Projektni management

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin  2  1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40  8

Nosilec predmeta

doc. dr. David Bogataj

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik študija.

Vsebina

•1.- Uvod: Kaj je projekt? Kaj je projektni  management? Razmerje med projektnim managementom, managementom programa, upravljanjem z naborom projektov, organizacijo projektnega  managementa in strategijo. Prispevek projekta k vrednosti podjetja. Vloga projektnega managementa.
2.-Projektni management v gradbeništvu in v poslovanju z nepremičninami.
3.- Organizacijski vplivi na projektni management: Grozdi in slogi. Communikacije. Strukture. Sredstva. Okolje. Deležniki in upravljanje. Projektni tim. Življenski cikelj projekta.
4.- Procesi v projektnem managementu in integracija procesov.
5.- Kvantitativne metode v procesih projektnega managementa in integracije: statistične metode in napovedovanje. Grafi in mreže.
6.- Obseg projekta in časovno usklajevanje.
7.- Kvantitativne metode v časovnem usklajevanju.
8.- Obvladovanje stroškov projekta ter neto sedanja vrednost aktivnosti in denarnih tokov.
9. Projektni  management v upravljanju človeških virov in kakovosti.
10. Management komunikacij.
11. Upravljanje s tveganji.
12. Naročanje: kvalitativne in kvantitativne metode.
13. Deležniki

Temeljna literatura in viri:

A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK guide), Newtown Square: Project Management Institute, 2004

Stare, Aljaž, PROJEKTNI MANAGEMENT, Teorija in praksa, Založba agencija POTI, november 2011

Microsoft: Project 2016

Priporočena literatura:
•    Meredith, R. Jack in S. J. Mantel: Project Management, 4. izdaja, John Wiley & Sons, Inc., 2000.
•    David Bogataj:  Planiranje projektov. Zapiski predavanja MEORL 18. Šempeter pri Gorici: MEDIFAS (izide decembra 2016).

Ostala literatura:
•    Hauc, A.: Projektni management, Ljubljana : GV založba, 2002
•    Izbrani članki iz  International Journal of Production Economics

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je z uporabo analiz projektnega managementa, načrtovanja projektov doseči razumevanje principov procesa nastajanja projektov na teoretični ravni, posamezne faze in celote.
– seznaniti študente s projektnim pristopom za uspešno doseganje ciljev ter z dejavniki uspešne izvedbe projekta, kot so kakovostna priprava, dober projektni team s sposobnim in izkušenim managerjem projekta na čelu ter učinkovita projektna organizacija, podprta z ustrezno projektno kulturo;
– poznavanje projektnega pristopa za doseganje ciljev;
– sposobnost razumevanja procesov priprave, orodij in metod za uspešno izvedbo projekta;
– sposoben je kritične presoje na različnih stopnjah postopka, interpretiranja podatkov, identifikacije problemov;
– pozna specifike načrtovanja, vodenja in izvedbe projekta in s specifike načrtovanja, vodenja in izvedbe.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
– študent pridobi znanja in veščine, ki mu omogočajo načrtovanje, vodenje in izvedbo projektov. Ob tem v vseh fazah uporablja kritično ovrednoteje posameznih vplivnih faktorjev v razmerju do celote;
– razume kompleksnost in multidisciplinarnost obravnavnega področja in uporablja osvojene tehnike za njegovo obvladovanje.

Metode poučevanja in učenja:

• Predavanja.

Načini ocenjevanja:

• ocenjuje se pisni del izpita;  30%
• ocenjuje se ustni del izpita;  30%
• ocena seminarske naloge.    40%

Reference nosilca:

1. BOGATAJ, David, ROS-MCDONNELL, Diego, BOGATAJ, Marija. Management, financing and taxation of housing stock in the shrinking cities of aging societies. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. [Print ed.], 2016, vol. , iss. , [12] str., ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527316302109, doi: 10.1016/j.ijpe.2016.08.017. [COBISS.SI-ID 38685445]
2. KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David. Ageing in place driving urban transformations. Revija za univerzalno odličnost, ISSN 2232-5204, mar. 2016, letn. 5, št. 1, str. 1-12. http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO/2016-5-1/RUO_035_clanek_Kavsek_Bogataj_prejeto_2016_02_04_koncen_za_objavo_doc_1.pdf. [COBISS.SI-ID 2048309762]
3. BOGATAJ, David, AVER, Boštjan, BOGATAJ, Marija. Supply chain risk at simultaneous robust perturbations. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. [Print ed.], 2015, vol. , iss. , [28] str., ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315003369, doi: 10.1016/j.ijpe.2015.09.009. [COBISS.SI-ID 513415554]
4. BOGATAJ, David, AVER, Boštjan. Residential real estate investments from the perspective of Act on social security benefits. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2013, [Št.] 57/58, str. 252-276, 306-308, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024393329]
5. BOGATAJ, David, VODOPIVEC, Robert, BOGATAJ, Marija. The extended MRP model for the evaluation and financing of superannuation schemes in a supply chain. Technological and economic development of economy, ISSN 2029-4913. [Print ed.], 2013, vol. 19, suppl. 1, str. S119-S133, ilustr., doi: 10.3846/20294913.2013.875957. [COBISS.SI-ID 17704754]
6. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. The role of free economic zones in global supply chains – a case of reverse logistics. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. [Print ed.], 2011, vol. 131, no. 1, str. 365-371, doi: 10.1016/j.ijpe.2010.09.028. [COBISS.SI-ID 2115171]
7. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Free zones on the EU borders as the response on reduction of daily commuting through the southern EU border. Europa XXI, ISSN 1429-7132, 2007, no. 16, str. 109-129. [COBISS.SI-ID 18049510]
8. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Measuring the supply chain risk and vulnerability in frequency space. V: CHIKÁN, Attila (ur.). Principles and practices of managing inventories : Selected papers of the thirteenth international symposium on inventories, (International journal of production economics, ISSN 0925-5273, Vol. 108, Issues 1-2). Amsterdam: Elsevier, 2007, vol. 108, Issues 1-2, str. 291-301. [COBISS.SI-ID 16965094]
tipologija 1.08 -> 1.01
9. BOGATAJ, David, VODOPIVEC, Robert, STRAJNAR, Miro, BOGATAJ, Marija. The influence of tollgates on global climate changes. V: Modern traffic, (Suvremeni promet, ISSN 0351-1898, Special issue, Vol. 22). Mostar: Institutes for Mechanical Engineering University of Mostar, 2002, str. 38-46. [COBISS.SI-ID 1172323]
10. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David, ŠIBENIK, Tomislav. Kdo je dolžan investirati v prometno infrastrukturo metropole. IB revija, ISSN 1318-2803. [Slovenska tiskana izd.], 2001, 35, št. 1, str. 4-13. [COBISS.SI-ID 972131]

