Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski magistrski Pravo  2  1

Vrsta predmeta

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40 8

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Marko Novak

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v prvi letnik magistrskega programa z osvojenimi temeljnimi znanji s področja dodiplomskega izobraževanja prava.

Vsebina

 1. OČRT PRIMERJALNEGA PRAVA
 1. Splošno primerjalno pravo
 2. Posamično primerjalno pravo
 1. RIMSKO-GERMANSKA PRAVNA DRUŽINA
 1. Zahodnoevropska pravna poddružina
 2. Srednjeevropska pravna poddružina
 3. Skandinavska pravna poddružina
 4. Postsocialistična pravna poddružina
 • COMMON LAW
 1. Angleško pravo
 2. Pravo ZDA
 1. PRAVNI REDI DALJNEGA VZHODA, INDIJE, ISLAMA IN AFRIKE
 1. Pravo daljnega vzhoda
 2. Indijsko pravo
 3. Islamsko pravo
 4. Afriško pravo

Temeljni literatura in viri:

Temeljna:

– R. David, G. Grasmann, Uvod v velike sodobne pravne sisteme (prva in druga knjiga), Cankarjeva založba, Ljubljana 1998-1999.

Dopolnilna:

– A. Uzelac, Survival of the Third Legal Tradition?, 49 Supreme Court Law Review 2010;

– R. Manko, Survival of the Socialist Legal Tradition? A Polish Perspective, 4 Comparative Law Review 2012;

– R. Manko, Weeds in the Gardens of Justice? The Survival of Hyperposisivism in Polish Legal Culture as a Symptom/Sinthome, Polemos – Journal of Law, Literature and Culture, 7.2 2013;

– A. Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, University of Georgia Press, 1993;

– K. Zweigert, H. Koetz, An Introduction to Comparative Law, Oxford University Press, Oxford 1998;

– M. Reimann, R Zimmerman (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, Oxford 2008;

– M. Bussani, U. Mattei (eds.), The Cambridge Companion to Comparative Law, Cambridge University Press, Cambridge 2012.

 

Cilji in kompetence:

Študenti osvojijo temeljna znanja s področja splošnega primerjalnega prava, vključno s splošnimi značilnostmi velikih pravnih sistemov. Takšna znanja vsebujejo tudi metodološke temelje, ki omogočajo študentom uporabo takšnih znanj v praksi kot tudi nadaljnje raziskovanje na tem področju.

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje zgodovinskega razvoja splošnega primerjalnega prava in razvoja velikih pravnih sistemov.
 • Ločitev med velikimi pravnimi sistemi in poznavanje njihovih temeljnih značilnosti.
 • Poznavanje temeljnih metod raziskovanja na področju splošnega primerjalnega prava.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja z aktivno udeležbo študentov v diskusiji.

Predmet se ocenjuje na ocenjevalni lestvici od 6 do 10, pri čemer je 6 najnižja ocena, s katero študent opravi izpit, 10 pa najvišja ocena.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

 • NOVAK, Marko. Three models of balancing (in constitutional review). Ratio juris, ISSN 0952-1917. Print ed., 2010, vol. 23, no. 1;
 • NOVAK, Marko. A typological reading of prevailing legal theories. Ratio juris, ISSN 0952-1917. Print ed., 2014, no. 2, vol. 27;
 • NOVAK, Marko. Poglavja iz filozofije in teorije prava. 1. izd. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2008;
 • NOVAK, Marko. Uvod v pravo, (Študijsko gradivo). 1. izd. V Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2010;
 • NOVAK, Marko. Idealni tipi prava v luči psihološke tipologije = Ideal types of law from the perspective of psychological typology. Revus, 2013, št. 19.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/prime