Procesi in faze reševanja sporov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Peter Jambrek

Predavanja

Prof. dr. Peter JAMBREK, Prof. dr. Barney JORDAAN

Vaje

Prof. dr. Peter JAMBREK, Dr. Tanja Pia METELKO

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v prvi letnik.

Vsebina

 1. Procesi alternativnega in komplementarnega načina razreševanja sporov
 2. Mediacijski proces in faze mediacije
 3. Vloga mediatorja in vloga udeležencev v mediaciji
 4. Vodenje procesa mediacije in komediacija
 5. Priprave na mediacijo (mediatorja, strank, odvetnikov)
 6. Institut predmediacije
 7. Pričetek mediacije in mediacijska pogodba
 8. Prva faza: uvodno srečanje
 9. Druga faza: raziskovanje v mediaciji
 10. Tretja faza: razreševanje in pogajanja
 11. Četrta faza: zaključek mediacije
 12. Priprava, pisanje in sklenitev mediacijskega dogovora
 13. Mediacija, ki se zaključi brez sporazuma
 14. Faza po koncu mediacije s specifiko pri sodišču pridruženih in izvensodnih mediacijah
 15. Zastoji v postopku – njihovo prepoznavanje in upravljanje

Temeljna literatura in viri

 • Betetto, N., in drugi. (2011). Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji. Ljubljana: Društvo mediatorjev Slovenije. (izbrana poglavja)
 • Parkinson, L. (2011). Družinska mediacija. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia. (izbrana poglavja)
 • Moore, T. (2003). The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict. San Francisco: Jossey – Bass. (izbrana poglavja)
 • Ristin, G. (2010). Napotitev na mediacijo. V: PP. – ISSN 0352-0730. – Leto 29, št. 31/32 (19. avg. 2010), str. 38-39.
 • Ristin, G. (2012). Delo z odvetniki v mediaciji. Odvetnik: glasilo Odvetniške zbornice Slovenije, 3(57)/2012, 30 – 32.
  Dostopno na: http://www.odv-zb.si/upload/revija/ODVETNIK%20st%2057.pdf

Cilji in kompetence

Študentje bodo pri predmetu zasledovali naslednje cilje:

 • razumevanje procesa alternativnega in komplementarnega načina razreševanja sporov
 • poglobljeno razumevanje, poznavanje in uporabljanje v praksi vseh faz mediacije s poznavanjem vseh delov posamezne faze in njene uporabe
 • poznavanje vloga mediatorja
 • priprava, pisanje in sklenitev mediacijskega dogovora
 • prepoznavanje zastojev v postopku mediacije in njihovo upravljanje
 • prepoznavanje in posledično razvijanje novih veščin konstruktivnega in dogovornega reševanja konfliktov in sporov v lastnem življenju.
 • poglobljeno razumevanje teorije konflikta
 • pridobiti veščine vodenja konfliktnih situacij

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • študent-ka pridobi poglobljeno znanje o celotnem procesu in posameznih fazah mediacije
 • študent-ka zna uporabiti pridobljena znanja, veščine in spretnosti vodenja mediacijskega procesa pri neposrednem delu z uporabniki
 • študent-ka osvoji vodenje mediacij v enostavnih in zahtevnejših zadevah
 • obvlada veščino ohranjanja profesionalne in osebne avtonomije v medsebojnih odnosih
 • pozna in zna uporabiti thenike pri reševanju zastojev v mediaciji
 • zna pripraviti mediacijski sporazum
 • zna uporabiti pridobljena znanja v analizi konflikte situacije
 • zna uporabiti najprimernejšo strategijo za razrešitev konflikte situacije
 • študent-ka izoblikuje svoj stil upravljanja s konflikti

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja

Učne metode:

 • ogled in analiza video posnetkov mediacije
 • vaje z igro vlog – vodenje procesa mediacije

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 30%
Ustni del v obliki igre vlog vodenja mediacije 70%

Reference nosilca

Izobrazb

 • Matura: Klasična gimnazija, Ljubljana, 1958
 • Diploma: Pravna fakulteta, Ljubljana, 1962
 • M.A.: University of Chicago, Chicago (ZDA), 1970
 • Ph.D.: University of Chicago, Chicago (ZDA), 1971
 • Doktor pravno-političnih znanosti (nostrifikacija Ph.D.), Pravna fakulteta, Ljubljana, 1972

Sodniške zaposlitve in funkcije

 • Sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice Sveta Evrope, 1993-1998
 • Sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 1990- 1998
 • Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 1991-1994

