Socialna infrastruktura (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski program Pravo in management nepremičnin  1 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

doc. dr. David Bogataj

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

–    Inštitucije in grajeni prostor inštitucij,
–    Socialni sistemi in socialna infrastruktura,
–    Definicija socialne infrastrukture,
–    Sestava premoženja socialne infrastrukture:
-šole,
-vrtci,
-socialna stanovanja,
-bolnišnice,
-zdravstveni domovi,
-naselja za ostarele,
-logistika oskrbe starostnikov
-zapori,
-druge javne zgradbe,
-druga socialna infrastruktura,
–    Vloga socialne infrastrukture,
–    Demografske spremembe in ekonomski razvoj ter njihov vpliv na socialno strukturo,
–     Vrednotenje razvojnega učinka z družbenega in zasebnega vidika
–    Vlaganja v socialno infrastrukturo:
–    socialna infrastruktura kot premoženje,
–    pravni okvirji vlaganj v premoženje socialne infrastrukture,
–    vrednotenje vlaganj in denarni tokovi,
–    upravljanje z riziki v socialni infrastrukturi,
–    vlaganja občin, regij  in države,
–    vlaganja zasebnih institucij,
–    javno-javno partnerstvo,
–    javno-zasebno partnerstvo.

Temeljni literatura in viri:

Lipparini, F., Phillips, S., Addarii, F., Johar, I. 2015. MAKING IMPACT REAL
Encouraging investment into social infrastructure and public good to stimulate the European economy. London: The Young Foundation.

Buján Otero, A., Watson, J., Felli, F. Wright, S., Wood, D. and ScioneL. 2014. The unexplored business within social infrastructure. Practical thinking for long-term investment in innovative social infrastructure across the EU SN 56946023. Integrate.

Bhattacharya, D. and Rahman, M. 2010. Delivering Social Infrastructure through PPP – The Role of Non-Profit Organisation. OECD Global Forum on Development, Paris: CPD.

Bogataj, D., Ros-Mcdonnell, D., Bogataj, M. 2015. Reverse mortgage schemes financing urban dynamics using the multiple decrement approach. V: LONDOÑO, Jaime A. (ur.). Actuarial sciences and quantitative finance : ICASQF, Bogotá, Colombia, June 2014, (Springer proceedings in mathematics & statistics, ISSN 2194-1017, vol. 135). Cham: Springer, str. 27-47.

Bogataj, D., Ros-Mcdonnell, D., Bogataj, M. 2015. Financing Urban Growth in Aging Societies : Modelling the Equity Release Schemes in the Welfare Mix for Older Persons. V: Enhancing synergies in a collaborative environment, (Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, ISSN 2198-0772), Cham: Springer, str. 205-215.

Bogataj, D., Ros-Mcdonnell, D., Temeljotov Salaj, A., Bogataj, M. 2015. Sustainable Urban Growth in Ageing Regions: Delivering a Value to the Community. V: Enhancing synergies in a collaborative environment, (Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, ISSN 2198-0780. Cham: Springer, str. 215-224.

Bogataj, D., 2013. Vlagaj v svoj dom, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji, (MEORL, serijska št. 13). Nova Gorica: Medifas,. ISBN 978-961-281-010-8.
40.

Bogataj, D., 2013. Pokojninska zavarovanja z matematičnimi modeli upravljanja, (MEORL, serijska št. 12). Nova Gorica: Medifas, Center za raziskavo rizičnih sistemov, 2013. IV, 204 str., ilustr. ISBN 978-961-269-820-1.

Bogataj, D., 2012. Matematični modeli pokojninskih zavarovanj, Nova Gorica: Medifas, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-269-821-8.

Cilji in kompetence:

Predmet ima naslednje cilje in predvidene kompetence študenta po opravljenem izpitu:

Razširiti izobraževalne vsebine, pridobljene pri bazičnih predmetih na področju  prava, ekonomije in financ v dveh smereh: vzpostaviti in poglobiti znanje in razumevanje nekaterih pomembnih značilnosti socialne infrastrukture in povečati njihovo ozaveščenost o različnih praktičnih vidikih, pomembnih za financiranje dolgoročnih naložb v socialno infrastrukturo.
Nudil bo  slušateljem  priložnost da sorodne teme o infrastrukturi poglobijo  s specializacijo v študiju investicij v socialno infrastrukturo. Tako bodo študentje po tem študiju  kompetentni za odločanje o financiranju na področju socialne infrastrukture.

