Procesi investiranja in gradnja objektov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  3  1

Vrsta predmeta

Redni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 25  20  4

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Alenka Temeljotov – Salaj

Jezik

Slovenski in angleški

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 3. letnik

Vsebina

 • Javne službe
 • Javna naročila
 • Gradnja objektov

Temeljni literatura in viri:

 • Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji;
 • Pravilnik o investicijski dokumentaciji;
 • Zakon o urejanju prostora;
 • Zakon o graditvi objektov.

Cilji in kompetence:

Študent

 • poznavanje slovenske zakonodaje s področja pridobivanja dovoljenj za gradnjo objektov,
 • poznavanje osnovnih dokumentov za začetek investicijskega procesa v javnem sektorju,
 • poznavanje projektne in tehnične dokumentacije pri investicijah,
 • poznavanje potrebne pogodbene dokumentacije v investicijskem procesu,
 • sposobnost analiziranja in predvidevanja rešitev v praksi,
 • sposobnost razumevanja procesnih in organizacijskih aktivnosti pri izvedbi investicij,
 • sposobnost prenosa znanj v prakso.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Študent/študentka:

 • pozna temeljna načela in oblike investicijskih procesov in gradnje objektov,
 • pozna akterje in procese investicijskih procesov in gradnje objektov,
 • razume različne vrste investicijskih procesov in gradnje objektov ter njihovo rabo v praksi,
 • pozna EU direktive in zakonodajo področja,
 • pozna praktične primere.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Vaje;
 • Individualne in/ali skupinske konsultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

Ocenjuje se pisni in ustni izpit ter seminarsko delo.

Pisni 50%

Ustni 20%

Seminar 30%

Reference nosilca:

Izredna profesorica dr. Alenka Temeljotov Salaj je priznana strokovnjakinja na nepremičninskem področju. Napisala je številne znanstvene in strokovne članke ter znanstveni monografiji. Aktivno sodeluje na mednarodnih raziskovalnih projektih.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/proce