Uslužbensko pravo (izbirni)

 

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin 1/2  1/2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Slobodan Dujić

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

• poznavanje kompleksnih pravnih pojmov oziroma konceptov (v okviru učnih načrtov visokih šol oz. fakultet);
•  visoka stopnja splošne razgledanosti in sposobnosti razumevanja kompleksnih družbenih pojavov in konceptov.

Vsebina

1. Uvodni pojmi s področja sistema javnih uslužbencev (javni uslužbenec, javne naloge, naloge izvrševanja oblasti, zasledovanje javnega interesa, uradnik, strokovno-tehnični javni uslužbenec, funkcionar, kadrovski načrt, delovno mesto, položaj, naziv, predstojnik, delovna doba, službena doba, kadrovski informacijski sistem, organizacija in sistemizacija delovnih mest, delodajalec, pravna oseba javnega prava, državni organ, upravni organ, pravosodni organ, organ lokalne uprave, itd.).

2. Razvoj pojma in statusa javnih uslužbencev skozi zgodovino. Diferenciacija na podlagi delitve dela v t.i. pred-državnem (»naravnem«) stanju. Diferenciacija vlog po prehodu v »državno stanje«. Delitev dela in prehod s personalnih razmerij na organizacijske vloge. Birokratska organizacija in neosebna (funkcionalna) razmerja v organizaciji. Max Weber. Post-absolutistična država in razvoj ideje demokracije in človekovih pravic. Prehod na sodoben uslužbenski sistem. Ljudje kot najpomembnejši faktor uspeha v sodobni organizaciji.

3. Sistemski aspekti delovanja uslužbenskega sistema. Sistemska teorija in uslužbenski sistem. Personalni uslužbenski sistem kot »sistem sodelovanja med ljudmi«. Kategorije javnih uslužbencev: uradniki in strokovno-tehnični javni uslužbenci v Sloveniji. Nekateri primerjalni sistemi: npr. nemški (Beamten, Angestellte, Arbeiter), angleški (civil servants), itd. Položaj in vloga javnega uslužbenca v upravno-političnem procesu (razmerje med politiko in stroko, sistemska regulacija uslužbenskega sistema v sodobni državi). Karierni sistemi in sistemi delovnih mest (»pozicijski sistemi«). Kombinacija obeh sistemov v sodobni državi.

4. Normativna ureditev sistema javnih uslužbencev v Sloveniji. Pravna ureditev statusa javnih uslužbencev v prvi Jugoslaviji. II. svetovna vojna in prehod v obdobje socializma. Nekdanja pravna ureditev položaja »delavcev v državnih organih«. Poskusi izenačevanja pravnega položaja zaposlenih v gospodarstvu in t.i. »negospodarstvu« v času samoupravnega socializma. Prehod v nov politični sistem v 90. letih 20. stoletja in »renesansa« javnega prava tudi na uslužbenskem področju. Nova pravna regulacija. Zakon o javnih uslužbencih in podzakonski predpisi. Socialno partnerstvo in kolektivno dogovarjanje. Razmerje med splošnim delovnim pravom in uslužbenskim pravom (subsidiarnost, komplementarnost). Načela novega uslužbenskega sistema. Podzakonsko urejanje in avtonomno urejanje uslužbenskega sistema. Regulacija tega področja de lege ferenda.

5. Kadrovsko načrtovanje. Kadrovski načrti. Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Povezovanje kadrovskega in finančnega načrtovanja v sistemu javnih uslužbencev. Postopki zaposlovanja. Faze postopkov zaposlovanja v državni upravi. Posebnosti postopka za najvišje kategorije uradnikov v državni upravi. Vloga Uradniškega sveta v postopku zaposlovanja najvišjih kategorij uradnikov v slovenskem uradniškem sistemu. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi (pogodba ali odločba, ali oboje ?). Delovno razmerje za nedoločen in za določen čas. Regulacija tega področja de lege ferenda.

6. Pravice in obveznosti javnih uslužbencev. Pravni postopek do dokončnosti odločitve o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev. Komisije za pritožbe. Pravna sredstva po dokončnosti odločbe o pravicah oziroma obveznostih javnega uslužbenca – sodni postopki (varstvo pravic pred Socialnim in delovnim sodiščem in varstvo pravic pred Upravnim sodiščem – upravni spor). Nazivi in položaji v uslužbenskem sistemu. Pridobitev in izguba naziva. Disciplinska in odškodninska odgovornost javnih uslužbencev. Pravica do sindikalnega združevanja. Stavka in omejevanje stavke v javnem sektorju.

7. Ocenjevanje in napredovanje. Podlage za ocenjevanje. Podlage za napredovanje. Postopek ocenjevanja uradnikov. Horizontalno in vertikalno napredovanje (napredovanje na delovnem mestu in napredovanje v višji naziv).

8. Začasno in trajno premeščanje javnih uslužbencev – personalna mobilnost v državni upravi. Premeščanje s privolitvijo in brez privolitve javnega uslužbenca.

9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje javnih uslužbencev ter strokovni izpiti v upravi. Različni sistemi izobraževanja oziroma usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v odvisnosti od narave uslužbenskega sistema (karierni, pozicijski, kombinirani). Posebne institucije za usposabljanje in izpopolnjevanje javnih uslužbencev in sistemi brez posebnih institucij na tem področju. Strokovni izpiti v državni upravi.

10. Prenehanje delovnega razmerja. Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Odpoved s strani delodajalca. Ugotovitev nesposobnosti. Poslovni razlog in reorganizacija. Drugi razlogi za prenehanje delovnega razmerja.

11. Plačni sistem v javnem sektorju. Pojem plačnega sistema. Enoten plačni sistem v javnem sektorju. Plačni sistem za funkcionarje in javne uslužbence. Osnovna plača. Dodatek za delovno uspešnost. Drugi dodatki. Regulacija tega področja de lege ferenda.

12. Primerjalni uslužbenski sistemi v državah članicah Evropske unije. Pojem primerjalnega prava. Primerjalni uslužbenski sistemi. Uslužbenski sistemi, ki temeljijo na sistemu kariere. Uslužbenski sistemi, ki temeljijo na sistemu položajev (delovnih mest). Kombinirani uslužbenski sistemi (kombinacija sistema kariere in sistema delovnih mest). Izbrani aspekti primerjave med različnimi uslužbenskimi sistemi v državah članicah Evropske unije (proces selekcije, pravica do sindikalnega organiziranja in stavke, pravica do izobraževanja, itd.).

Temeljni literatura in viri:

– Prof. dr. Slobodan Dujić, prosojnice s predavanj.

– Prof. dr. Slobodan Dujić, Civil Service System of the Republic of Slovenia, International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe (2; 2008, Ljubljana), 2. mednardni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 19-20. junij 2008, 19 str., ISBN 978-961-262-004-2.

– novi pravni predpisi s področja uslužbenskega prava.

– vsaj en pravni vir naveden v priporočeni literaturi (po izbiri študenta, preverja se v primeru izvedbe ustnega izpita).

Priporočena:

Knjige in učbeniki

– Prof. dr. Dragoljub Kavran, Nauka o upravljanju: Organizacija, kadrovi, rukovođenje, Naučna knjiga Beograd 1991, ISBN 86-23-05111-4.

– Prof. dr. Rado Bohinc, Delovna in uslužbenska razmerja, GV Založba, Ljubljana, 2004.

– Prof. dr. Jože Florjančič, Kadrovska politika. Moderna organizacija, Kranj, 1982.

– Prof. dr. Jože Florjančič in Prof. dr. Goran Vukovič, Kadrovska funkcija – management, Moderna organizacija, Fakultete za organizacijske vede, Kranj, 1998.

– Prof. dr. Stane Možina, Management kadrovskih virov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 1998.

– Prof. dr. Gorazd Trpin, Sistem javnih uslužbencev in institucij za razvoj javne uprave, Javna uprava. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 1996.

– Prof. dr. Gregor Virant, Pravna ureditev javne uprave, Fakulteta za upravo, 2004, ISBN 961-6139-22-3.

– Prof. dr. Zvone Vodovnik, Poglavja iz delovnega in socialnega prava, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2003.

– Prof. dr. Zvone Vodovnik, Globalizacija in razvoj delovnega prava: vloga države v razmerjih socialnega partnerstva, 4. dnevi delovnega prava in socialne varnosti, Portorož, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti. Ljubljana, 2005.

– Doc. dr. Polonca Kovač, Globalne usmeritve managementa v javnem sektorju. GV Izobraževanje, Ljubljana 2005, str. 1–12.

– Mag. Slobodan Rakočevič, Državna uprava: vloga, položaj, organizacija, delovanje, 2. izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1994, str. 45–195.

– Mag. Judita Bagon, Upravljanje delovne uspešnosti v upravi. Kadrovske informacije, Ljubljana 2004, letnik 4, št. 2, str. 15–20.

– Adizes I, Možina S, Milivojević Z, Svetlik I, Terpin M: Človeku prijazno in uspešno vodenje. Panta Rhei-Sinteza, Ljubljana, 1996.

– Janez Novak, Delovni spori. Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2004.

– Brane Gruban, Praktični vidiki uvajanja kompetenc v poslovno prakso, http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/uvajanje-kompetenc/, 2003.

– Brane Gruban, Uveljavljanje modelov kompetenc. Javna uprava, letnik 42, številka 2–3, Ljubljana, (2006), str. 379–389.

– Moca Ramšak Pešec, Kako motivirati in nagrajevati javne uslužbence, Javna uprava, letnik 43, številka 2, Ljubljana, (2007), str. 423–433.

– Mojca Ramšak Pešec, Kompetence vodij za uveljavljanje sprememb v javni upravi, Planet GV, Ljubljana, 2009.

– Štefka Korade-Purg, Kako do učinkovitejšega in fleksibilnejšega upravljanja sistema človeških virov v javni upravi, Podjetnik in delo, Ljubljana, 2005.

– Preparing Public Administrations for the European Administrative Space, Sigma Papers No. 23, SIGMA, OECD, Paris 1998.

– dodatna literatura za posamezna poglavja bo posredovana študentom na predavanjih.

– Prof. dr. Miha Brejc, Ljudje in organizacija v javni upravi, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2004, ISBN 961-6139-41-X (izbrana poglavja).

– The status of public officials in Europe, Council of Europe, 2000.

– Hilg, Guenther, Beamtenrecht, Jehle Verlag, Muenchen, 1990.

Pravni viri:

– Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2006).

– Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list Republike Slovenije, št. 42/2002, 79/2006, 46/2007, 103/2007, 45/2008 in 83/2009).

– Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS- UPB5, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2006).

– Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo, ZDU-1-UPB4, Uradni list Republike Slovenije, št. 113/2005).

– Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Uradni list Republike Slovenije, št. 94/2007).

– Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list Republike Slovenije, št. 58/03, 81/03, 109/03).

– Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/04).

– Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list Republike Slovenije, št.  57/2008).

– Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-1, Uradni list Republike Slovenije, št. 20/2006).

Cilji in kompetence:

Predmet obravnava aktualni razvoj sistema javnih uslužbencev v Sloveniji in (delno) primerjalno. V ospredju je prikaz zakonodajne reforme (predvsem Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, pa tudi splošne delovno-pravne zakonodaje). Pomembna je tudi vzpostavitev povezave  med vsebino tega predmeta in nekaterimi drugimi najpomembnejšimi področji kurikuluma te fakultete (na dodiplomskem nivoju predvsem z naslednjimi predmeti: javna uprava, upravno materialno in upravno procesno pravo, na podiplomski stopnji pa s predmeti modernizacije javne uprave in upravnega procesnega prava).

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• celovito, kritično mišljenje, sposobnost analize, sinteze in predvidevanje rešitev s področja uslužbenskih sistemov, javne uprave ter drugih družbenih ved (interdisciplinarnost);
• sposobnost kreativne uporabe znanja v pravnem in poslovnem okolju;
• poznavanje in razumevanje zgodovine razvoja sistema javnih uslužbencev ter procesov modernizacije teh sistemov;
• sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov s področja javnih uslužbencev;
• sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst sistema javne uprave ter uslužbenskih sistemov.

Študentje bodo razvili nekatera predmetno specifična znanja in razumevanja:
• razumevanje uslužbenskega sistema in njegovih glavnih problemov ter reformskih procesov na tem področju (predvsem glede postopne konvergence med uslužbenskim in splošnim delovnim pravom);
• sposobnost reševanja kompleksnih strokovnih problemov s področja uslužbenskih sistemov;
• razumevanje slovenskega uslužbenskega sistema kakor tudi najnovejših procesov razvoja teh sistemov v Sloveniji in primerjalno (de lege lata in de lege refernda).

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

Izbrana bibliografija

– Prof. dr. Slobodan Dujić, Civil Service System of the Republic of Slovenia, International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe (2; 2008, Ljubljana), 2. mednardni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 19-20. junij 2008, 19 str., ISBN 978-961-262-004-2;

– Prof. dr. Slobodan Dujić, Pravni položaj javnih službenika u Republici Sloveniji, samostojni strokovni prispevek v publikaciji »Moderna uprava«, Časopisu za upravno-pravno teorijo in prakso; Republika Srpska, godina 2009, Br. 2, april 2009; Agencija za državnu upravu Republike Srpske; str. 21-41; ISSN 1840-2283. (objava: http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fadu.vladars.net%2F%3Fid%3D101&ei=fd0-Us_qGs-KswaTh4GYDg&usg=AFQjCNHkAWHh5JJ6xdL3P8soaleRzQybwA&bvm=bv.52434380,d.Yms);

– Prof. dr. Slobodan Dujić, Associate Professor, Recenzija publikacije »Contemporary Issues in Public Policy and Administrative Organisation in South East Europe«, Upravna misel, Zbirka znanstvenih monografij; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo; 2009; str. IX do XI; CIP 35(4-12), ISBN 978-961-262-017-2;

– DUJIĆ, Slobodan, VLAJ, Stane, »Systemic Aspects of Public Administration Development in South East Europe«, publikacija z mednarodnega simpozija ¨1. mednardni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi¨, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2007, so-avtor dela zbornika, str. 21-25, skupno vodenje sekcije, (COBISS-ID 236865280, CIP katalogizacija – NUK Ljubljana: 35(4-014), ISBN 978-961-262-002-8);

– DUJIĆ, Slobodan, MARKOVIĆ, Milan, »Službenički sistem Republike Slovenije i Republike Crne Gore«, mednarodni simpozij ¨XX. jubilejni susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Pravo i sloboda¨, vodilni avtor: delež: 80 %), Srbija, Kopaonik, 2007, objavljeno v pravni reviji ‘Pravni život’, št. 12/2007, str. 741-777;

– DUJIĆ, Slobodan, MARKOVIĆ, Milan, »Permanentno funkcionalno usavršavanje upravnih kadrova«, mednarodni simpozij ¨XVII. Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Pravo i kulturne razlike¨, druga katedra: Pravo na slobodu, vodilni avtor: delež 80 %, Srbija, Kopaonik, 13-17. december 2004;

– DUJIĆ, Slobodan, Spremembe v sistemu usposabljanja zaposlenih v javni upravi, samostojni strokovni sestavek v monografiji, Nova zakonodaja o državni upravi, Ljubljana 2002, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, št. 1 (2002), str. 8-25, (COBISS-ID 721096, UDK 35.08:37, ISSN 1408-0427);

