega prometa,
 • infrastrukturnih objektov tovornega prometa.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Vaje;
 • Individualne in/ali skupinske konsultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

Ocenjuje se pisni in ustni izpit ter seminarsko delo.

Pisni izpit: 50%
Ustni izpit: 20%
Seminar: 30%

Reference nosilca:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/prome