Pravoznanstvo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
70 15  30 8

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Marko Novak

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

Pojem prava
Institucionalni temelji prava
Pravni sistem in njegove sestavine
Sistemizacija prava
Vrste in metode pravnih znanosti
Teorije o naravi prava

Temeljni literatura in viri:

– M. Novak, Uvod v pravo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Nova Gorica (2010).
– Power-point prosojnice na vajah za reševanje praktičnih primerov.
– M. Novak, Introduction to Law, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Nova Gorica (2010).
– Power-point presentations at tutorials for discussing legal problems and cases.

Cilji in kompetence:

Predmet uvaja študenta v pravno mišljenje in pravno izrazoslovje. Predstavlja temeljni uvodni predmet za študij prava.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Znanje in razumevanje:

Študent/študentka pridobi temeljna znanja o bistvu prava, njegovih značilnostih in zakonitostih, najpomembnejših prvinah ter povezanosti z drugimi družbenimi pojavi;
pridobi znanja, ki so nujno potrebna za preučevanje in razumevanje sodobnega prava in njegovih institucij;
osvoji znanje o temeljnih pravnih institutih, pravnih panogah in pravni terminologiji, ki je nujna podlaga za nadaljnje preučevanje posameznih pravnih predmetov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja z aktivno udeležbo študentov; utrjevanje snovi na vajah s preučevanjem praktičnih primerov.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

Izredni profesor za teorijo prava in ustavno pravo. Doktorat iz prava s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, magisterij iz prava z Univerze Georgetown v ZDA. Več kot deset let strokovni sodelavec na Ustavnem sodišču Republike Slovenije.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo