Projektni management (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  3  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
35  30  6

Nosilec predmeta

doc. dr. David Bogataj

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 3. letnik študija.

Vsebina

1.- Uvod: Kaj je projekt? Kaj je projektni  management? Razmerje med projektnim managementom, managementom programa, upravljanjem z naborom projektov, organizacijo projektnega  managementa in strategijo. Prispevek projekta k vrednosti podjetja. Vloga projektnega managementa.
2.-Projektni management v gradbeništvu in v poslovanju z nepremičninami.
3.- Organizacijski vplivi na projektni management: Grozdi in slogi. Communikacije. Strukture. Sredstva. Okolje. Deležniki in upravljanje. Projektni tim. Življenski cikelj projekta.
4.- Procesi v projektnem managementu in integracija procesov.
5.- Kvantitativne metode v procesih projektnega managementa in integracije: statistične metode in napovedovanje. Grafi in mreže.
6.- Obseg projekta in časovno usklajevanje.
7.- Kvantitativne metode v časovnem usklajevanju.
8.- Obvladovanje stroškov projekta ter neto sedanja vrednost aktivnosti in denarnih tokov.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:
•    A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK guide), Newtown Square: Project Management Institute, 2004
•    Stare, Aljaž, PROJEKTNI MANAGEMENT, Teorija in praksa, Založba agencija POTI, november 2011
•    Microsoft Project 2016

Priporočena literatura:
•    Meredith, R. Jack in S. J. Mantel: Project Management, 4. izdaja, John Wiley & Sons, Inc., 2000.
•    David Bogataj: Planiranje projektov. Zapiski predavanja MEORL 18. Šempeter pri Gorici: MEDIFAS (izide decembra 2016).

Ostala literatura:
•    Cleland, D. I.: Project management : strategic design and implementation, New York, McGraw-Hill, 1999
•    Hauc, A.: Projektni management, Ljubljana : GV založba, 2002

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študente s pomembnostjo projektnega pristopa za uspešno doseganje ciljev ter z dejavniki uspešne izvedbe projekta, kot so kakovostna priprava, dober projektni team s sposobnim in izkušenim managerjem projekta na čelu ter učinkovita projektna organizacija, podprta z ustrezno projektno kulturo.
V praktičnem delu bodo študentje usvojili metode in tehnike priprave in kontroliranja projekta ter vodenja projektnega tima. Projektni način dela in projektni management postajata stalnica in nepogrešljivo orodje v procesih vodenja, doseganja strateških ciljev in dvigovanja konkurenčnosti organizacij.
Projektni pristop izvajanja nalog omogoča: uspešno doseganje strateških in operativnih ciljev; učinkovito obvladovanje časa in denarja, kar temelji na sistematični pripravi projekta z uporabo preizkušenih metod in tehnik planiranja časa, virov, stroškov in prihodkov; učinkovito izkoriščanje človeškega potenciala podjetja z ustrezno izbiro projektne organizacije; različne možnosti napredovanja in s tem višjo motiviranost zaposlenih; hitrejšo prijavo ponudb z manjšim tveganjem, da pridobljenega posla ne bi mogli izvesti v okviru dogovorjenih rokov ali stroškov.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:
– poznavanje projektnega pristopa za doseganje ciljev;
– sposobnost razumevanja procesov priprave, orodij in metod za uspešno izvedbo projekta;
– sposobnost analiziranja, sintetiziranja pridobljenih znanj, predvidevanja rešitev in njihovih posledic;
– sposobnost fleksibilnega prenosa znanj v prakso;
– sposobnost doseganja strateških in operativnih ciljev;
– spretnosti za organiziranje teamskega dela;
– komuniciranje s strokovnjaki iz različnih nepremičninskih področij ter z različnimi interesnimi skupinami.

Predvideni študijski rezultati:

Študent/študentka:
– Pozna pojme projektnega pristopa.
– Razume temeljna načela projektnega managementa.
– Pozna metode in tehnike priprave in kontroliranja projekta ter vodenja projektnega tima.
– Pozna procese vodenja, doseganja strateških ciljev in dvigovanja konkurenčnosti organizacij.
– Razvije sposobnosti uspešno doseganje strateških in operativnih ciljev.
– Razvije sposobnosti učinkovitega obvladovanja časa in denarja.
– Razvije sposobnosti ravnanja s človeškim potencialom podjetja z ustrezno izbiro projektne organizacije.

Metode poučevanja in učenja:

– Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
– Vaje;
– Individualne in/ali skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

– Ocenjuje se pisni in ustni izpit.
– Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o študiju

Reference nosilca:

1. BOGATAJ, David, ROS-MCDONNELL, Diego, BOGATAJ, Marija. Management, financing and taxation of housing stock in the shrinking cities of aging societies. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. [Print ed.], 2016, vol. , iss. , [12] str., ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527316302109, doi: 10.1016/j.ijpe.2016.08.017. [COBISS.SI-ID 38685445]
2. KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David. Ageing in place driving urban transformations. Revija za univerzalno odličnost, ISSN 2232-5204, mar. 2016, letn. 5, št. 1, str. 1-12. http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO/2016-5-1/RUO_035_clanek_Kavsek_Bogataj_prejeto_2016_02_04_koncen_za_objavo_doc_1.pdf. [COBISS.SI-ID 2048309762]
3. BOGATAJ, David, AVER, Boštjan, BOGATAJ, Marija. Supply chain risk at simultaneous robust perturbations. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. [Print ed.], 2015, vol. , iss. , [28] str., ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315003369, doi: 10.1016/j.ijpe.2015.09.009. [COBISS.SI-ID 513415554]
4. BOGATAJ, David, AVER, Boštjan. Residential real estate investments from the perspective of Act on social security benefits. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2013, [Št.] 57/58, str. 252-276, 306-308, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024393329]
5. BOGATAJ, David, VODOPIVEC, Robert, BOGATAJ, Marija. The extended MRP model for the evaluation and financing of superannuation schemes in a supply chain. Technological and economic development of economy, ISSN 2029-4913. [Print ed.], 2013, vol. 19, suppl. 1, str. S119-S133, ilustr., doi: 10.3846/20294913.2013.875957. [COBISS.SI-ID 17704754]
6. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. The role of free economic zones in global supply chains – a case of reverse logistics. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. [Print ed.], 2011, vol. 131, no. 1, str. 365-371, doi: 10.1016/j.ijpe.2010.09.028. [COBISS.SI-ID 2115171]
7. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Free zones on the EU borders as the response on reduction of daily commuting through the southern EU border. Europa XXI, ISSN 1429-7132, 2007, no. 16, str. 109-129. [COBISS.SI-ID 18049510]
8. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Measuring the supply chain risk and vulnerability in frequency space. International journal of production economics, Vol. 108, Issues 1-2 str. 291-301. [COBISS.SI-ID 16965094]
9. BOGATAJ, David, VODOPIVEC, Robert, STRAJNAR, Miro, BOGATAJ, Marija. The influence of tollgates on global climate changes. V: Modern traffic, (Suvremeni promet, ISSN 0351-1898, Special issue, Vol. 22). Mostar: Institutes for Mechanical Engineering University of Mostar, 2002, str. 38-46. [COBISS.SI-ID 1172323]
10. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David, ŠIBENIK, Tomislav. Kdo je dolžan investirati v prometno infrastrukturo metropole. IB revija, ISSN 1318-2803. [Slovenska tiskana izd.], 2001, 35, št. 1, str. 4-13. [COBISS.SI-ID 972131]
11. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Housing equity withdrawal in the portfolio choice for deferred pension income. International journal of social sciences and humanities invention, ISSN 2349-2031, Jul. 2015, vol. 2, iss. 7, str. 1459-1473, ilustr. http://valleyinternational.net/index. php/our-jou/theijsshi/archive/133-theijsshi-volume-2-issue-7-july-2015/442-housing-equity-withdrawal-in-the-portfolio-choice-for-deferred-pe nsion-income. [COBISS.SI-ID 38066949]
12. BOGATAJ, David, AVER, Boštjan. Uvedba zakonskih podlag za načrte črpanja nepremičnega premoženja starostnikov. Pravna praksa, ISSN 0352-0730, 4. apr. 2013, leto 32, št. 13, str. 6-8, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 13116497]

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/proje