Akademske zaposlitve in funkcije

 • Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici: profesor ustavnega in mednarodnega prava človekovih pravic, 2005-
 • Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije: profesor ustavnega in evropskega prava; prodekan, 2004-
 • Pravna fakulteta UL: profesor Katedre za teorijo države in prava; predmet Pravo Sveta Evrope (zadnja pedagoška zadolžitev), do 1999
 • Upravna fakulteta UL: profesor; predmet Pravoznanstvo, 1999-2001
 • Gostujoči profesor: University of Pittsburgh, 1989; University of Virginia, 1982; University of Zambia, 1973-1975
 • Center For International Affairs, Harvard University (Boston), Research Fellow, 1976

Strokovne funkcije

 • Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, predsednik, 2004-
 • Agencija Evropske unije za temeljne pravice, član Znanstvenega komiteja, 2008 –
 • Komisija za demokracijo skozi pravo Sveta Evrope, član Upravnega odbora; predsednik Podkomisije za Jugovzhodno Evropo, 1991 –
 • Zastopnik Republike Slovenije pred Evropskim sodiščem za človekove pravice  v zadevi Marković, Kovačić in Mrkonjić p. Sloveniji, 1999-2000
 • Strokovna skupina Ustavne komisije Državnega zbora RS, član, 2001 –
 • Strokovni svet za javno upravo, član, 2001 –
 • Revija Dignitas – Slovenska revija za človekove pravice, urednik 1999 –
 • Odgovorni nosilec raziskave “Komentar judikature na podlagi evropskega in slovenskega prava človekovih pravic” (MZT , MP in PF), 1998-2000
 • Nova revija (Ljubljana), član uredniškega odbora
 • Institute of Sociology of Law for Europe (Paris ), član upravnega odbora
 • International Journal of the Sociology of Law (London), član uredniškega odbora
 • Strokovna skupina za pripravo delovnega besedila osnutka ustave Republike Slovenije, koordinator, 1990-1991

Avtorske monografije s področja prava človekovih pravic in evropskih integracij 

 • Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 2002, str. 1-1247, član uredniškega sveta; avtor: Preambula, str. 30-42; 1. člen, 43-52; 22. člen, str. 240- 251; 23. člen, str. 257-263, 263-265 (s F. Testenom)
 • “In which respects denationalisation law restricts restitution of property in former communist countries: the case of Slovenia”, v: Paul Mahoney, Franz Matscher, Herbert Petzold and Luzius Wildhaber (eds.), Protecting Human Rights: The European Perspective, Koeln: Carl Heymannns Verlag KG, 2000
 • “Constitutional-Law Teaching in Slovenia”, v: Jean-Francois Flauss (ed.),  L’enseignement du droit constitutionnel, Bruxelles: Bruyant, 2000, 85-94
 • “Individual complaints v. structural violence: reactive and proactive role of the Strasbourg court of law,” v: In our hands: the effectiveness of human rights protection, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1998
 • “Opinion on the Constitutional Situation in Bosnia and Hercegovina with Particular Regard to Human Rights Protection Mechanism”, with Antonio La Pergola et al., report adopted by the Venice Commission, Council of Europe, Strasbourg, 1996
 • “Slovensko Ustavno sodišče pod okriljem evropskih standardov in mehanizmov za varovanje človekovih pravic”, Človekove pravice, Pravna fakulteta, Ljubljana, 1996
 • Ustavna demokracija, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992, str. 1-463
 • “A Directly-Elected President With Limited Powers” (with. D. Chapman), v: Can Civil Wars Be Avoided: Electoral and Constitutional Models for Ethnically Divided Countries, London: The Institute for Social Inventions, 1991
 •  »Human Rights in a Multi-ethnic State: The Case of Yugoslavia«, v: Human Rights and Security, Vojtech Mastny and Jan Zielonka (eds.), Oxford: Westview Press, 1991, pp. 177-202
 • Oblast in opozicija v Sloveniji, Maribor: Založba Obzorja, 1989, str. 1-67
 • Gradivo za slovensko ustavo, Ljubljana (Časopis za kritiko znanosti), 1988; avtor: “Ustava in slovensko narodno vprašanje”, “Temeljne človekove pravice in svoboščine”
 • Varstvo človekovih pravic, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988, str. 1-549, sourednik in soavtor
 • “Improvement of the Exercise of Human Rights in Urban Areas: Ecology of Urban Deprivation”, UNESCO, Division of Human Rights and Peace (Paris), 1983, str. 1-57 (research report)
 • “Compatibility between Self-Government and Courts: The Case of Judicial Reforms in Yugoslavia”, v: Disputes and the Law, Maureen Cain and Kalman Kulcsar (eds.), Budapest: Akademiai Kiado, 1983, str .183-202
 • “Participation as a Human Right and as a Means for the Exercise of Human Rights”, UNESCO, Division of Human Rights and Peace (Paris), 1982, str. 1-239 (research report)
 • Development and Social Change in Yugoslavia: Crises and Perspectives of Building a Nation, Westmead: Saxon House, D.C.Heath Ltd., 1975, str. 1-280

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/proce