1.04 Strokovni članek
11. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Housing equity withdrawal in the portfolio choice for deferred pension income. International journal of social sciences and humanities invention, ISSN 2349-2031, Jul. 2015, vol. 2, iss. 7, str. 1459-1473, ilustr. http://valleyinternational.net/index. php/our-jou/theijsshi/archive/133-theijsshi-volume-2-issue-7-july-2015/442-housing-equity-withdrawal-in-the-portfolio-choice-for-deferred-pe nsion-income. [COBISS.SI-ID 38066949]
12. BOGATAJ, David, AVER, Boštjan. Uvedba zakonskih podlag za načrte črpanja nepremičnega premoženja starostnikov. Pravna praksa, ISSN 0352-0730, 4. apr. 2013, leto 32, št. 13, str. 6-8, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 13116497]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
13. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Zemljiška renta in instrument obratne hipoteke v produktih bančnih in zavarovalnih rent. V: KOŽAR, Anton (ur.). Poslovanje z nepremičninami : zbornik referatov : 14. tradicionalno strokovno srečanje, Portorož, 13. in 14. november 2003, 14. tradicionalno letno strokovno srečanje “Država, državljani, stanovanja – Poslovanje z nepremičninami”, Portorož, 13.-14. november 2003, (Država, državljani, stanovanja). Ljubljana: GZS – Gospodarska zbornica Slovenije, 2003, str. 50-65. [COBISS.SI-ID 1344355]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
14. KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David. Smernice kakovosti dolgotrajne oskrbe. V: ROS MCDONNELL, Lorenzo (ur.), BOGATAJ, David (ur.), KAVŠEK, Marta (ur.). Dolgotrajna oskrba : izzivi in priložnosti : oskrbovalni in bivalni vidiki, (MEORL, serijska št. 19). Šempeter pri Gorici: Medifas; Ljubljana: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2015, str. 1-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 38064901]
15. BOGATAJ, David, SZANDER, Norina, ROS-MCDONNELL, Diego. Španski model bivalnega prostora in zagotavljanje dolgotrajne oskrbe : (kaj se lahko centralno-evropske in vzhodnoevropske države naučijo od Španije). V: ROS MCDONNELL, Lorenzo (ur.), BOGATAJ, David (ur.), KAVŠEK, Marta (ur.). Dolgotrajna oskrba : izzivi in priložnosti : oskrbovalni in bivalni vidiki, (MEORL, serijska št. 19). Šempeter pri Gorici: Medifas; Ljubljana: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2015, str. 59-80, ilustr. [COBISS.SI-ID 38065413]
16. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Floating points of a cold supply chain in an environment of the changing economic growth. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), et al. SOR ’15 proceedings, 13th International Symposium on Operational Research in Slovenia, Bled, Slovenia, September 23-25, 2015. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2015, str. 47-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 38065669]
17. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Damjana, ROS MCDONNELL, Lorenzo, RUDOLF, Rebeka, HUDOKLIN, Domen. Investments in smart nano-control systems in cold supply chains. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), et al. SOR ’15 proceedings, 13th International Symposium on Operational Research in Slovenia, Bled, Slovenia, September 23-25, 2015. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2015, str. 53-59. [COBISS.SI-ID 38066181]
18. BOGATAJ, David, DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija. Location of production activity cells in the space-of-flows and the space-of-places. V: GRUBBSTRÖM, Robert W. (ur.), HINTERHUBER, Hans H. (ur.). Eighteenth international working seminar on production economics, Innsbruck, 28 feb. 2014, Eighteenth International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Februar 28, 2014, (Pre-prints, Vol. 4). Innsbruck: Congress Innsbruck, 2014, vol. 4, str. 1-14. [COBISS.SI-ID 6505057]
19. BOGATAJ, David. Pensions and home ownership in the welfare mix for older persons. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), et al. SOR ’13 proceedings, 12th International Symposium on Operational Research in Slovenia Dolenjske Toplice, Slovenia, September 25-27, 2013. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2013, str. 281-286. [COBISS.SI-ID 2048216322]
20. BOGATAJ, David, VODOPIVEC, Robert, BOGATAJ, Marija. The adaptation of extended net present value theory and Solvency II in risk management. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), et al. SOR ’13 proceedings, 12th International Symposium on Operational Research in Slovenia Dolenjske Toplice, Slovenia, September 25-27, 2013. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2013, str. 287-304. [COBISS.SI-ID 2048215554]
21. BOGATAJ, David, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, AVER, Boštjan. Urban growth in ageing societies. V: MICHELL, Kathy (ur.), BOWEN, Paul (ur.), CATTELL, Keith (ur.). Delivering value to the community : proceedings. Cape Town: Department of Construction Economics and Management, cop. 2012, str. 437-446, ilustr. [COBISS.SI-ID 513005698]
22. BOGATAJ, David, AVER, Boštjan (mentor). Residential real estate investments from the perspective of law on social security benefits. V: Doktorska znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca. [Nova Gorica: s. n., 2012], [19] str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048180994]
23. BOGATAJ, David, VODOPIVEC, Robert, BOGATAJ, Marija. Dynamic decision model for superannuation of industrial workers : David Bogataj, Robert Vodopivec, Marija Bogataj. V: GRUBBSTRÖM, Robert W. (ur.), HINTERHUBER, Hans H. (ur.). Seventeenth international working seminar on production economics, Innsbruck, 20-24 Feb. 2012, (Pre-prints, Vol. 1). Innsbruck: Congress Innsbruck, 2012, str. 25-31. [COBISS.SI-ID 2265955]
24. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Measuring risk drivers and mitigating the supply chain risk using Solvency II and Basel II approaches. V: Pre-prints, Sixteenth International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, March 1-5, 2010. Innsbruck: Congress, 2010, vol. 2, str. 25-36. [COBISS.SI-ID 19197158]
25. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. The role of free zones in global supply chains. V: Pre-prints, Fifteenth International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, March 3-7, 2008. Innsbruck: Congress, 2008, vol. 1, str. 49-58. [COBISS.SI-ID 17729766]
26. BOGATAJ, David, USENIK, Janez, BOGATAJ, Marija. Socialna varnost starejših delavcev v prometu. V: Zbornik referatov = Proceedings book = Sammelband = Actes de la conférance[!], IV. mednarodna konferenca Globalna varnost, Bled, Slovenija, 18. – 21. junij 2000. Ljubljana: Zavod za varstvo pri delu, 2000, str. 211-218. [COBISS.SI-ID 789347]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
27. BOGATAJ, David. Instrument obratne hipoteke v varstvu države. V: BLAŽINA, Igor (ur.). Zbornik referatov. Zbornik – povzetki, (Država, državljani, stanovanja). Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami, 2010, str. 69-82, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048180738]
28. BOGATAJ, David, BRLEC, Uršula. Izravnalne sheme po štirih letih od uvedbe. V: 17. dnevi slovenskega zavarovalništva, Portorož, 3. in 4. junij 2010. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje: = Slovenian Insurance Association, 2010, str. 249-262. [COBISS.SI-ID 2048076034]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
29. BOGATAJ, David, DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija. Quarter of century after Alonso’s forecasting of Europe’s urban system dynamics. V: SIŁKA, Piotr (ur.). Territorial uncertainity and vulnerability as a challenge for urban and regional policy : programme and book of abstracts, Warsaw Regional Forum 2015, Warsaw, 14-16 October 2015. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences: = Ministry of Infrastructure and Development, Republic of Poland: =Polish Geographycal Society, 2015, str. 16. [COBISS.SI-ID 38077957]
30. BOGATAJ, David, ROS-MCDONNELL, Diego, BOGATAJ, Marija. Housing stock management in aging societies. V: CHIKÁN, Attila (ur.). Book of abstracts, 17th International Symposium on Inventories, August 20-24, 2014, Budapest, Hungary. Budapest: ISIR, 2014, str. 23. [COBISS.SI-ID 2048241666]
31. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Lead time and market perturbations at the interest rate variation as the risk drivers in a global supply chain. V: CHIKÁN, Attila (ur.). Book of abstracts, 17th International Symposium on Inventories, August 20-24, 2014, Budapest, Hungary. Budapest: ISIR, 2014, str. 63. [COBISS.SI-ID 2048241922]
32. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Measuring the supply chain risk and vulnerability in frequency space. V: Abstracts, 13th International symposium on inventories. Budapest: ISIR, 2004, str. 68. [COBISS.SI-ID 14841574]
33. BOGATAJ, David, VODOPIVEC, Robert. The risk of pension plans in Central Europe. V: Conference program : international conference on operation research Sept. 2 – Sept. 5, 2002 = Operation research 2002. Klagenfurt, 2002: Universität, str. 65. [COBISS.SI-ID 1810898]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
34. BOGATAJ, David. Instrument obratne hipoteke v varstvu države. V: GRŽINIČ, Borut (ur.). Zbornik referatov, (Država, državljani, stanovanja). Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami, 2011, str. 15. [COBISS.SI-ID 2048076290]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
35. BOGATAJ, David, DROBNE, Damjana. Control of perishable goods in cold logistic chains by bionanosensors. V: JOO, Sung Hee (ur.). Applying nanotechnology for environmental sustainability. Hershey: IGI Global, 2016, str. 378-404. http://www.igi-global.com/chapter/control-of-perishable-goods-in-cold-logistic-chains-by-bionanosensors/162336, doi: 10.4018/978-1-5225-0585-3.ch016. [COBISS.SI-ID 3967055]
36. BOGATAJ, David, VODOPIVEC, Robert. Model v podporo odločanju o predčasnem upokojevanju delavcev na posebno težkih delovnih mestih = Model supporting decision in early retirement occupational pension schemes. V: BUKOVEC, Boris (ur.). Zrna odličnosti Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu : nove paradigme organizacijskih teorij 2016. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2016, str. 6-41. [COBISS.SI-ID 2048305154]
37. BOGATAJ, David, ROS-MCDONNELL, Diego, BOGATAJ, Marija. Reverse mortgage schemes financing urban dynamics using the multiple decrement approach. V: LONDOÑO, Jaime A. (ur.). Actuarial sciences and quantitative finance : ICASQF, Bogotá, Colombia, June 2014, (Springer proceedings in mathematics & statistics, ISSN 2194-1017, vol. 135). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015, str. 27-47. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-18239-1_3, doi: 10.1007/978-3-319-18239-1_3. [COBISS.SI-ID 38063621]
38. BOGATAJ, David, MCDONNELL, Deigo Ros, BOGATAJ, Marija. Financing Urban Growth in Aging Societies : Modelling the Equity Release Schemes in the Welfare Mix for Older Persons. V: Enhancing synergies in a collaborative environment, (Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, ISSN 2198-0772), (Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, ISSN 2198-0780). Cham: Springer, 2015, str. 205-215, ilustr. [COBISS.SI-ID 7022689]
39. BOGATAJ, David, MCDONNELL, Deigo Ros, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, Marija. Sustainable Urban Growth in Ageing Regions: Delivering a Value to the Community. V: Enhancing synergies in a collaborative environment, (Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, ISSN 2198-0772), (Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, ISSN 2198-0780). Cham: Springer, 2015, str. 215-224, ilustr. [COBISS.SI-ID 7021153]
40. BOGATAJ, David. Pokojninski načrt. V: BOGATAJ, Marija (ur.). Življenjska zavarovanja. Del 2, Pokojninska zavarovanja delavcev v prometu. Portorož: CERRISK, FPP; Ljubljana: RIUS center, 2000, str. 39-63, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048150274]
41. USENIK, Janez, BOGATAJ, David. Upokojevanje delavcev v prometu. V: BOGATAJ, Marija (ur.). Življenjska zavarovanja. Del 2, Pokojninska zavarovanja delavcev v prometu. Portorož: CERRISK, FPP; Ljubljana: RIUS center, 2000, str. 65-78, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048150530]