Cilj predmeta je, da študija naložb v socialno infrastrukturo in financiranje le-te  zajame v kompetence na področju socialne infrastrukture splošna in posebna načela iz finančne teorije, mikroekonomije in makroekonomije. Hkrati bo seveda podal možnosti za raziskovanje in analizo posebnosti naložb v socialno infrastrukturo, osvetlil posebnosti skladov  in finančne industrije nasploh, s poudarkom na močnih analitičnih orodij v splošnih disciplinah in prilagajanju kontekstu socialne infrastrukture.

Cilj predmeta je zagotoviti strog in teoretično dobro podprt pristop k proučevanju naložb socialne infrastrukture in financ, ki bo služil tudentom v bodoči karieri. Program jim bo zagotovil kompetence v obvladovanju lastniških odnosov v socialni  infrastrukturi, razumevanju financiranja in sposobnosti vodenja projektov socialne infrastrukture, najboljše študente pa tudi  za akademsko kariero.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent bo pridobil znanja in razumevanja  potrebno za kariero na področju planiranja in investiranja v socialno infrastrukturo. Pridobil bo  znanja in sposobnosti, ki jih morajo imeti strokovnjaki za prakso na tem področju.

Študent bo pridobil znanja in razumevanja  močnejših analitičnih orodij in vedenja, kako ta znanja prilagoditi  kontekstu socialne infrastrukture.

Nenazadnje bo predmet usposobil slušatelje za prenos splošne teorije investicij v infrastrukturo v posebnosti na področju socialne infrastrukture. S tem bo študent pridobil tudi znanja in sposobnosti za razumevanje te problematike tudi v obsegu, ki pomeni temelj za nadaljnji doktorski študij, če se bo zanj odločil.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja
Vodenje skozi literaturo
Pomoč pri pisanju članka

Načini ocenjevanja:

Projekt
-domače naloge (30%)
-pisni izdelek (40 %)
-zagovor (20 min.) (30%)

Reference nosilca:

BOGATAJ, David, AVER, Boštjan, BOGATAJ, Marija. 2015. Supply chain risk at simultaneous robust perturbations. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315003369, doi: 10.1016/j.ijpe.2015.09.009. [COBISS.SI-ID 513415554]  A’’

BOGATAJ, David, AVER, Boštjan. 2013. Residential real estate investments from the perspective of Act on social security benefits. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2013, [Št.] 57/58, str. 252-276, 306-308, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024393329]  C

BOGATAJ, David, ROS-MCDONNELL, Diego, BOGATAJ, Marija. Reverse mortgage schemes financing urban dynamics using the multiple decrement approach. V: LONDOÑO, Jaime A. (ur.). Actuarial sciences and quantitative finance : ICASQF, Bogotá, Colombia, June 2014, (Springer proceedings in mathematics & statistics, ISSN 2194-1017, vol. 135). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015, str. 27-47. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-18239-1_3, doi: 10.1007/978-3-319-18239-1_3. [COBISS.SI-ID 38063621]

BOGATAJ, David, MCDONNELL, Deigo Ros, BOGATAJ, Marija. Financing Urban Growth in Aging Societies : Modelling the Equity Release Schemes in the Welfare Mix for Older Persons. V: Enhancing synergies in a collaborative environment, (Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, ISSN 2198-0772), (Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, ISSN 2198-0780). Cham: Springer, 2015, str. 205-215, ilustr. [COBISS.SI-ID 7022689]

BOGATAJ, David, MCDONNELL, Deigo Ros, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, Marija. Sustainable Urban Growth in Ageing Regions: Delivering a Value to the Community. V: Enhancing synergies in a collaborative environment, (Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, ISSN 2198-0772), (Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, ISSN 2198-0780). Cham: Springer, 2015, str. 215-224, ilustr. [COBISS.SI-ID 7021153]

BOGATAJ, David, VODOPIVEC, Robert (urednik). Vlagaj v svoj dom, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji, (MEORL, serijska št. 13). Nova Gorica: Medifas, 2013. 197 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-281-010-8. [COBISS.SI-ID 266680064]

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/proje