Pravodajni proces in nomotehnika (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski magistrski Pravo  1/2  1/2

Vrsta predmeta*

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Peter Jambrek

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Spremljanje pouka Pravodajni proces in nomotehnika predpostavlja temeljna znanja iz glavnih  pravnih panog in splošno razgledanost v družboslovju.

Vsebina

1. Proces odločanja in družbene determinante pravnega normiranja

1.1. Odločanje in posebnosti pravnega odločanja

1.2. Socialne, ekonomske, politične in kulturne determinante pravotvornosti

1.3. Pravni viri

1.4. Vrste splošnih pravnih aktov in pravni sistem

2. Nomotehnika kot veda in veščina

2.1. Nastanek in razvoj nomotehnike

2.2. Splošna načela in usmeritve nomotehnike

3. Metode oblikovanja normativnih aktov

3.1. Splošne metode

3.1.1. Aksiološka metoda

3.1.2. Pravno-politična metoda

3.1.3. Sociološka metoda

3.1.4. Dogmatska metoda

3.1.5. Logična metoda

3.1.6. Primerjalno-pravna metoda

3.1.7. Zgodovinska metoda

3.1.8. Line by line method

3.2. Posebne metode

3.2.1. Abstraktno normiranje

3.2.2. Načelno normiranje

3.2.3. Kazuistično normiranje

3.2.4. Precedenčno normiranje

3.3. Kodifikacija

4. Struktura splošnih pravnih aktov

4.1 Zunanja – oblikovna struktura

4.1.1.Del

4.1.2. Poglavje

4.1.3. Oddelek, pododdelek

4.1.4. Člen, odstavek, točka, alineja

4.2 Notranja – vsebinska struktura

4.2.1. Uvodne in temeljne določbe

4.2.2. Centralne določbe

4.2.3. Kazenske določbe

4.2.4. Prehodne in končne določbe

5. Jezik v splošnih pravnih aktih

5.1 Vrste izrazov

5.2. Semantika, pojmi in definicije

5.3. Sintaksa in stil pravnega jezika

5.4. Formalizem, linearnost, ekonomičnost, redundanca

5.5. Funkcije pravnega jezika

6. Postopkovna pravila sprejemanja splošnih pravnih aktov

6.1. Zakonodajni proces na nacionalni ravni

6.2. Pravodajni proces v institucijah EU

6.3. Nomotehnični in postopkovni vidiki državnih podzakonskih predpisov

6.4. Nomotehnični in postopkovni vidiki predpisov lokalnih skupnosti

7. Objavljanje in veljavnost pravnih predpisov

7.1. Objavljanje in veljavnost nacionalnih predpisov

7.2. Objavljanje in veljavnost »evropskih« predpisov

8. Pravna redakcija predpisov

9. Prečiščena besedila predpisov

10. Posebnosti nomotehnike »evropskih« splošnih pravnih aktov

Temeljni literatura in viri / Readings:

  • Albin Igličar, Zakonodajna dejavnost, GV Založba, Ljubljana 2011
  • Služba Vlade RS za zakonodajo, Nomotehnične smernice, Uradni list RS, Ljubljana 2008
  • Drafting Legislation (ed. by C. Stefanou and H. Xanthaki, Ashgate, 2008

Cilji in kompetence:

Splošni pravni akti oziroma predpisi morajo čim bolj verno odraziti družbeno realnost ter zagotoviti potrebno družbeno stabilnost. Oblikovanje predpisov in strokovna udeležba v njihovem sprejemanju v zakonodajnih in izvršilnih organih državne oblasti ter v organih samoupravnih lokalnih skupnosti, zahteva ustrezno nomotehnično znanje, ki naj ga nudi naslovni predmet. S poudarki na metodičnih, strukturnih in jezikovnih vidikih pripravljanja predpisov so začrtane osrednje teme nomotehnike kot izrazito praktično usmerjene discipline.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent spozna osnovna izhodišča in pojme nomotehnike, razume glavne metode oblikovanja splošnih pravnih aktov ter  pridobi informacije o strukturnih, jezikovnih in postopkovnih vidikih normativne dejavnosti.

Uspešno zaključen pouk usposobi študenta za izdelavo osnutka zakona ali drugega splošnega pravnega akta ter njegovo umestitev v pravni sistem.

Študent razširi svoj odnos do prava iz pretežno uporabe splošnih in abstraktnih pravnih norm na njihovo oblikovanje oziroma formuliranje v pravnih aktih, ob upoštevanju nomotehničnih in družbenih determinant.

Metode poučevanja in učenja:

– predavanja kot pregled  glavnih tem nomotehnike
– vaje s prikazom posameznih primerov splošnih pravnih aktov

Načini ocenjevanja:

ustno izpraševanje, seminarske naloge

Reference nosilca / Lecturer’s references:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/proda