1.25 Drugi sestavni deli
42. AVER, Boštjan, BOGATAJ, David. Črpanje nepremičnega premoženja starostnikov : gostujoča tipkovnica. Primorska.info, ISSN 1855-3931, 26. 11. 2012. http://www.primorska.info/novice/20081/crpanje_nepremicnega_premozenja_starostnikov. [COBISS.SI-ID 2048181250]

2.01 Znanstvena monografija
43. BOGATAJ, David, ROS MCDONNELL, Lorenzo (urednik, recenzent), VODOPIVEC, Robert (urednik, recenzent). Predčasno upokojevanje v odvisnosti od rasti produktivnosti in življenjskih stroškov, (MEORL, serijska št. 16). Šempeter pri Gorici: Medifas, 2015. XII, 192 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-281-909-5. [COBISS.SI-ID 280332032]
44. BOGATAJ, David, VODOPIVEC, Robert (urednik). Vlagaj v svoj dom, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji, (MEORL, serijska št. 13). Nova Gorica: Medifas, 2013. 197 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-281-010-8. [COBISS.SI-ID 266680064]
45. BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, BOGATAJ, David. Zasnova stavbnih zemljišč v prostorskem planu Slovenije in državna stavbno zemljiška politika : ugotovitve in predlogi, (Prostor SI 2020). Ljubljana: Ministrstvo za okolje prostor, Urad za prostorsko planiranje, 2005. ISBN 961-6276-37-9. [COBISS.SI-ID 219836416]
46. BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, BOGATAJ, David. Zasnova stavbnih zemljišč v prostorskem planu Slovenije in državna stavbno zemljiška politika : ugotovitve in predlogi, (Prostor SI 2020). Ljubljana: Ministrstvo za okolje prostor, Urad za prostorsko planiranje, 2002. 108 str., ilustr. http://www.gov.si/upr/doc/Prostor2020/Zbirka2020/02_SistemPoselitve/2_7_Zasnova-stavbnih-zemljisc/2_7_Zasnova-stavbnih-zemljisc.pdf. [COBISS.SI-ID 15370982]
47. BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, BOGATAJ, David. Zasnova stavbnih zemljišč v prostorskem planu Slovenije in državna stavbno zemljiška politika : ugotovitve in predlogi, (Prostor SI 2020). Ljubljana: Ministrstvo za okolje prostor, Urad za prostorsko planiranje, 2002. 118 str., zvd. [COBISS.SI-ID 26213677]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
48. BOGATAJ, David, ROS MCDONNELL, Lorenzo (urednik), VODOPIVEC, Robert (urednik), AVER, Boštjan (urednik). Pokojninska zavarovanja z matematičnimi modeli upravljanja, (MEORL, serijska št. 12). Nova Gorica: Medifas, Center za raziskavo rizičnih sistemov, 2013. IV, 204 str., ilustr. ISBN 978-961-269-820-1. [COBISS.SI-ID 263791360]
49. BOGATAJ, David, ROS MCDONNELL, Lorenzo (urednik), VODOPIVEC, Robert (urednik), AVER, Boštjan (urednik). Matematični modeli pokojninskih zavarovanj, (MEORL, serijska št. 12). Nova Gorica: Medifas, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-269-821-8. [COBISS.SI-ID 263791872]

2.08 Doktorska disertacija
50. BOGATAJ, David. Model amortizacije človeških virov in kakovost življenja : doktorska disertacija. Novo mesto: [D. Bogataj], 2015. IX, 177 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38067205]
51. BOGATAJ, David. Nepremičnine v strukturi virov za zagotavljanje socialne varnosti starostnikov : doktorska disertacija. Nova Gorica: [D. Bogataj], 2012. XVII, 332 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2048150018]
2.09 Magistrsko delo
52. BOGATAJ, David. Pokojninski skladi in pokojninske družbe : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Bogataj], 2001. 118 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11659494]

2.11 Diplomsko delo
53. BOGATAJ, David. Matematične rezervacije v zavarovalno-tehničnih podlagah za zagotavljanje socialne varnosti delavcev v prometni panogi. Portorož: [D. Bogataj], 2000. 58 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 732259]
54. BOGATAJ, David. Aktuarska podlaga za ustanovitev zavarovalnice X : diplomska naloga. Portorož: [D. Bogataj], 1997. 54 str. [COBISS.SI-ID 2301539]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
55. BOGATAJ, David. Akutarsko – matematični temelji načrta Prve pokojninske družbe : raziskovalni projekt. Ljubljana: Prva pokojninska družba, 2000. 111, [6], 18 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048150786]
56. BOGATAJ, David. Matematični in statistični temelji načrta zavarovanj za pridobitev prostovoljne starostne, invalidske in družinske pokojnine : raziskovalni projekt. Ljubljana: Zavarovalnica Mercator, 1999. 34, 44, [90] f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048151298]
57. BOGATAJ, David. Matematični in statistični temelji za spremembno načrta uvajanja novih zavarovalnih vrst : rentno zavarovanje z možnostjo dodatnega zavarovanja za primer smrti v aktivni zavarovalni dobi : raziskovalni projekt. Ljubljana: Zavarovalnica Mercator, 1999. 73, [143] f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048151042]
58. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Aktuarska matematika prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic : prispevne stopnje na temelju slovenske demografske statistike. Ljubljana: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 1995. [189] f. [COBISS.SI-ID 2048179714]

2.13 Elaborat, predštudija, študija
59. BOGATAJ, David, HUDOKLIN, Domen, DROBNE, Damjana, ROS MCDONNELL, Lorenzo (urednik), BOGATAJ, Marija (urednik), VODOPIVEC, Robert (urednik). Control of perishable goods in collaborative food supply chains by bionanosensors : preliminary study : NanoControlNet. Ljubljana; Cartagena: [s. n.], 2015. 76 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3471439]
60. BOGATAJ, David, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, Marija, VODOPIVEC, Robert. The impact of aging on the development and control of adequate, safe and sustainable occupational retirement provision. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 20.6.2013. [47] f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024323185]
61. BOGATAJ, David, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, LISEC, Anka, DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija. Real estate and ERS in the structure of adequate welfare mix for older people in the network of European cities (ERSinWFMIX) : elaborat. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta; Vrtojba: MEDIFAS; Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, april 2013. 32 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024303729]
62. VODOPIVEC, Robert, BOGATAJ, David. Human resources and employee disadvantages as a result of changes in pension policy = Upravljanje s človeškimi viri z vidika nove pokojninske zakonodaje : predštudija : Matra Pre Accession Projects Programme. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2001. [COBISS.SI-ID 1798318]

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/proje