– MIGLIČ, Gozdana, DUJIĆ, Slobodan, Vrednotenje uspešnosti v upravi, monografska publikacija, Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za organizacijo in razvoj uprave, Upravna akademija, 2002, 195 str., 24 cm, (COBISS-ID 116737280, UDK 377.4:35, ISBN 961-6043-22-6);

– DUJIĆ, Slobodan, SEKETIN-LESTAN, Sandra, Program intenzivnega usposabljanja na področju evropskih zadev: (Program Fast Stream): informativna publikacija, Ministrstvo za notranje zadeve, 2001, 23 str., 30 cm, (COBISS-ID 634824, UDK 35.08:37);

– MIGLIČ, Gozdana, DUJIĆ, Slobodan, Analiza potreb po usposabljanju, monografska publikacija, Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za organizacijo in razvoj uprave, Upravna akademija, 2000, 103 str., 24 cm, (COBISS-ID 106999808, UDK 377.4:35);

– DUJIĆ, Slobodan, Zbirka novih upravnih propisa Republike Crne Gore sa uvodnim napomenama doc. dr. Slobodana Dujića, samostojni strokovni prispevek v monografiji, Podgorica, jun 2004, Ministarstvo pravde Republike Crne Gore, uvodne opombe, str. 7-49 (edini avtor), monografija 283 strani, nasproti natisnjen prevod v angleščino – 303 strani, naklada 2.000 izvodov, (COBISS.CG-ID 7779344, CIP katalogizacija – Centralna narodna biblioteka Crne Gore: 35.07(497.16)(094.5), 351.9(497.16)(094.5), 35.077.3(497.16)(094.5), 35.077.2(497.16)(094.5), 351.941(497.16)(094.5), 35.08(497.16)(094.5), 331.232(497.16)(094.5);

– DUJIĆ, Slobodan, et. al., Sistem osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika Crne Gore, monografska publikacija, Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove Republike Crne Gore, Podgorica – januar 2006, 203 strani, nasproti natisnjen prevod v angleščino – 207 strani,  21 cm, so-avtorstvo v obsegu 30 % (vodilni avtor), urednik Slobodan Dujić, naklada 500 izvodov, CIP katalogizacja – Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, 35.088.6-5(497.16), ISBN 86-907243-3-8, COBISS.CG-ID: 10089232;

– DUJIĆ, Slobodan, et. al., Kadrovski informacioni sistem Uprave za kadrove i drugih državnih organa Crne Gore, monografska publikacija, Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove Republike Crne Gore, Podgorica – februar 2006, 130 strani, nasproti natisnjen prevod v angleščino – 129 strani,  21 cm, so-avtorstvo v obsegu 20 %, urednik Slobodan Dujić, naklada 700 izvodov, CIP katalogizacja – Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, 007:658.3.001:004(497.16), ISBN 86-907243-4-6, COBISS.CG-ID: 10105360;

– DUJIĆ, Slobodan, et. al., Zakon o državnim službenicima i namještenicima i Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika, monografska publikacija, Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove Republike Crne Gore, Podgorica – novembar 2005, 235 strani, edini avtor tekstualnega uvoda, nasproti natisnjen prevod v angleščino – 250 strani,  21 cm, urednik Slobodan Dujić, naklada 500 izvodov, CIP katalogizacja – Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje,35.087.41(497.16)(094.5), ISBN 86-907243-2-X, COBISS.CG-ID: 9789968;

– DUJIĆ, Slobodan, Razvoj programov usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev, zbornik referatov »Slovensko javno pravo na prehodu v novo tisočletje«, V. dnevi javnega prava, Portorož 1999, št. 1 (1999), str. 243-274, (COBISS-ID 243912, UDK, 35.08:37(497.4), ISSN: : 1408-0427);

