Presojanje nepremičninskih investicij (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo in management nepremičnin  1  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Jaka Vadnjal

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Razen administrativnih pogojev ni drugi pogojev za opravljanje študijskih obveznosti.

Vsebina

• Nepremičninski investicijski projekti
• Ekonomika v gradbeništvu in nepremičninah
• Upravičenost in uspešnost nepremičninskih investicij in projektov
• Statične metode presojanja nepremičninskih investicij in projektov, prednosti in pomanjkljivosti
• Dinamične metode presojanja nepremičninskih investicij in projektov, prednosti in pomanjkljivosti
• Določanje denarnih tokov
• Določanje zahtevane donosnosti
• Lastni in tuji viri financiranja nepremičninskih naložb in projektov.

Temeljni literatura in viri:

  • Ginevičius, R., Zubrecovas, V.: Selection of the Optimal Real Estate Investment Project Basing on Multiple Criteria Evaluation Using Stochastic Dimensions, Journal of Business Economics and Management (3/2009)
  • Wiedemer, J.P., Goeters, J. E., Graham, J.E. (2010) Real Estate Investment, South-Western Educational Publishing.
  • Pšunder, I., Cirman, A. (2011) Discount rate when using methods based on discounted cash flow for the purpose of real estate investment analysis and valuation, Geodetski vestnik. Dostopno tu: http://www.geodetski-vestnik.com/55/3/gv55-3_546-560.pdf!
  • Conover, M.C., Friday, S.H., Sirmans,S.G. (2002) Diversification benefits from foreign real estate investments: Journal of Real Estate Portfolio. MI-SIKNG
  • Geltner, D. (2010) Commercial real estate Investmenrt and Analysis: Cengage Learning.

 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je razviti občutek za ekonomiko nepremičnin predvsem v kontekstu nepremičninskih investicij in projektov. Slušatelji teoretično in praktično spoznavajo finančni management s poudarkom na specifiki financiranja nepremičnin, še posebej na področju investicijskih projektov. Naučijo se posebnih metod načrtovanja in vrednotenja investicij ter presojanj naložb v nepremičnine.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih kompetenc:
• Poznavanje ekonomike nepremičnin;
• Razumevanje zakonitosti nepremičninskih investicij;
• Poznavanje ključnih konceptov finančnega managementa;
• Sposobnost analiziranja, sintetiziranja pridobljenih znanj, predvidevanja rešitev in njihovih posledic;
• Sposobnost fleksibilnega prenosa znanj v prakso;
• Sposobnost vrednotenja investicij;
• Poznavanje različnih metod in orodij za odločanje.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• Poznavanje vloge presojanja nepremičninskih investicij v poslovnem procesu;
• Razumevanje temeljnih računovodskih, knjigovodskih in revizijskih pojmov;
• Razumevanje lastnosti in načel koristnosti;
• Sposobnost komuniciranja s strokovnjaki z različnih nepremičninskih področij ter z različnimi interesnimi skupinami v smislu oblikovanja celovitega pristopa.
• Sposobnost predlaganja rešitev in sprejemanja odločitev v zvezi z nepremičninskimi investicijami.

Metode poučevanja in učenja:

• Posredovanje napotkov študentom za izdelavo praktične in teoretične analize primera ter diskusijskih vprašanj (tematika naloge po dogovoru).
• Posredovanje odgovorov študentom (po elektronski pošti) na morebitna njihova vprašanja s področja vsebine predmeta.
• Izdelava analiz primera in odgovorov na diskusijska vprašanja s področja vsebine predmeta.

Načini ocenjevanja:

• Diskusijsko vprašanje 1: 5%
• Diskusijsko vprašanje 2: 5%
• Diskusijsko vprašanje 3: 5%
• Diskusijsko vprašanje 4: 5%
• Praktična analiza primera: 20%
• Teoretična analiza primera: 20%
• Izpitni seminar: 40%

Reference nosilca:

Jaka Vadnjal je leta 2005 doktoriral na Univerzi v Ljubljani. Je izredni profesor na GEA College – Fakulteti za podjetništvo, kjer je od 2012 dekan. Na GEA College – FP poučuje od 1996 in je nosilec več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Sodeloval in vodil je tudi nekaj raziskovalnih projektov. Svoja dela je predstavil na številnih mednarodnih konferencah in v znanstvenih revijah objavil 32 originalnih znanstvenih člankov. Članki so na temo poslovne ekonomije in podjetništva. Je tudi soavtor štirih knjig na temo podjetništva. Bil je mentor pri več kot 100 diplomah in 30 magistrskih del. Poučuje še na dveh fakultetah v Sloveniji in dveh v tujini.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/preso