– DUJIĆ, Slobodan, Nekateri vidiki razvoja centralne institucije za usposabljanje in izpopolnjevanje znanj javnih uslužbencev – načrti in perspektive, zbornik referatov, IV. dnevi javnega prava, Portorož 1998, št. 1 (1999), str. 29-52, (COBISS-ID 3127889, UDK 35.08:37, ISSN 1408-0427);

– DUJIĆ, Slobodan, Preobrazba sistema javne uprave v Sloveniji – izhodišča, cilji in nekateri pričakovani problemi, Javna uprava, let. 33, št. 2 (1997), str. 211-232 (COBISS-ID 934062, UDK, 342.723, ISSN: 1318-2277);

– DUJIĆ, Slobodan, Varstvo zasebnosti posameznika z vidika uvajanja in uporabe osebnih identifikacijskih številk, Javna uprava, let. 32, št. 2 (1996), str. 211-237 (COBISS-ID 1028177, UDK, 342.7, 351.755, ISSN: 1318-2277);

– DUJIĆ, Slobodan, Direktiva Evropske unije o varstvu posameznikov glede na obdelovanje osebnih podatkov, Javna uprava, let. 32, št. 1 (1996), str. 71-74 (COBISS-ID 948049, UDK, 342.7, ISSN: 1318-2277);

– DUJIĆ, Slobodan, Odvetniki in etika, Pravna praksa, Vol. 14, št. 21 (1995), str. 26 (COBISS-ID 71580672, UDK, 347.965:17.02, ISSN: : 0352-0730);

– DUJIĆ, Slobodan, Sindikalni zaupnik in podatki o zaposlenih v podjetju, v publikaciji »Pravna praksa«, letnik 14/340, št. 24 (1995), str. 8-9, (COBISS-ID 651720, UDK 331.105.44:004.6, ISSN 0352-0730);

Mentorstvo pri diplomskih in magistrskih nalogah (samo izbrane naloge iz aktualnega habilitacijskega obdobja):

  1. a) diplomske naloge

– Milena Bratuša, Model kompetenc zaposlenih v Upravni enoti Ljutomer, 2012 (FDEŠ);

– Aleksandra Smogavc, Približevanje (konvergenca) med splošno delovnopravno in uslužbensko zakonodajo, 2014 (FDEŠ);

– Karin Rojc, Pravna ureditev delovnega statusa javnih uslužbencev, 2009 (EPF);

  1. b) magistrske naloge

– Martin Štiglic, Uporaba modela CAF v javni upravi: primer UE Mozirje, 2009 (FDEŠ);

– Ivan Erenda, Implementacija samoocenjevalnega okvirja CAF z metodami kakovosti avtomobilske industrije, 2009 (FDEŠ);

– Nataša Belčič, Ocenjevanje delovne uspešnosti uradnikov v upravni organizaciji, 2009 (FDEŠ);

– Tanja Gobec, Vpliv elektronskega poslovanja na obseg in kakovost storitev državne uprave, 2010 (FDEŠ);

– Lorijana Koljenšič, Kadrovski menedžment v javni upravi, 2010 (FDEŠ);

– Damjan Ogrizek, Podoba javnega uslužbenca v očeh slovenske javnosti,  2011 (FDEŠ);

– Janez Rakar, Stične in razmejitvene točke med uslužbensko in delovnopravno zakonodajo, 2011 (FDEŠ);

– Igor Hebat, Izobraževanje zaposlenih v Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, 2012 (FDEŠ);

– Karin Rojc, Zaposlovanje javnih uslužbencev, pravno varstvo in prenehanje uslužbenskega razmerja,  2011 (EPF);

– Tomas Gobočnik, Pravni vidiki zaposlovanja vrhunskih športnikov v Republiki Sloveniji, 2012, (EPF);

– Valentina Fegic Birsa, Varstvo pravic javnih uslužbencev, 2012 (EPF);

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/preso